Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sytuacja polityczno-gospodarcza na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL2Z-SPGNB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sytuacja polityczno-gospodarcza na Bałkanach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 4 punkty ECTS = ok. 100 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 20 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu ok 20 godz. przygotowywanie prezentacji ok 10 godz., przygotowanie do zaliczenia ok 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka zdobywa pogłębioną wiedzę teoretyczną także z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych i ich powiązań z naukami o kulturze (K_W08). Przy tym, student/ka jest w stanie dokonać zarówno ocen syntetyzujących o całym półwyspu Bałkańskim, lub danej epoce, jak i o przemianach politycznych w poszczególnych krajach bałkańskich ( K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka zdobywa umiejętność wyszukiwania, wyselekcjonowania i analizy informacji o charakterze naukowym i nie tylko, oraz omówienia ich w sposób krytyczny (K_U01). Student/ka zdobywa także umiejętność posługiwania się różnymi technikami komunikacyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do dziedziny nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz w kontekście wiedzy o Bałkanach (K_U02, K_U05). Poprzez pracę nad tekstami student/ka zdobywa umiejętność posługiwania się różnego rodzaju tekstami, źródłami i komunikatami kulturowymi oraz sposobami argumentacji, a także rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur. (K_U16, K_20).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W połączeniu z wiedzą praktyczną zdobywaną na innych zajęciach student/ka zdobywa kompetencje w zakresie aktywnego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (K_K06) oraz zdobywa doświadczenie o trudnościach swojego zawodu (K_K04). Dzięki kompetencjom zawodowym i aktywności w samodzielnym przygotowaniu prezentacji i podejmowaniu decyzji, student'ka jest przygotownay/a do sprawnego poruszania się w bałkanskim kontekście kulturowym (K_K07, K_K08).

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą dydaktyczną będzie seria prezentacji przygotowanych przez studentów i dyskusja nad nimi. Towarzyszyć będą temu także metody warsztatowe, praca w grupach, okrągłe stoły dyskusyjne i symulacje negocjacji nt. przebiegu granic (gdy omawiane będą Kongres Berliński, Konferencja Pokojowa w Paryżu, oraz inne zmiany granic), studia nad wybranymi przypadkami, oraz śledzenie biografii ważnych historycznych postaci. Realizacja każdej z tych metod ma służyć realizacji efektów kształcenia.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Celem tego konwersatorium jest omawianie przemian politycznych i gospodarczych na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium to ma na celu omawianie przemian politycznych na Bałkanach pod koniec XX i na początku XXI wieku. Dwa procesy dają o sobie znać przede wszystkim w tym okresie. Pierwszy to upadek komunizmu i przy czym w tym kontekście omawiany będzie także rozpad federacji jugosłowiańskiej. Drugi zaś to proces transformacji ustrojowej i integracji europejskiej państw bałkańskich. W kontekście tych procesów, omawiane będzie także rola i miejsce Grecji oraz Turcji, dwóch ważnych lokalnych graczy. Rozważania mają na celu omówienie przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Struktura zajęć opierać będzie na kombinacji ujęcia chronologicznego z podejściem specyficznym dotyczącym każdego z krajów bałkańskich. Takie przełomowe daty, jak 1989 (upadek komunizmu), 1991 (rozpoczęcie rozpadu Jugosławii), 1995 (pokój w Dayton), 1999 (interwencja NATO przeciwko Serbii), 2001 (porozumienie pokojowe w Ochrydzie), 2003 (powstanie państwa Serbia i Czarnogóra), 2006 (ogłoszenie niepodległości przez Czarnogórę), 2008 (ogłoszenie niepodległości przez Kosowo), aż po wejście Chorwacji do UE w 2013 będą niejako służyły jako progi organizacyjne.

Literatura:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc jako podstawowa lektura będą służyły różne raporty i analizy, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, takich instytucji, jak Identity Crisis Group, Ośrdoek Studiów Wschodnich, Bertelsman Stiftung, jak i również informacje zaczerpnięte z bałkańskiej prasy, w jeżykach znanych dal studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będzie aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz praca końcowa (od 5 do 7 stron, półtora odstępu, czcionką dwunastką w Times New Roman), przy czym każdy z tych komponentów decyduje o ocenie w wymiarze 50%. Warunkiem zaliczenia jest zaś osiąganie 70% efektywności pracy studenta/tki. Dozwolone są dwie nieobecności, każda dodatkowa nieobecność musi być zaliczana w ramach rozmowy z prowadzącym. W razie trudności z lekturą tekstów w języku angielskim podejmiemy wspólne działania, albo w celu przełożenia tekstów za pomocą googletranslate, albo przedyskutowania głównych zawartych w nich tez. Istotnym komponentem zapewniającym aktywne uczestnictwo studentów/tek na zajęciach to praca w grupach w celu przygotowania i przedstawienia prezentacji na wybrane zagadnienie z listy tematów. Celem jest sprawdzanie nie tylko wiedzy studentów/tek, a więc realizacji efektów kształcenia K_W08 i K_W12, ale także stanu odpowiednych ku temu umiejętności i kompetencji społecznych, a więc realizacji efektów kształcenia K_U01, K_U02, K_U05, K_U16, K_U20, oraz K_K04, K_K06, K_K07, K_K08.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Karasiński
Prowadzący grup: Artur Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Artur Karasiński
Prowadzący grup: Artur Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.