Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia literatur bałkańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s2BAL1Z-WZLB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia literatur bałkańskich
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z literaturami bałkańskiego obszaru

kulturowego

K_W05 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa bałkańskiego obszaru kulturowego

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań (językoznawczych i literaturoznawczych) w

dziedzinie filologii

K_W08 ma uporządkowaną, zawansowaną wiedzę teoretyczną o wybranych problemach z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z

różnych źródeł

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentowania ich wyników

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla

filologii bałkańskiej

K_U08 potrafi prowadzić debatę

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładu informacyjnego (tj. konwencjonalnego) z elementami wykładu konwersatoryjnego i problemowego.

Podczas zajęć stosuje się także opis, natomiast spośród metod poszukujących – metodę biograficzną, ćwiczeniową, seminaryjną oraz

studium przypadku.

Na zajęciach dodatkowo wykorzystuje się prezentacje multimedialne lub inne metody wybrane przez prowadzącego zajęcia np. kreślenie

„mapy myśli” porządkującej informacje zawartych w tekstach pomocniczych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią i stanem współczesnych literatur bałkańskich (zatem w ujęciu porównawczym).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią i stanem współczesnych literatur bałkańskich (zatem w ujęciu porównawczym).

W związku z godzinowym wymiarem zajęć ograniczono się do wyboru podstawowych przykładów z poszczególnych, wybranych literatur bałkańskich, tzn. tego, co kluczowe i najistotniejsze z punktu widzenia znajomości przez studentów zagadnień związanych z współczesną literaturą bałkańską. W czasie zajęć zostaną omówione m.in. następujące kwestie: współczesne Bałkany, feminizm, mniejszości, tożsamość(i), (nie)pamięć i rozliczenia z przeszłością, (post)komunizm, języki, migracje. Każda tychże kwestii zostanie usytuowana kontekstowo.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chaszczewicz-Rydel, M. (2013). Obrazy Bałkanów: mity, sereotypy, nowa imagologia. Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Dąbrowska-Partyka, M. (2003). Świadectwa i mistyfikacje: przed i po Jugosławii. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jergović, M. (2012). Serce i Jugosławia= Heart and Yugoslavia. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność, (7 (2)), 22-27.

Škrabec, S., & Bieroń, T. (2012). Bałkańska walka z przestrzenią= The Balkans' battle with space. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność, (7 (2)), 38-45.

Slapšak, S., & Kraskowska, E. (2005). Feminizam i pisarstwo kobiet na polu minowym:: paradygmat jugosłowiański i postjugosłowiański w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.

Literatura uzupełniająca:

Bobrownicka, M. (1992). Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Kraków: Uniwersytet.

Čolović, I., & Petryńska, M. (2007). Bałkany - terror kultury : wybór esejów / Ivan Čolović ; przeł. Magdalena Petryńska. Czarne.

Čolović, I., & Petryńska, M. (2012). Etno : opowieści o muzyce świata w Internecie / Ivan Čolović ; przeł. Magdalena Petryńska. Fundacja Pogranicze.

Čolović, I., Dimitrijević, Z., Łasek, A., Petryńska, M., & Wierzbicka, M. (2019). Śmierć na Kosowym Polu : historia mitu kosowskiego / Ivan Čolović ; przekład Zofia Dimitrijević, Agnieszka Łasek, Magdalena Petryńska, Małgorzata Wierzbicka. Fundacja Pogranicze.

Čolović, I., Petryńska, M., Arandjelović, V., & Čolović, I. (2012). Kultura i polityka w Serbii : konflikty i układy od połowy XX wieku = Culture and politics in Serbia : conflicts and their settlement since the middle of the 20th century / Ivan Čolović ; z serbskiego przełożyła Magdalena Petryńska, translated from Serbian by Vladimir Arandjelović. In Kultura i polityka = Culture and politics.

Duda, M. (2013). Polskie Bałkany: proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym: recepcja polska. Taiwpn Universitas..

Falski, M. (2008). Porządkowanie przestrzeni narodowej-przypadek chorwacki: studium z historii wyobrażeń kulturowych. Pamiętnik Słowiański, 58(2).

Giergiel, S. (2012). Ocalić pamięcią: praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosławiańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Giergiel, S. (2012). Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia. Porównania, 10, 221-238.

Goldsworthy, V. (2007). Czarnobylskie truskawki. Czarne.

Gołembski, F. (2001). Stosunki kulturalne na Bałkanach. Elipsa.

Janaszek-Ivaničková, H. (2006). Literatury słowiańskie po roku 1989: nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Pamiętnik Słowiański, 56(2).

Juda, C. (2009) /red./, Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, Kraków: WUJ.

Kassabova, K. (2019). Granica: na krawędzi Europy. Herito, (35).

Kassabova, K., & Środa, K. (2021). W stronę Ochrydy : podróż przez wojnę i pokój / Kapka Kassabova ; przełożył Krzysztof Środa. (Wydanie I.). Wydawnictwo Czarne.

Slavenka, D. (2006). Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze.

Taczyńska, K. (2016). Dowcip trwający dwa i pół roku : obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku / Katarzyna Taczyńska ; Wydział “Artes Liberales”. Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo DiG.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, podczas którego studenci powinni wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu realizowanego na

zajęciach materiału.

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- egzamin,

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2021/2022 wykład będzie odbywał się w formie zdalnej - przy wykorzystaniu MS Teams. Wykłady będą przeprowadzone w czasie rzeczywistym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)