Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s2BAL1L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok 2 semestr - filologia bałkańska s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

II sem.

Łącznie 3 punkty ECTS = ok. 90 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 20 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu), a przede wszystkim przygotowywanie rozprawy magisterskiej (praca koncepcyjna, kwerenda literaturowa, zbieranie materiałów, badania, pisanie pracy – poszczególne etapy): 40 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W przypadku seminarium magisterskiego z zakresu bałkanistyki, student osiąga poszczególne efekty w różnym stopniu, w zależności od specyfiki przedmiotowej seminarium, tematu pracy magisterskiej, itd.

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój bałkańskiego obszaru kulturowego (K_W08), a zatem ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze bałkańskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08), w szczególności zaś potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01). Niemniej jednak pracuje cały czas pod opieką promotora pracy magisterskiej, zatem potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07).

Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języków bałkańskiego obszaru kulturowego, stosownie do znajomości danych języków bałkańskich (K_U02), a także potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym – stosownie do znajomości danych języków (K_U05). Ponadto student posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w językach bałkańskiego obszaru kulturowego (stosownie do ich znajomości) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14).

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii, w zależności od wybranego seminarium o nastawieniu bardziej językoznawczo-translatorycznym, bądź literaturoznawczo-kulturoznawczym (K_U06). Zwłaszcza w tym drugim wypadku, student umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U10), umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U11), a także potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01), zaś postęp możliwy jest do oceny w trakcie trwania seminarium w przeciągu czterech semestrów. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych – zwłaszcza przez promotora, lecz również innych uczestników seminarium – zadania (K_K03). Ponadto student uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju bałkańskiego obszaru językowego (K_K06), zaś dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w bałkańskim obszarze kulturowym (K_K08).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na cztery semestry jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej.

Celem seminarium jest zatem przygotowanie studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej, które polega na przygotowaniu do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów, łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, logicznego prezentowania wyników badań i przeprowadzenia dyskusji.

Dodatkowym celem seminarium magisterskiego jest udoskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa).

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej. Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, a także umiejętność szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac. Można wskazać na następujące etapy, kluczowe dla osiągnięcia celu zajęć:

Celem zajęć jest po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magisterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim.

Drugim celem jest wypracowanie koncepcji pracy – sprecyzowanie tematu i ustalenia struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja indywidualna z promotorem i grupowa towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego.

Trzecim celem seminarium jest pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze korekty błędów merytorycznych i formalnych (etap III).

Ostatnim celem jest złożenie całej pracy (etap IV).

Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów.

Literatura:

Proponowane pozycje są dostępne w bibliotekach UMK, Internecie, zaś w niektórych wypadkach – u prowadzącego zajęcia.

Dobór literatury przedmiotu zależnie od konkretnego tematu. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zainteresowanym można polecić także literaturę z zakresu logiki i metodologii nauk społecznych:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

Ajdukiewicz K., Trzy pojęcia definicji, Warszawa 1965.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Bremer J.W., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006.

Chodkowski T., Nieznański E., Świętorzecka K., Wójtowicz A., Elementy logiki prawniczej. Definicje, podział i typy argumentacji, Warszawa-Poznań 2006.

Funke G., Hermeneutyka i język, Poznań 1994.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.

Jonkisz A., Logika ogólna, Bielsko-Biała 2003.

Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1990.

Kraszewski Z., Logika. Nauka rozumowania, Warszawa 1975.

Kwiatkowski T., Logika ogólna, Lublin 1995.

Kwiatkowski T., Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2002.

Łubnicki N., Nauka poprawnego myślenia, Warszawa 1963.

Modzelewski E., Wykłady z podstaw logiki, Warszawa 2007.

Nieznański E., Logika. Podstawy – język – uzasadnianie, Warszawa 2000.

Nieznański E., Logika: podstawy, język, uzasadnianie, Warszawa 2006.

Omyła M., Zarys logiki, Warszawa 1995.

Pasenkiewicz K., Logika ogólna, Warszawa 1968.

Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1986.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Warszawa.

Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Podręcznik dla humanistów, Gdańsk 2003.

Snihur S., Elementarne zagadnienie logiki, Warszawa 2001.

Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005.

Trzęsicki K., Logika dla humanistów, Warszawa 1994.

Widła T., Zienkiewicz D., Logika, Warszawa 2005.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze. Zindywidualizowane – na podstawie postępów w pracy dyplomowej na kolejnych etapach jej przygotowania, w zależności od specyfiki pracy, rodzaju seminarium i według uznania prowadzącego seminarium. Warunkiem zaliczenia kolejnych semestrów zalecane jest: zaakceptowany przez promotora temat, konspekt pracy wraz z bibliografią (semestr 1), zaakceptowany przez promotora kolejny rozdział pracy (semestr 2 i 3), ukończenie pracy magisterskiej dającej podstawy do dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego (semestr 4). Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora, związana jest z sytuacją określonego studenta (np. kwestia stypendiów, wyjazdów, itp.), specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych wymaganych elementów i kolejnych części pracy. Pod uwagę będą brane tutaj i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach kształcenia, w tym przede wszystkim dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. Te będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

PRACA MAGISTERSKA

Praca powinna zostać napisana w tym języku, którego kultury temat dotyczy, bądź w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w danym języku kierunkowym. Decyzja należy do opiekuna pracy.

Student nie może podjąć w pracy magisterskiej tego samego tematu co w pracy licencjackiej. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest jednak kontynuowanie badań rozpoczętych w ramach pracy licencjackiej, jednak pod innym kątem. Decyzję podejmuje opiekun pracy.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia wpisywana jest wyższa ocena. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN MAGISTERSKI

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: opiekun, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: magistrant powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie magisterskim opiekun zadaje dwa pytania, recenzent zaś jedno.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Sposoby weryfikacji wiedzy studenta: ocena przygotowanych referatów, wystąpień, prezentacji poszczególnych części i ocena całości pracy i wykorzystania posiadanej wiedzy w zakresie wskazanym powyżej.

Sposoby weryfikacji umiejętności studenta: ocena przygotowanych referatów, wystąpień, prezentacji poszczególnych części i ocena całości pracy i wykorzystania posiadanych umiejętności wskazanych powyżej.

Sposoby weryfikacji kompetencji społecznych studenta: ocena aktywności studenta podczas seminarium, w tym m.in. dyskusji podczas zajęć seminaryjnych. Ponadto ocenie poddane te spośród kompetencji, które odpowiedzialne są za terminowość oddawania fragmentów pracy i całości, ale również samodzielność w podjętej pracy zmierzającej do opracowania tematu.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Viara Maldjieva, Arleta Szulc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.