Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG3S-BA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: BA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Język angielski na poziomie B2+

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- udział w seminarium - 40 godz.


Praca własna studenta:

- konsultacje (dyżury, e-mail, Moodle) - 20 godz.

- praca nad licencjatem (badania: ankiety, zbieranie i organizacja danych) - 40 godz.

- praca nad licencjatem (wykonanie przekładu będącego przedmiotem projektu): 50 godz.

- praca nad licencjatem (kwerenda biblioteczna) - 40 godz.

- praca nad licencjatem (planowanie i pisanie pracy) - 40 godz.

- przygotowanie prezentacji na zajęcia - 20 godz.


W sumie: 250 godz.(10 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma podstawową wiedzę o powiązaniach przekładoznawstwa z aspektami językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. - K_W06

W2: zna podstawową terminologię i metodologię przekładoznawczą. - K_W07

W3: ma podstawową wiedzę o metajęzyku przekładoznawstwa jako dyscypliny. - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi dobrać odpowiednią metodologię i w zgodzie z nią wyszukiwać, analizować, oceniać, dobierać i stosować w praktyce informacje z różnych źródeł. (K_U01).

U2: potrafi powiązać ze sobą podstawowe podejścia teoretyczne w ramach przekładoznawstwa. (K_U06).

U3: potrafi wykonywac zadania badawcze zgodnie z wytycznymi i instrukcjami promotora. (K_U07).

U4: potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności badawcze. (K_U08).

U5. potrafi rozpoznawać i nazywać różne typy utworów literackich i pozaliterackich (K_U13)

U6: potrafi napisać pracę dyplomową w języku angielskim, opierając się na wybranych źródłach i metdologii. (K_U14).

U7: potrafi argumentować i wyciągać wnioski w oparciu o poglądy przywoływanych autorów. (K_U16).

U8: potrafi efektywnie przeglądać katalogi biblioteczne, ubazy danych i internet w poszukiwaniu źródeł, przygotować bibliografię, dokumentować źródła w prezentacji, formatować dokumenty z użyciem edytora tekstu i przygotować prezentację na temat swoich badań. (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: zdaje sobie sprawę z poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia. (K_K01)

K2: potrafi odpowiednio zorganizować i zaplanować pracę nad zadaniami wskazanymi przez promotora. (K_K03)

K3: potrafi ocenić techniki przekładowe zastosowane w danym przypadku w świetle potrzeb danego medium, gatunku i odbiorcy (K_K04)

K4: potrafi ocenić przekład jako całość w kontekście potrzeb gatunku czy medium (K_K07)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- problem-based lecture

- informative (conventional) lecture

- discussion

Exploratory teaching methods:

- seminar

- case study

- classic problem-solving

- project


Skrócony opis:

W ramach kursu student wybierze temat badawczy oraz podejście teoretyczne, które zastosuje do analizy wybranego (lub własnego) przekładu literackiego lub audiowizualnego. Pod kierunkiem promotora student wykona pracę dyplomową.

Pełny opis:

Zajęcia związane będą bezpośrednio z indywidualnymi projektami dyplomowymi studentów. Wybiorą oni problem przekładoznawczy i metodologię w ramach dyscypliny, a następnie ilustrujący go przekład, który mogą również sami wykonać; w takim przypadku student powinien zawrzeć w pracy komentarze do przekładu i omówić problemy specyficzne dla tekstu, gatunku, medium itp. Pod kierunkiem promotora student rozwiązywać będzie problemy przekładowe, zawężać temat, znajdować źródła teoretyczne i stosować wybrane podejście. Podczas indywidualnych spotkań będzie regularnie przedstawiać fragmenty pracy do oceny i korekty.

Literatura:

Lista lektur będzie ustalana indywidualnie, zależnie od tematu pracy.

Lektury dodatkowe:

Venuti, Lawrence. 2000. The Translation Studies Reader. New York: Routledge.

Munday, Jeremy. 2010. Introducing Translation Studies. New York: Routledge.

Hatim, B. i J. Munday. Translation. An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2004.

Munday, J. Introducing Translation Studies. London: Routledge, 2001.

Pym, Anthony. 2010. Exploring Translation Theories. New York: Routledge.

Williams, J i A. Chesterman. The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies.

London and New York: Routledge.

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena projektów i prezentacji (20%) (W1, W2, W3, U1,U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3)

- Postępy w pracy nad dyplomem (80%), w tym: 1) odpowiedni wybór i wykorzystanie metodologii i materiału badawczego, oryginalne i konsekwentne podejście do problemu, jasna i konkretna teza; 2) regularne spotkania z promotorem, terminowe i systematyczne przedstawianie przedstawianie starannie zredagowanych fragmentów pracy; 3) stosowanie się do wskazówek promotora, wytycznych redakcyjnych co do formatowania tekstu, prezentacji danych, cytowań i dokumentacji źródeł, języka i argumentacji na poziomie akademickim (W1, W2, W3, U2, U7, U8, K2, K3, K4)

Kryteria oceniania:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Click on "Seminar, 40 hours -> additional information" for notes on the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.