Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG1S-LC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language communication
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

interest in linguistics and communication

Całkowity nakład pracy studenta:

4+4 ECTS

10+10 contact hours

40+40 analytical tasks

20+20 individual instruction

30+30 for reading assignments and preparation for classes and the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09, The graduate has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in a given field.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02, The graduate is able to read and comprehend advanced texts in the language/ languages of a given cultural area.

K_U10, The graduate is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology.

K_U13, The graduate displays advanced argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions and prepare synthetic summaries.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02, The graduate is able to work and assume various roles in a team.

Metody dydaktyczne:

Mini-lectures, presentations, discussion, analytic tasks, work-sheets, brain storming: ‘the list of all answers’

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

The lecture concerns basic terminology and applications of the Communication Theory, such as Speech Acts, Cooperation Principle, Relevance Theory, etc.

Pełny opis:

1. Communication Chain (the Cybernetic Model)

2 Semantic vs. Pragmatic meaning

3. Inferential Processes: entailment, presupposition, implicature and their practical applications

4. Speech Act Theory and felicity conditions

5. Co-oparation Principle (Maxims)

Literatura:

Jean Peccei, Pragmatics

Jenny Thomas, Meaning in Interaction

Peter Grundy, Doing Pragmatics

Metody i kryteria oceniania:

Active involvement (20%)

Preparation for classes (20%)

Analytic tasks, essays and work-sheets (20%)

Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as in A

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)