Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sytuacja polityczno-gospodarcza na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL2Z-SPGNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sytuacja polityczno-gospodarcza na Bałkanach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 3 punkty ECTS = ok. 90 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 10 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu ok. 30 godz. przygotowywanie prezentacji ok. 5 godz., przygotowanie do zaliczenia ok. 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student w ramach realizacji przedmiotu zdobywa wiedzę w ramach efektów:

W08 - ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych, warunkujących rozwój bałkańskiego obszaru kulturowego (K_W08)

W09 - ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze bałkańskiego obszaru językowego (np. media, teatr, film) (K_W09)

W10 - ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10).


Student/ka zdobywa pogłębioną wiedzę teoretyczną także z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych i ich powiązań z naukami o kulturze. Przy tym, student/ka jest w stanie dokonać zarówno ocen syntetyzujących o całym półwyspu Bałkańskim, lub danej epoce, jak i o przemianach politycznych w poszczególnych krajach bałkańskich.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student w ramach realizacji przedmiotu zdobywa umiejętności w ramach efektów:

U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi / technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U0,1),

U07 - potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U10 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student w ramach realizacji przedmiotu zdobywa kompetencje w ramach efektów:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju,

K_K03 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe bałkańskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie,

K_K07 - rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.


Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą dydaktyczną będzie seria prezentacji przygotowanych przez studentów i dyskusja nad nimi. Towarzyszyć będą temu także metody warsztatowe, praca w grupach, okrągłe stoły dyskusyjne i symulacje negocjacji nt. przebiegu granic (gdy omawiane będą Kongres Berliński, Konferencja Pokojowa w Paryżu, oraz inne zmiany granic), studia nad wybranymi przypadkami, oraz śledzenie biografii ważnych historycznych postaci. Realizacja każdej z tych metod ma służyć realizacji efektów kształcenia.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem tego konwersatorium jest omawianie przemian politycznych i gospodarczych na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium to ma na celu omawianie przemian politycznych na Bałkanach pod koniec XX i na początku XXI wieku. Dwa procesy dają o sobie znać przede wszystkim w tym okresie. Pierwszy to upadek komunizmu i przy czym w tym kontekście omawiany będzie także rozpad federacji jugosłowiańskiej. Drugi zaś to proces transformacji ustrojowej i integracji europejskiej państw bałkańskich. W kontekście tych procesów, omawiane będzie także rola i miejsce Grecji oraz Turcji, dwóch ważnych lokalnych graczy. Rozważania mają na celu omówienie przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Struktura zajęć opierać będzie na kombinacji ujęcia chronologicznego z podejściem specyficznym dotyczącym każdego z krajów bałkańskich. Takie przełomowe daty, jak 1989 (upadek komunizmu), 1991 (rozpoczęcie rozpadu Jugosławii), 1995 (pokój w Dayton), 1999 (interwencja NATO przeciwko Serbii), 2001 (porozumienie pokojowe w Ochrydzie), 2003 (powstanie państwa Serbia i Czarnogóra), 2006 (ogłoszenie niepodległości przez Czarnogórę), 2008 (ogłoszenie niepodległości przez Kosowo), aż po wejście Chorwacji do UE w 2013 będą niejako służyły jako progi organizacyjne.

Literatura:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc jako podstawowa lektura będą służyły różne raporty i analizy, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, takich instytucji, jak Identity Crisis Group, Ośrdoek Studiów Wschodnich, Bertelsman Stiftung, jak i również informacje zaczerpnięte z bałkańskiej prasy, w jeżykach znanych dal studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będzie aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz praca końcowa (od 5 do 7 stron, półtora odstępu, czcionką dwunastką w Times New Roman), przy czym każdy z tych komponentów decyduje o ocenie w wymiarze 50%. Warunkiem zaliczenia jest zaś osiąganie 70% efektywności pracy studenta/tki. Dozwolone są dwie nieobecności, każda dodatkowa nieobecność musi być zaliczana w ramach rozmowy z prowadzącym. W razie trudności z lekturą tekstów w języku angielskim podejmiemy wspólne działania, albo w celu przełożenia tekstów za pomocą googletranslate, albo przedyskutowania głównych zawartych w nich tez. Istotnym komponentem zapewniającym aktywne uczestnictwo studentów/tek na zajęciach to praca w grupach w celu przygotowania i przedstawienia prezentacji na wybrane zagadnienie z listy tematów. Celem jest sprawdzanie nie tylko wiedzy studentów/tek, a więc realizacji efektów kształcenia K_W08 , K_W09 i K_W10, ale także stanu odpowiednych ku temu umiejętności i kompetencji społecznych, a więc realizacji efektów kształcenia K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, oraz K_K01, K_K03, K_K07.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

Podstawą do zaliczenia będzie aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz przygotowanie prezentacji, przy czym każdy z tych komponentów decyduje o ocenie w wymiarze 50%. Warunkiem zaliczenia jest zaś osiąganie 70% efektywności pracy studenta/tki. Dozwolone są dwie nieobecności, każda dodatkowa nieobecność musi być zaliczana w ramach rozmowy z prowadzącym.

Istotnym komponentem zapewniającym aktywne uczestnictwo studentów/tek na zajęciach to praca w grupach w celu przygotowania i przedstawienia prezentacji na wybrane zagadnienie z listy tematów. Celem jest sprawdzanie nie tylko wiedzy studentów/tek, a więc realizacji efektów kształcenia K_W08 , K_W09 i K_W10, ale także stanu odpowiednich ku temu umiejętności i kompetencji społecznych, a więc realizacji efektów kształcenia K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, oraz K_K01, K_K03, K_K07.

W semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej - przy wykorzystaniu MS Teams. Zajęcia będą przeprowadzone w czasie rzeczywistym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)