Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka albańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL1Z-PNJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka albańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok 1 semestr - filologia bałkańska s1
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: albański
Wymagania wstępne:

I rok nauki:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (od poziomu 0 do poziomu B2 – w zależności od stopnia zaawansowania w nauce języka – 0-A2 – I rok studiów, B1 – II rok studiów, B2 – III rok studiów. Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie dla poszczególnych etapów nauki.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie w semestrze zimowym 8 punktów ECTS = ok. 200 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 120 godz. + konsultacje: 20 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych i bibliotece: 40 godz.

Przygotowanie do zaliczenia semestralnego: 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student w I semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

W01: zdobywa zaawansowaną wiedzę o języku albańskim (K_W01),

W02: poznaje gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albańskiego i jego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02).Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa wiedzę w zakresie:

W01: ma zaawansowaną wiedzę o języku albańskim (K_W01).

W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albańskiego i jego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

W03: ma zawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i bałkanologii (K_W03)

W04: ma zawansowaną wiedzę o literaturze albańskiej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

W08: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój albańskiego obszaru kulturowego (K_W08)

W09: ma zawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze albańskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W09)

W10: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10)

W11: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W11)

W12: ma zawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)

W13: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zawansowanym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student w I semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi / technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01),

U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków bałkańskiego obszaru kulturowego (K_U04),

U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)


Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa umiejętności w zakresie:

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi / technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z albańskiego obszaru kulturowego (K_U02)

U03: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U03)

U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków bałkańskiego obszaru kulturowego (K_U04)

U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i albańskim (K_U05)

U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U08: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

U10: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10)

U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

U18: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18)

U19: a umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższym w objętych programem nauczania językach bałkańskich (K_U19)

U20: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

językiem albańskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U20)

U21: potrafi tłumaczyć z języka albańskiego na język polski (K_U21)

U22: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język albański (K_U22).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student w I semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa kompetencje w zakresie:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K03: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe bałkańskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

K04: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego bałkańskiego obszaru językowego (K_K04)

K06: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w bałkańskim obszarze kulturowym (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, dostosowanych pod względem trudności do poziomu językowego (od 0 do A1) znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek albańskich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych,

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych),

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form,

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisanie sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela),

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna,

- ćwiczenia rozwijające podstawowe kompetencje w tłumaczeniu tekstów z języka albańskiego na język polski i odwrotnie.Stosowane metody dydaktyczne podające to przede wszystkim

pogadanka i opowiadanie, natomiast główne metody poszukujące to metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów i obserwacji. Dodatkowo stosuje się stymulowanie wypowiedzi poprzez bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe.
Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (poziom od 0 do A1). Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie do wskazanego poziomu i treści programowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowego słownictwa (np.: rodzina, zawody, mieszkanie, adres, studia, spędzanie czasu wolnego, narodowość)

2. Wprowadzenie podstawowych kategorii gramatycznych (informacje na temat ortografii, wymowy, akcentu, rodzajnik postpozytywny, fleksja rzeczownika nieokreślona i określona, rodzaj i liczba, fleksja rodzajnika, fleksja „małego” rodzajnika, liczebniki, fleksja czasownika, czas teraźniejszy):

1. Alfabeti i shqipes. Zanoret a, o, i, u. Gjinia mashkullore dhe femerore e disa emrave

2. Peremrat deftore,numri njejes,mashkullore dhe femerore.Trajta e pashquar dhe e shquar, numri njejes,mashkullore dhe femerore.

3. Trajta e pashquar dhe e shquar,numri shumes. Peremrat vetore. Folja „jam“ ne kohen e tashme,deftore. Numrat. Peremrat deftore, shumes.

4. Trajta e pashquar dhe e shquar e emrave ne shumes. Dhoma.

5. Zgjedhimi I i foljeve, koha tashme. Shtetet. Kombesite.

6. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, njejes,mashkullore dhe femerore. Peremrat pyetes emerore, kallezore. Zgjedhimi II i foljeve. Klasa.

7. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, numri shumes. Folja „kam“ dhe „eci“ ne te tashmen. Disa parafjale te kallezores. Mengjesi.

8. Rasa gjinore, njejes. Trajta e shquar.Peremri pytes i gjinores.Disa folje te parregullta. Numeroret themelore. Fotografia.

9. Rasa gjinore, shumes. Trajta e shquar. Zgjedhimi i disa foljeve. Numeroret themelore. Shkolla.

10. Mbiemrat e nyjshem dhe te panyjshem, njejes, rasa emerore. Parafjalet e emerores. Folja “fle”. Kalendari dhe ngjyrat.

11. Peremrat deftore, rasa emerore dhe kallezore. Numeroret rreshtore. Disa folje ne te tashmen. Emri i shquar ne rasen kallezore njejes me mbiemer te nyjshem.

12. Shumesi i mbiemrave. Emri shquar me mbiemer te nyjshem dhe te panyjshem. Stinet e vitit.

13. Koha e ardhshme e deftores, zgjedhimi i pare dhe i dyte. Emri i pashquar me mbiemer te nyjshem ne emerore dhe kallezore.

14. Peremrat pronore, veta I, II dhe III njejes, gjinia mashkullore dhe femerore. Menyra urdherore.

15. Rasa kallezore e peremrit pronor, veta I, II dhe III, gjinia mashkullore dhe femerore. Disa folje ne kohen e ardhshme.

16. Rasa rrjedhore, trajta e shquar. Peremra pyetes. Premri pronor, veta I, shumes.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (forma pisemna).

W trakcie semestru oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i poza zajęciami (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych).

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęcia w Microsoft Teams.

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- egzamin (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01)

- test zaliczeniowy (np. uzupełnianie form, poprawa błędnych wypowiedzi, transformacje tekstów, układanie dialogów sytuacyjnych itp.) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13; K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01)

- cząstkowe testy, sprawdziany i dyktanda (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13; K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01)

- ocena zadań pozalekcyjnych (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06)

- ocena aktywność studenta na zajęciach (K_K01, K_K03, K_K04, K_K06).

Dla kolokwiów cząstkowych i testów stosuje się następującą skalę ocen:

0-59% - ocena niedostateczna,

60-68% - ocena dostateczna,

69-76% - ocena dostateczna plus,

77-84% - ocena dobra,

85-92% - ocena dobra plus,

93-100 % - ocena bardzo dobra.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Orges Bekteshi, Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Orges Bekteshi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (poziom od 0 do A1). Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie do wskazanego poziomu i treści programowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowego słownictwa (np.: rodzina, zawody, mieszkanie, adres, studia, spędzanie czasu wolnego, narodowość)

2. Wprowadzenie podstawowych kategorii gramatycznych (informacje na temat ortografii, wymowy, akcentu, rodzajnik postpozytywny, fleksja rzeczownika nieokreślona i określona, rodzaj i liczba, fleksja rodzajnika, fleksja „małego” rodzajnika, liczebniki, fleksja czasownika, czas teraźniejszy):

1. Alfabeti i shqipes. Zanoret a, o, i, u. Gjinia mashkullore dhe femerore e disa emrave

2. Peremrat deftore,numri njejes,mashkullore dhe femerore.Trajta e pashquar dhe e shquar, numri njejes,mashkullore dhe femerore.

3. Trajta e pashquar dhe e shquar,numri shumes. Peremrat vetore. Folja „jam“ ne kohen e tashme,deftore. Numrat. Peremrat deftore, shumes.

4. Trajta e pashquar dhe e shquar e emrave ne shumes. Dhoma.

5. Zgjedhimi I i foljeve, koha tashme. Shtetet. Kombesite.

6. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, njejes,mashkullore dhe femerore. Peremrat pyetes emerore, kallezore. Zgjedhimi II i foljeve. Klasa.

7. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, numri shumes. Folja „kam“ dhe „eci“ ne te tashmen. Disa parafjale te kallezores. Mengjesi.

8. Rasa gjinore, njejes. Trajta e shquar.Peremri pytes i gjinores.Disa folje te parregullta. Numeroret themelore. Fotografia.

9. Rasa gjinore, shumes. Trajta e shquar. Zgjedhimi i disa foljeve. Numeroret themelore. Shkolla.

10. Mbiemrat e nyjshem dhe te panyjshem, njejes, rasa emerore. Parafjalet e emerores. Folja “fle”. Kalendari dhe ngjyrat.

11. Peremrat deftore, rasa emerore dhe kallezore. Numeroret rreshtore. Disa folje ne te tashmen. Emri i shquar ne rasen kallezore njejes me mbiemer te nyjshem.

12. Shumesi i mbiemrave. Emri shquar me mbiemer te nyjshem dhe te panyjshem. Stinet e vitit.

13. Koha e ardhshme e deftores, zgjedhimi i pare dhe i dyte. Emri i pashquar me mbiemer te nyjshem ne emerore dhe kallezore.

14. Peremrat pronore, veta I, II dhe III njejes, gjinia mashkullore dhe femerore. Menyra urdherore.

15. Rasa kallezore e peremrit pronor, veta I, II dhe III, gjinia mashkullore dhe femerore. Disa folje ne kohen e ardhshme.

16. Rasa rrjedhore, trajta e shquar. Peremra pyetes. Premri pronor, veta I, shumes.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (forma pisemna).

W trakcie semestru oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i poza zajęciami (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych).

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęcia w Microsoft Teams.

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- test zaliczeniowy (np. uzupełnianie form, poprawa błędnych wypowiedzi, transformacje tekstów, układanie dialogów sytuacyjnych itp.) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13; K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01),

- cząstkowe testy, sprawdziany i dyktanda (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01),

- ocena zadań pozalekcyjnych (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych), (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07),

- ocena aktywność studenta na zajęciach (K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07).

Dla kolokwiów cząstkowych i testów stosuje się następującą skalę ocen:

0-59% - ocena niedostateczna,

60-68% - ocena dostateczna,

69-76% - ocena dostateczna plus,

77-84% - ocena dobra,

85-92% - ocena dobra plus,

93-100 % - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Orges Bekteshi, Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Orges Bekteshi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (poziom od 0 do A1). Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie do wskazanego poziomu i treści programowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie podstawowego słownictwa (np.: rodzina, zawody, mieszkanie, adres, studia, spędzanie czasu wolnego, narodowość)

2. Wprowadzenie podstawowych kategorii gramatycznych (informacje na temat ortografii, wymowy, akcentu, rodzajnik postpozytywny, fleksja rzeczownika nieokreślona i określona, rodzaj i liczba, fleksja rodzajnika, fleksja „małego” rodzajnika, liczebniki, fleksja czasownika, czas teraźniejszy):

1. Alfabeti i shqipes. Zanoret a, o, i, u. Gjinia mashkullore dhe femerore e disa emrave

2. Peremrat deftore,numri njejes,mashkullore dhe femerore.Trajta e pashquar dhe e shquar, numri njejes,mashkullore dhe femerore.

3. Trajta e pashquar dhe e shquar,numri shumes. Peremrat vetore. Folja „jam“ ne kohen e tashme,deftore. Numrat. Peremrat deftore, shumes.

4. Trajta e pashquar dhe e shquar e emrave ne shumes. Dhoma.

5. Zgjedhimi I i foljeve, koha tashme. Shtetet. Kombesite.

6. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, njejes,mashkullore dhe femerore. Peremrat pyetes emerore, kallezore. Zgjedhimi II i foljeve. Klasa.

7. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, numri shumes. Folja „kam“ dhe „eci“ ne te tashmen. Disa parafjale te kallezores. Mengjesi.

8. Rasa gjinore, njejes. Trajta e shquar.Peremri pytes i gjinores.Disa folje te parregullta. Numeroret themelore. Fotografia.

9. Rasa gjinore, shumes. Trajta e shquar. Zgjedhimi i disa foljeve. Numeroret themelore. Shkolla.

10. Mbiemrat e nyjshem dhe te panyjshem, njejes, rasa emerore. Parafjalet e emerores. Folja “fle”. Kalendari dhe ngjyrat.

11. Peremrat deftore, rasa emerore dhe kallezore. Numeroret rreshtore. Disa folje ne te tashmen. Emri i shquar ne rasen kallezore njejes me mbiemer te nyjshem.

12. Shumesi i mbiemrave. Emri shquar me mbiemer te nyjshem dhe te panyjshem. Stinet e vitit.

13. Koha e ardhshme e deftores, zgjedhimi i pare dhe i dyte. Emri i pashquar me mbiemer te nyjshem ne emerore dhe kallezore.

14. Peremrat pronore, veta I, II dhe III njejes, gjinia mashkullore dhe femerore. Menyra urdherore.

15. Rasa kallezore e peremrit pronor, veta I, II dhe III, gjinia mashkullore dhe femerore. Disa folje ne kohen e ardhshme.

16. Rasa rrjedhore, trajta e shquar. Peremra pyetes. Premri pronor, veta I, shumes.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (forma pisemna).

W trakcie semestru oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i poza zajęciami (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych).

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęcia w Microsoft Teams.

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- test zaliczeniowy (np. uzupełnianie form, poprawa błędnych wypowiedzi, transformacje tekstów, układanie dialogów sytuacyjnych itp.) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13; K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01),

- cząstkowe testy, sprawdziany i dyktanda (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U21, K_U22, K_K01),

- ocena zadań pozalekcyjnych (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych), (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07),

- ocena aktywność studenta na zajęciach (K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07).

Dla kolokwiów cząstkowych i testów stosuje się następującą skalę ocen:

0-59% - ocena niedostateczna,

60-68% - ocena dostateczna,

69-76% - ocena dostateczna plus,

77-84% - ocena dobra,

85-92% - ocena dobra plus,

93-100 % - ocena bardzo dobra.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)