Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL3Z-PNJS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok 1 semestr - filologia bałkańska s1
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Wymagania wstępne:

Wyjściowa znajomość języka serbskiego na poziomie B1

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 4 punkty ECTS = ok. 100 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 60 godz. + konsultacje: 15 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 15 godz.

Przygotowanie do sprawdzianu: 10 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma podstawową wiedzę o języku serbskim (poziom językowy B2) (K_W01),

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka serbskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02),

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, wpływających na rozwój obszaru kulturowego państw byłej Jugosławii na podstawie realizowanych tematów oraz własnych poszukiwań (K_W 08, K_W12),

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Serbii i państw postjugosłowiańskich (K_W09),

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10),

- ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, widzi różnice między językiem oficjalnym, specjalistycznym i potocznym (K_W11),

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym polsko-serbskim. polsko-bałkańskim, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka serbskiego odpowiednie dla danego poziomu językowego (K_U02),

- potrafi tłumaczyć z języka serbskiego na język polski i z polskiego na język serbski odpowiednio do swojego poziomu językowego i tematyki objętej programem nauczania (K_U03, K_U04),

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym, np. rozmowy telefoniczne, komunikatory społecznościowe, Internet (K_U05),

- potrafi pracować w mniejszych grupach i zespołowo według wskazówek i celów formułowanych przez prowadzącego zajęcia (K_U07),

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wzbogacać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu tematyki programu zajęć przy wykorzystaniu zasobów np. Internetu, zasobów bibliotecznych (K_U08),

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i serbskim z wykorzystaniem różnych źródeł o stopniu trudności odpowiednim dla danego poziomu językowego (K_U14, K_U15),

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych osób oraz formułować wnioski (K_U16),

- ma umiejętności językowe zgodne z wymogami B2 w ramach języka specjalności (K_U18),

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmów, porozumiewających się w języku serbskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19),

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur (K_U20),

- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka serbskiego i języków byłej Jugosławii (K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju samodzielnie szukając informacji na interesujące go tematy objęte programem nauczania (K_K01),

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role, pracując w grupie, inspiruje inne osoby do realizacji zadań (K_K02),

- potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, potrafi motywować grupę do pracy (K_K03),

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, samodzielnie podejmuje inicjatywę odbycia praktyk zawodowych z możliwością wykorzystania znajomości języka (K_K04),

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Serbii i państw postjugosławiańskich i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05),

- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Serbii i państw byłej Jugosławii (K_K06),

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do odpowiadającego poziomowi kształcenia poruszania się w obszarze kulturowym państw byłej Jugosławii (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, dostosowanych pod względem trudności do danego poziomu językowego (od poziomu B1 do poziomu B2) znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek serbskich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych,

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych),

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form,

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisani sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela),

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna,

- ćwiczenia rozwijające podstawowe kompetencje w tłumaczeniu tekstów z języka serbskiego na język polski i odwrotnie.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (poziom B2). Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie dla poszczególnych etapów nauki.

Pełny opis:

1. Jezici, nacionalnisti, profesije (muški i ženski rod) – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

2. Osobine karaktera, izgled – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

3. Komparacija prideva i priloga - ponavljanje gradiva.

4. Muško-ženski odnosi. Ženska priča, muška priča.

5. Vreme, sati – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

6. Brak, ljubav, porodični odnosi – vokabular.

7. Modalni glagoli – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

8. Izražavanje pripadnosti – pridevi, zamenice, konstrukcije sa Genitivom

9. Stan, kuća – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

10. Deminutivi – tvorba reči i upotreba.

11. Pokazne zamenice – ponavljanje gradiva.

12. Formalno i neformalno obraćanje

13. Život u velikom gradu – prednosti i mane. Gradska odredišta i lokalizacije.

14. Konstrukcije sa Genitivom – Genitiv „identifiokacioni”, “autorstva” i „materije”

15. Borba protiv stresa – saveti za srećan život.

16. Sport i bolesti.

17. Imperativ – ponavljanje gradiva.

18. Hrana, namirnice – ponavljanje gradiva, nove reči i izrazi.

19. Putovanja i turistika.

20. Relativne zamenice.

21. Dativ – ponavljanje izabranih funkcija (Dativ logičkog subiekta, Dativ namene, Dativ pravca).

22. Glagolski vid.

23. Potencijal, futur II, kondicionalne rečenice.

Dodatno:

različite vežbe (razumevanje teksta, razumevanje zvučnih zapisa,razumevanje audiozapisa, gramatičke vežbe, pisanje tekstova).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nataša Milićević-Dobromirov [et al.] (2011) Učimo srpski 2, Novi Sad, Azbukum.

Literatura uzupełniająca:

Duškov O., Korytowska A., Sawicka I. (2010) Język serbski dla zaawansowanych Część 2. Srpski jezik za napredne 2 deo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010

Liber K., Prpa S. (2011): Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków

Liber K., Prpa S. (2012), Kultura živog jezika, Kraków

A. Skowron (2013), Rečima do znanja, Łódź

teksty z Internetu, prasy, literatury popularno-naukowej i pięknej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (forma pisemna).

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- test zaliczeniowy (np. uzupełnianie form, poprawa błędnych wypowiedzi, transformacje tekstów, układanie dialogów sytuacyjnych itp.) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13; K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U19, K_U21, K_U22, K_K01),

- cząstkowe testy, sprawdziany i dyktanda (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U19, K_U21, K_U22, K_K01),

- ocena zadań pozalekcyjnych (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych) (K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06),

- ocena aktywność studenta na zajęciach (K_K01, K_K03, K_K04, K_K06).

Kryteria oceniania:

Dla kolokwiów cząstkowych i testów, w tym testu zaliczeniowego, stosuje się następującą skalę ocen:

0-59% - ocena niedostateczna,

60-68% - ocena dostateczna,

69-76% - ocena dostateczna plus,

77-84% - ocena dobra,

85-92% - ocena dobra plus,

93-100 % - ocena bardzo dobra.

Student ma obowiązek uczęszczania na zajęcia. Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału przed przystąpieniem do zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams (synchronicznie, zgodnie z planem zajęć) oraz platformy Moodle (testy).

Kryteria oceny pracy studenta, w tym testów/zadań/wypracowań oraz testu zaliczeniowego na koniec semestru, w trakcie nauki zdalnej pozostają takie same jak w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)