Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3Z-PRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów literaturoznawczych (wymagania etapowe)
Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. zimowy filologii germańskiej - s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

-Die deutsche Aufklärung

Das Proseminar möchte einen tieferen Einblick in die Epoche der Aufklärung geben. Zu Beginn des Seminars wird zu klären sein, was unter dem Begriff Aufklärung überhaupt zu verstehen ist. Im Anschluss daran werden dann die anthropologischen, geschichtsphilosophischen Konzepte des Aufklärungszeitalters näher profiliert. Im Zentrum stehen dabei Begriffe wie Fortschritt, Genie, Vernunft, aber auch das Konzept der Autonomieästhetik. In diesem Kontext wird dem Sturm und Drang als literarischer Strömung innerhalb der Aufklärung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Erarbeitung der oben angeführten Konzepte erfolgt anhand programmatischer Schriiften sowie anhand ausgewählter Gedichte und Dramen.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin, z tego:

30 godz. zajęć 1,2 ECTS

12 godz. konsultacji indywidualnych w tym e-laerning z zastosowaniem platformy Moodle 0,5 ECTS

ok. 33 godz. indywidualne przygotowanie się do zajęć i kolokwium zaliczeniowego lub przy opracowywaniu tematu w postaci pracy semestralnej - 1,3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Stufent:

K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04 ma podstawową wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W07 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego

K_W09 ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze tego obszaru (np., media, teatr, film)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U06 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U08 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U09 umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U10 rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U11 dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U12 rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13 rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U14 tworzyć prace pisemne w języku polskim i

niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15 tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i niemieckim

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16 argumentować z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U20 rozróżniać odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące

z rożnych środowisk i kulturEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K02 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu z dziedziny literaturoznawstwa

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu z dziedziny literaturoznawstwa.Celem kształcenia jest więc przygotowanie do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich); ta forma zajęć ma za zadanie wspomagać pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura zależy od tematyki zajęć realizowanych z dana grupą - tematyka nie powtarza się z żadnej grupie ani w kolejnych, następujących po sobie cyklach zajęciowych. Literaturę niedostępną zapewnia studentom osoba prowadząca zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (znajomość wymaganej literatury) oraz aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik kolokwium lub właściwe opracowanie zadanego tematu w postaci pracy semestralnej sa podstawą zaliczenia na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević, Katarzyna Norkowska, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Norkowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Norkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Relacje między literaturą a filmem na przykładzie ekranizacji niemieckojęzycznej literatury XX w.

Cykl projekcji w ramach proseminarium Relacje między literaturą a filmem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, skierowany jest zarówno do studentów germanistyki jak i do zainteresowanej tematem szerokiej publiczności. Na przykładzie wybranych filmów, których konwencja gatunkowa sięga od kina drogi poprzez fantasy i dramat aż po kino antywojenne, podjęta zostanie kwestia relacji intermedialnych. Literackie pierwowzory przewidzianych do omówienia filmów to dzieła Ericha-Marii Remarque’a, Franza Kafki, Wolfganga Herrndorfa, Klausa Manna, Jurka Beckera und Patricka Süskinda. Zestaw ów, na pierwszy rzut oka chaotyczny i arbitralny, nabierze spójności za sprawą następującego pytania przewodniego: na ile w ogóle można mówić sensownie o ekranizacjach literatury? Czy termin ten automatycznie zakłada, że dane dzieło ma stanowić normę dla adaptacji filmowej? W tym miejscu dałoby się sformułować uzasadnioną obiekcję, że literatura i film dysponują, każde z osobna, własnymi specyficznymi możliwościami narracji. Nie wszystko co możliwe do przedstawienia w literaturze da się przełożyć na język filmu. Czy w tym kontekście nie jest sensowniej i trafniej mówić o twórczych filmowych przeobrażeniach dzieł literackich? Na siedmiu filmowych przykładach owa złożona relacja między literaturą i filmem zostanie poddana szczegółowej charakterystyce i dyskusji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie krótki wstęp, skupiający się na sposobie filmowej adaptacji, tj. na aspektach estetyczno-artystycznych, jak również na tym, jak dany film został przyjęty i oceniony przez krytykę. W miarę potrzeby uwzględniony zostanie także jego kontekst społeczno-polityczny.

wtorek 19.11, godz. 12:00 „Czik“(2016), reż. Fatih Akin

wtorek 26.11, godz. 12:00 „Pachnidło“ (2006), reż. Tom Tykwer

wtorek 3.12, godz. 12:00 „Jakub kłamca“ (1999), reż. Peter Kassovitz

wtorek 7.01, godz. 12:00 „Proces“ (1926), reż. Orson Welles

wtorek 14.01, godz. 12:00 „Mefisto“ (1980), reż. István Szabó

wtorek 28.01, godz. 12:00 „Na Zachodzie bez zmian“ (1930), reż. Lewis Milestone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Relacje między literaturą a filmem na przykładzie ekranizacji niemieckojęzycznej literatury XX w.

Cykl projekcji w ramach proseminarium Relacje między literaturą a filmem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, skierowany jest zarówno do studentów germanistyki jak i do zainteresowanej tematem szerokiej publiczności. Na przykładzie wybranych filmów, których konwencja gatunkowa sięga od kina drogi poprzez fantasy i dramat aż po kino antywojenne, podjęta zostanie kwestia relacji intermedialnych. Literackie pierwowzory przewidzianych do omówienia filmów to dzieła Ericha-Marii Remarque’a, Franza Kafki, Wolfganga Herrndorfa, Klausa Manna, Jurka Beckera und Patricka Süskinda. Zestaw ów, na pierwszy rzut oka chaotyczny i arbitralny, nabierze spójności za sprawą następującego pytania przewodniego: na ile w ogóle można mówić sensownie o ekranizacjach literatury? Czy termin ten automatycznie zakłada, że dane dzieło ma stanowić normę dla adaptacji filmowej? W tym miejscu dałoby się sformułować uzasadnioną obiekcję, że literatura i film dysponują, każde z osobna, własnymi specyficznymi możliwościami narracji. Nie wszystko co możliwe do przedstawienia w literaturze da się przełożyć na język filmu. Czy w tym kontekście nie jest sensowniej i trafniej mówić o twórczych filmowych przeobrażeniach dzieł literackich? Na siedmiu filmowych przykładach owa złożona relacja między literaturą i filmem zostanie poddana szczegółowej charakterystyce i dyskusji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie krótki wstęp, skupiający się na sposobie filmowej adaptacji, tj. na aspektach estetyczno-artystycznych, jak również na tym, jak dany film został przyjęty i oceniony przez krytykę. W miarę potrzeby uwzględniony zostanie także jego kontekst społeczno-polityczny.

wtorek 19.11, godz. 12:00 „Czik“(2016), reż. Fatih Akin

wtorek 26.11, godz. 12:00 „Pachnidło“ (2006), reż. Tom Tykwer

wtorek 3.12, godz. 12:00 „Jakub kłamca“ (1999), reż. Peter Kassovitz

wtorek 7.01, godz. 12:00 „Proces“ (1926), reż. Orson Welles

wtorek 14.01, godz. 12:00 „Mefisto“ (1980), reż. István Szabó

wtorek 28.01, godz. 12:00 „Na Zachodzie bez zmian“ (1930), reż. Lewis Milestone

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.