Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s2BAL2L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 20.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium - wszystkie 4 semestry - 50 pkt. ECTS, łącznie ok. 1250 godz. (łącznie 4 semestry).

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 120 godz. + konsultacje: 10 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu), a przede wszystkim przygotowywanie rozprawy magisterskiej (praca koncepcyjna, kwerenda literaturowa, zbieranie materiałów, badania, pisanie pracy – poszczególne etapy; na tym etapie przede wszystkim już pisanie pracy magisterskiej i prace redakcyjne): 1070 godz.

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej: 50 godz.


IV sem.

Łącznie 20 pkt ECTS = ok. 500 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 20 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu), a przede wszystkim przygotowywanie rozprawy magisterskiej (praca koncepcyjna, kwerenda literaturowa, zbieranie materiałów, badania, pisanie pracy – poszczególne etapy; na tym etapie przede wszystkim już pisanie pracy magisterskiej i prace redakcyjne): 400 godz.

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej: 50 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W przypadku seminarium magisterskiego z zakresu bałkanistyki, student osiąga poszczególne efekty w różnym stopniu, w zależności od specyfiki przedmiotowej seminarium, tematu pracy magisterskiej, itd.

1. Seminarium z zakresu językoznawstwa

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o językach bałkańskiego obszaru kulturowego, szczególnie o językach bałkańskich objętych programem nauczania

K_W02 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z językami Bałkańskiej Ligi Językowej

K_W03 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa bałkańskiego

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań (językoznawczych i literaturoznawczych) w dziedzinie filologii

K_W08 ma uporządkowaną, zawansowaną wiedzę teoretyczną o wybranych problemach z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością


2. Seminarium z zakresu literaturoznawstwa

Student:

K_W04 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z literaturami bałkańskiego obszaru kulturowego

K_W05 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa bałkańskiego obszaru kulturowego

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań (językoznawczych i literaturoznawczych) w dziedzinie filologii

K_W08 ma uporządkowaną, zawansowaną wiedzę teoretyczną o wybranych problemach z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością


3. Seminarium z zakresu nauk o kulturze i religii

Student:

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W09 ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień kultury bałkańskiego obszaru językowego (np. media, teatr, film)

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnościąEfekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentowania ich wyników

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii bałkańskiej

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im wiedzę specjalistyczną z zakresu filologii bałkańskiej i realizowanych badań

K_U08 potrafi prowadzić debatę

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14 potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K04 umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy)

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące: klasyczna metoda problemowa, obserwacji, projektu, referatu, seminaryjna, studium przypadku.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Najważniejszym celem zajęć przewidzianych na cztery semestry studiów jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej.

Seminarium ma przygotować studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej, które polega na przygotowaniu do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów, łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru literatury przedmiotu, logicznego prezentowania wyników badań i przeprowadzenia dyskusji.

Dodatkowym celem seminarium magisterskiego jest udoskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa).

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac. Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, prowadzania kwerendy bibliotecznej i/lub archiwalnej, umiejętności szukania materiałów w Internecie, sposobów opracowania zebranego materiału, przygotowania konspektu, technik pisania pracy naukowej, właściwego stosowania przypisów z zachowaniem praw autorskich oraz sporządzenia bibliografii.

Dla osiągnięcia celu zajęć studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego realizują następujące etapy:

1. Uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magisterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim.

2. Sprecyzowanie tematu i ustalenia struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja indywidualna z promotorem i grupowa towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego.

3. Pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze korekty błędów merytorycznych i formalnych (etap III).

4. Złożenie całej pracy (etap IV).

Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu jest związany z realizacją konkretnego tematu badawczego. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

Literatura przedmiotu dotycząca technik pisania pracy:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze. Zindywidualizowane – na podstawie postępów w pracy dyplomowej na kolejnych etapach jej przygotowania, w zależności od specyfiki pracy, rodzaju seminarium i według uznania prowadzącego seminarium. Warunkiem zaliczenia kolejnych semestrów zalecane jest: zaakceptowany przez promotora temat, konspekt pracy wraz z bibliografią (semestr 1), zaakceptowany przez promotora kolejny rozdział pracy (semestr 2 i 3), ukończenie pracy magisterskiej dającej podstawy do dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego (semestr 4). Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora, związana jest z sytuacją określonego studenta (np. kwestia stypendiów, wyjazdów, itp.), specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych wymaganych elementów i kolejnych części pracy. Pod uwagę będą brane tutaj i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach kształcenia, w tym przede wszystkim dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. Te będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

PRACA MAGISTERSKA

Praca powinna zostać napisana w tym języku, którego kultury temat dotyczy, bądź w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w danym języku kierunkowym. Decyzja należy do opiekuna pracy.

Student nie może podjąć w pracy magisterskiej tego samego tematu co w pracy licencjackiej. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest jednak kontynuowanie badań rozpoczętych w ramach pracy licencjackiej, jednak pod innym kątem. Decyzję podejmuje opiekun pracy.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia wpisywana jest wyższa ocena. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN MAGISTERSKI

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: opiekun, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: magistrant powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie magisterskim opiekun zadaje dwa pytania, recenzent zaś jedno.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów: ocena przygotowanych referatów, wystąpień, prezentacji poszczególnych części i ocena całości pracy i wykorzystania posiadanej wiedzy w zakresie wskazanym powyżej (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K04) oraz ocena ocena aktywności studenta podczas seminarium, w tym m.in. dyskusji podczas zajęć seminaryjnych (K_K01, K_K04).

Ponadto ocenie poddane będą te spośród kompetencji, które odpowiedzialne są za terminowość oddawania fragmentów pracy i całości, ale również samodzielność w podjętej pracy zmierzającej do opracowania tematu.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Viara Maldjieva, Arleta Szulc
Prowadzący grup: Adam Kola, Viara Maldjieva, Arleta Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Prowadzący grup: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams (synchronicznie, zgodnie z planem zajęć).

Kryteria oceny pracy studenta, w tym testów/zadań/wypracowań oraz testu zaliczeniowego na koniec semestru, w trakcie nauki zdalnej pozostają takie same jak w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.