Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium z lektur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-PZL-O-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z lektur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe

1. godziny z udziałem nauczyciela - 30 godz. (1,2 ECTS)

2. praca indywidualna oraz grupowa przy wykorzystaniu platformy moodle, konsultacje w ramach dyżurów nauczyciela, kontakt mailowy z nauczycielem, korekta tekstów interpretacyjnych przygotowywanych

przez studentów oraz omówienie i analiza prac pisemnych - 25 godzin (1 ECTS)


praca własna: lektura domowa, przygotowanie prac pisemnych, kwerenda biblioteczna - 45 godz. (1,8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W04: ma podstawowa wiedzę o literaturze danego obszaru kulturowego obejmująca jej periodyzację, genealogię oraz twórczość wybranych autorów;

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł;

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;

K_U010: potrafi rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów;

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując rózne role.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia towarzyszące wykładowi z historii literatury niemieckiego obszaru językowego

Pełny opis:

Proseminarium z lektur to zajęcia autorskie uzupełniające wykład kursowy z historii literatury niemieckiej, których celem jest nauka dokładnej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich różnych gatunków i epok. Sprawność tę kształci się na wybranych kanonicznych tekstach literackich.

Literatura:

Obowiązkowa lista lektur (literatura prymarna) zależy od decyzji prowadzącego. Wybór dokonywany jest na podstawie przyjętej w jednostce listy uwzględnianej na egzaminie z historii literatury na II roku studiów. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów.

I. Koszyk dramatyczny

1.Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm; Emilia Galotti; Nathan der Weise

2.Friedrich Schiller: Die Räuber; Kabale und Liebe; Don Carlos; Maria Stuart

3. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg; Der zerbrochene Krug

4. Georg Büchner: Woyzeck; Dantons Tod

5. Frank Wedekind: Frühlings Erwachen

6. Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang; Die Weber; Der Biberpelz

7. Arthur Schnitzler: Anatol; Der Reigen

II. Johann Wolfgang Goethe: Faust I, Faust II (5. Akt)

III. Koszyk krótszych form prozatorskich do początku XX w.

1. Heinrich von Kleist: Die Marquise von O.; Das Erdbeben in Chili; Der Findling; Michael Kohlhaas

2. Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert

3. Clemens Brentano: Gockel, Hinkel und Gackeleia

4. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf

5. Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel

IV. Koszyk powieściowy

1. Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers

2. Novalis: Heinrich von Ofterdingen

3. Friedrich Schlegel: Lucinde

4. Theodor Fontane: Effi Briest; Schach von Wuthenow; Frau Jenny Treibel; Stechlin

V. Koszyk paraliteracki starszy

1. Georg Christoph Lichtenberg: Aphorismen (wybór)

2. Fragmenty Friedrich Schlegel, Novalis (wybór)

3. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (fragmenty); Menschliches, Allzumenschliches (fragmenty)

Wymagane pozycje bibliograficzne, które nie należą do zbiorów biblioteki UMK, zostaną udostępnione studentom przez poszczególnych wykładowców.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o literaturze z niemieckiego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów, ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii, umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów, umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod, posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,

posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje wszystkie efekty kształcenia (K_W04, K_W07, K_U01, K_U09, K_U010, K_U11,K_K02).

Wiedza i umiejętności sprawdzane są za pomocom kolokwiów, prac pisemnych (interpretacyjnych) oraz w ramach zajęć. Warunkiem zaliczenia jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach, jeden lub dwa sprawdziany w ciągu semestru, zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska, Marek Podlasiak, Monika Tokarzewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Marek Podlasiak, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Katarzyna Norkowska, Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Katarzyna Norkowska, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Skwara, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak, Tadeusz Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Norkowska, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się synchronicznie w postaci zdalnej poprzez platformę BBB lub Teams, oraz przy wsparciu na platformie Moodle (zadania dodatkowe i domowe wykonywane w trybie asynchronicznym).

Zaliczenia w semestrze zimowym 2020-21 odbywają się w trybie zdalnym (synchronicznie i/lub asynchronicznie), przy wykorzystaniu platform Moodle i/lub Teams.

Pełny opis:

Zajęcia ze względu na pandemię COVID-19 prowadzone w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Norkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się synchronicznie w postaci zdalnej poprzez platformę BBB lub Teams, oraz przy wsparciu na platformie Moodle (zadania dodatkowe i domowe wykonywane w trybie asynchronicznym).

Zaliczenia w semestrze zimowym 2020-21 odbywają się w trybie zdalnym (synchronicznie i/lub asynchronicznie), przy wykorzystaniu platform Moodle i/lub Teams.

Pełny opis:

Zajęcia ze względu na pandemię COVID-19 prowadzone w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Marek Podlasiak, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Norkowska, Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się synchronicznie w postaci zdalnej poprzez platformę BBB lub Teams, oraz przy wsparciu na platformie Moodle (zadania dodatkowe i domowe wykonywane w trybie asynchronicznym).

Zaliczenia w semestrze zimowym 2020-21 odbywają się w trybie zdalnym (synchronicznie i/lub asynchronicznie), przy wykorzystaniu platform Moodle i/lub Teams.

Pełny opis:

Zajęcia ze względu na pandemię COVID-19 prowadzone w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)