Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL3Z-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok 1 semestr - filologia bałkańska s1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej). Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, a także umiejętność szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależnie od konkretnego tematu. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Warunkiem zaliczenia kolejnych semestrów zalecane jest: zaakceptowany przez promotora temat, konspekt pracy wraz z bibliografią i ew. pierwszego rozdziału pracy (semestr 1), zaakceptowane przez promotora kolejne rozdziały i ukończenie pracy dyplomowej dającej podstawy do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (semestr 2). Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora, związana jest z sytuacją określonego studenta (np. kwestia stypendiów, itp.), specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

PRACA DYPLOMOWA/LICENCJACKA

Praca powinna zostać napisana w tym języku, którego kultury temat dotyczy, bądź w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w danym języku kierunkowym. Decyzja należy do opiekuna pracy.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia wpisywana jest wyższa ocena. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: opiekun, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: student powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie dyplomowym opiekun i recenzent zadają po jednym pytaniu.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Sposoby weryfikacji wiedzy studenta: ocena przygotowanych referatów, wystąpień, prezentacji poszczególnych części i ocena całości pracy i wykorzystania posiadanej wiedzy w zakresie wskazanym powyżej.

Sposoby weryfikacji umiejętności studenta: ocena przygotowanych referatów, wystąpień, prezentacji poszczególnych części i ocena całości pracy i wykorzystania posiadanych umiejętności wskazanych powyżej.

Sposoby weryfikacji kompetencji społecznych studenta: ocena aktywności studenta podczas seminarium, w tym m.in. dyskusji podczas zajęć seminaryjnych. Ponadto ocenie poddane te spośród kompetencji, które odpowiedzialne są za terminowość oddawania fragmentów pracy i całości, ale również samodzielność w podjętej pracy zmierzającej do opracowania tematu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Artur Karasiński, Adam Kola
Prowadzący grup: Artur Karasiński, Adam Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

1. Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym - synchronicznie (w czasie rzeczywistym - zgodnie z planem zajęć) i/lub asynchronicznie.

2. Do prowadzenia zajęć stosowana będzie aplikacja Microsoft Teams.

Kryteria oceny pracy studenta w trakcie nauki zdalnej pozostają takie same jak w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

1. Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym - synchronicznie (w czasie rzeczywistym - zgodnie z planem zajęć) i/lub asynchronicznie.

2. Do prowadzenia zajęć stosowana będzie aplikacja Microsoft Teams.

Kryteria oceny pracy studenta w trakcie nauki zdalnej pozostają takie same jak w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)