Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translation of non-literary texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-TNLT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translation of non-literary texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wybrane zajęcia na spec. naucz. II r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog. lub translat.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Proficiency in Polish

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1 ECTS = 30 hour workload per semester


Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrsEfekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of the grammar and vocabulary of English, enabling them to translate selected non-literary texts from English into Polish and from Polish into English (K_W02)

W2: has advanced knowledge about translation problems and requirements connected with translation of selected non-literary texts (K_W03)

W3: has advanced knowledge of the range of usage of specialist terminology from the discussed non-literary texts and problems connected with their translation (K_W04)

W4: The graduate is familiar with the connections between technical restrictions in translation and the characteristics of particular media and channels of communication (K_W08)

W5:has in-depth knowledge of English language for special purposes, and especially of the academic language and language of science (K_U11)

W6: has advanced knowledge of the differences between the conventions used in Polish and English non-literary texts in the areas of the structure of the text, register, formulaic language structures (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to read and comprehend selected specialist source texts and translate them, preserving their meaning and taking into consideration the needs of the target audience (K_U02 )

U2: is able to translate advanced non-literary texts from selected areas from English into Polish (K_U03 K_U17)

U3: is able to translate advanced non-literary texts from selected areas from Polish into English (K_U04 K_U17)

U4: can identify the dominant function and other relevant properties of translated texts and describe them using translation terminology (K_U10)

U5: is capable of identifying and correcting language errors characteristic of the B2+ level of foreign language proficiency (K_U15)

U6: is able to translate advanced selected non-literary texts, using various translation tools (K_U12)

U7: is able to choose and apply in translation stylistic means and register suitable for a given text and target audience (K_U18)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: understands the need for verification and constant improvement of their translation competence and accepts constructive assessment of their translation work. The student actively participates in translation tasks involving coordinated effort in group work, appraises translation choices of other translators and comments on them (K_K01)

K2: identifies problems and errors in translation and proposes and justifies solutions and corrections (K_K04)

K3: graduate is aware of ethical and professional translation standards and conforms to them in the translation process (K_K07)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion, description, problem-based lecture

Exploratory methods:

- laboratory, seminar, case study, practical, brainstorming


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of academic abstracts, fragments of scientific texts and other selected non-literary texts. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will be required to analyze and translate texts from the selected areas into Polish and English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course acquaints the students with the techniques used to solve problems in translation of academic, scientific and other selected non-literary texts. Translation-related problems in the areas of stylistic conventions, lexis and grammar of Polish and English will be discussed from a contrastive perspective. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will master their translation competence working with excerpts of non-literary texts. Students will work individually and in groups with authentic texts: analyzing, translating into Polish and English, correcting, and discussing problems.

Content distribution:

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− Analysis, translation and correction of Polish and English non-literary texts

- Evaluation: two in-class assignments (involving translation of text excerpts) and a final examination test

− Feedback on evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Austermühl, Frank. 2010. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.

Douglas Kozłowska, Christiane. 2002. Difficult Words in Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Korzeniowska, Aniela and Piotr Kuhiwczak. 1998. Successful Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Voellnagel, Andrzej. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

The final examination grade is the sum of the following:

− the results of in-class tasks involving translation of an excerpt of non-literary, academic or scientific texts (30%) (W1, W3, W5, U1, U3, U5, U7, K1, K3)

− the results of a final examination test consisting in translating one excerpt of non-literary text from Polish into English and one excerpt of non-literary text from English into Polish. (70%) (W1, W3, W5, U1, U2, U3, U5, U7, K3)

The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

2 unexcused absences per semester

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of academic abstracts, fragments of scientific texts and other selected non-literary texts. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will be required to analyze and translate texts from the selected areas into Polish and English.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course acquaints the students with the techniques used to solve problems in translation of academic, scientific and other selected non-literary texts. Translation-related problems in the areas of stylistic conventions, lexis and grammar of Polish and English will be discussed from a contrastive perspective. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will master their translation competence working with excerpts of non-literary texts. Students will work individually and in groups with authentic texts: analyzing, translating into Polish and English, correcting, and discussing problems. Modern translation tools will be presented and used during the classes.

Content distribution (winter semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− A final test

− Feedback on evaluation

Content distribution (Summer semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− Analysis, translation and correction of Polish and English non-literary texts

− Evaluation: two in-class assignments (involving translation of text excerpts) and a final examination test

− Feedback on evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Austermühl, Frank. 2010. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.

Douglas Kozłowska, Christiane. 2002. Difficult Words in Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Korzeniowska, Aniela and Piotr Kuhiwczak. 1998. Successful Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Voellnagel, Andrzej. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of academic abstracts, fragments of scientific texts and other selected non-literary texts. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will be required to analyze and translate texts from the selected areas into Polish and English.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course acquaints the students with the techniques used to solve problems in translation of academic, scientific and other selected non-literary texts. Translation-related problems in the areas of stylistic conventions, lexis and grammar of Polish and English will be discussed from a contrastive perspective. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will master their translation competence working with excerpts of non-literary texts. Students will work individually and in groups with authentic texts: analyzing, translating into Polish and English, correcting, and discussing problems. Modern translation tools will be presented and used during the classes.

Content distribution (winter semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− A final test

− Feedback on evaluation

Content distribution (Summer semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− Analysis, translation and correction of Polish and English non-literary texts

− Evaluation: two in-class assignments (involving translation of text excerpts) and a final examination test

− Feedback on evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Austermühl, Frank. 2010. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.

Douglas Kozłowska, Christiane. 2002. Difficult Words in Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Korzeniowska, Aniela and Piotr Kuhiwczak. 1998. Successful Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Voellnagel, Andrzej. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of academic abstracts, fragments of scientific texts and other selected non-literary texts. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will be required to analyze and translate texts from the selected areas into Polish and English.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course acquaints the students with the techniques used to solve problems in translation of academic, scientific and other selected non-literary texts. Translation-related problems in the areas of stylistic conventions, lexis and grammar of Polish and English will be discussed from a contrastive perspective. The first part of the course focuses on characteristic features of selected academic, research and scientific texts from the perspective of translation. The second part focuses on other types of non-literary texts. Students will master their translation competence working with excerpts of non-literary texts. Students will work individually and in groups with authentic texts: analyzing, translating into Polish and English, correcting, and discussing problems. Modern translation tools will be presented and used during the classes.

Content distribution (winter semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− A final test

− Feedback on evaluation

Content distribution (Summer semester):

− Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, code of conduct, evaluation methods and criteria

− Analysis, translation and correction of Polish and English academic and scientific texts

− Analysis, translation and correction of Polish and English non-literary texts

− Evaluation: two in-class assignments (involving translation of text excerpts) and a final examination test

− Feedback on evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Austermühl, Frank. 2010. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.

Douglas Kozłowska, Christiane. 2002. Difficult Words in Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Korzeniowska, Aniela and Piotr Kuhiwczak. 1998. Successful Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Voellnagel, Andrzej. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)