Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3Z-PRL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

-Die deutsche Aufklärung

Das Proseminar möchte einen tieferen Einblick in die Epoche der Aufklärung geben. Zu Beginn des Seminars wird zu klären sein, was unter dem Begriff Aufklärung überhaupt zu verstehen ist. Im Anschluss daran werden dann die anthropologischen, geschichtsphilosophischen Konzepte des Aufklärungszeitalters näher profiliert. Im Zentrum stehen dabei Begriffe wie Fortschritt, Genie, Vernunft, aber auch das Konzept der Autonomieästhetik. In diesem Kontext wird dem Sturm und Drang als literarischer Strömung innerhalb der Aufklärung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Erarbeitung der oben angeführten Konzepte erfolgt anhand programmatischer Schriiften sowie anhand ausgewählter Gedichte und Dramen.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. praca na zajęciach 30 godz. = 1,2 ECTS

2. godziny kontaktowe i konsultacje, w tym e-learning w oparciu o platformie moodle - około 25 godz. = 1 ECTS

3. praca własna studenta (lektura tekstów i przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy seminaryjnej lub przygotowanie do zaliczenia na podstawie pracy klauzurowej lub /i ustnej odpowiedzi) około 20 godz. = 0,8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K¬_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K¬_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K09 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu z dziedziny literaturoznawstwa

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu z dziedziny literaturoznawstwa.Celem kształcenia jest więc przygotowanie do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich); ta forma zajęć ma za zadanie wspomagać pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura zależy od tematyki zajęć realizowanych z dana grupą - tematyka nie powtarza się z żadnej grupie ani w kolejnych, następujących po sobie cyklach zajęciowych. Literaturę niedostępną zapewnia studentom osoba prowadząca zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (znajomość wymaganej literatury) oraz aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik kolokwium lub właściwe opracowanie zadanego tematu w postaci pracy semestralnej sa podstawą zaliczenia na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević, Katarzyna Norkowska, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Norkowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Norkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Relacje między literaturą a filmem na przykładzie ekranizacji niemieckojęzycznej literatury XX w.

Cykl projekcji w ramach proseminarium Relacje między literaturą a filmem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, skierowany jest zarówno do studentów germanistyki jak i do zainteresowanej tematem szerokiej publiczności. Na przykładzie wybranych filmów, których konwencja gatunkowa sięga od kina drogi poprzez fantasy i dramat aż po kino antywojenne, podjęta zostanie kwestia relacji intermedialnych. Literackie pierwowzory przewidzianych do omówienia filmów to dzieła Ericha-Marii Remarque’a, Franza Kafki, Wolfganga Herrndorfa, Klausa Manna, Jurka Beckera und Patricka Süskinda. Zestaw ów, na pierwszy rzut oka chaotyczny i arbitralny, nabierze spójności za sprawą następującego pytania przewodniego: na ile w ogóle można mówić sensownie o ekranizacjach literatury? Czy termin ten automatycznie zakłada, że dane dzieło ma stanowić normę dla adaptacji filmowej? W tym miejscu dałoby się sformułować uzasadnioną obiekcję, że literatura i film dysponują, każde z osobna, własnymi specyficznymi możliwościami narracji. Nie wszystko co możliwe do przedstawienia w literaturze da się przełożyć na język filmu. Czy w tym kontekście nie jest sensowniej i trafniej mówić o twórczych filmowych przeobrażeniach dzieł literackich? Na siedmiu filmowych przykładach owa złożona relacja między literaturą i filmem zostanie poddana szczegółowej charakterystyce i dyskusji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie krótki wstęp, skupiający się na sposobie filmowej adaptacji, tj. na aspektach estetyczno-artystycznych, jak również na tym, jak dany film został przyjęty i oceniony przez krytykę. W miarę potrzeby uwzględniony zostanie także jego kontekst społeczno-polityczny.

wtorek 19.11, godz. 12:00 „Czik“(2016), reż. Fatih Akin

wtorek 26.11, godz. 12:00 „Pachnidło“ (2006), reż. Tom Tykwer

wtorek 3.12, godz. 12:00 „Jakub kłamca“ (1999), reż. Peter Kassovitz

wtorek 7.01, godz. 12:00 „Proces“ (1926), reż. Orson Welles

wtorek 14.01, godz. 12:00 „Mefisto“ (1980), reż. István Szabó

wtorek 28.01, godz. 12:00 „Na Zachodzie bez zmian“ (1930), reż. Lewis Milestone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Relacje między literaturą a filmem na przykładzie ekranizacji niemieckojęzycznej literatury XX w.

Cykl projekcji w ramach proseminarium Relacje między literaturą a filmem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, skierowany jest zarówno do studentów germanistyki jak i do zainteresowanej tematem szerokiej publiczności. Na przykładzie wybranych filmów, których konwencja gatunkowa sięga od kina drogi poprzez fantasy i dramat aż po kino antywojenne, podjęta zostanie kwestia relacji intermedialnych. Literackie pierwowzory przewidzianych do omówienia filmów to dzieła Ericha-Marii Remarque’a, Franza Kafki, Wolfganga Herrndorfa, Klausa Manna, Jurka Beckera und Patricka Süskinda. Zestaw ów, na pierwszy rzut oka chaotyczny i arbitralny, nabierze spójności za sprawą następującego pytania przewodniego: na ile w ogóle można mówić sensownie o ekranizacjach literatury? Czy termin ten automatycznie zakłada, że dane dzieło ma stanowić normę dla adaptacji filmowej? W tym miejscu dałoby się sformułować uzasadnioną obiekcję, że literatura i film dysponują, każde z osobna, własnymi specyficznymi możliwościami narracji. Nie wszystko co możliwe do przedstawienia w literaturze da się przełożyć na język filmu. Czy w tym kontekście nie jest sensowniej i trafniej mówić o twórczych filmowych przeobrażeniach dzieł literackich? Na siedmiu filmowych przykładach owa złożona relacja między literaturą i filmem zostanie poddana szczegółowej charakterystyce i dyskusji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie krótki wstęp, skupiający się na sposobie filmowej adaptacji, tj. na aspektach estetyczno-artystycznych, jak również na tym, jak dany film został przyjęty i oceniony przez krytykę. W miarę potrzeby uwzględniony zostanie także jego kontekst społeczno-polityczny.

wtorek 19.11, godz. 12:00 „Czik“(2016), reż. Fatih Akin

wtorek 26.11, godz. 12:00 „Pachnidło“ (2006), reż. Tom Tykwer

wtorek 3.12, godz. 12:00 „Jakub kłamca“ (1999), reż. Peter Kassovitz

wtorek 7.01, godz. 12:00 „Proces“ (1926), reż. Orson Welles

wtorek 14.01, godz. 12:00 „Mefisto“ (1980), reż. István Szabó

wtorek 28.01, godz. 12:00 „Na Zachodzie bez zmian“ (1930), reż. Lewis Milestone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yvonne Kaisinger, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Yvonne Kaisinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Relacje między literaturą a filmem na przykładzie ekranizacji niemieckojęzycznej literatury XX w.

Cykl projekcji w ramach proseminarium Relacje między literaturą a filmem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, skierowany jest zarówno do studentów germanistyki jak i do zainteresowanej tematem szerokiej publiczności. Na przykładzie wybranych filmów, których konwencja gatunkowa sięga od kina drogi poprzez fantasy i dramat aż po kino antywojenne, podjęta zostanie kwestia relacji intermedialnych. Literackie pierwowzory przewidzianych do omówienia filmów to dzieła Ericha-Marii Remarque’a, Franza Kafki, Wolfganga Herrndorfa, Klausa Manna, Jurka Beckera und Patricka Süskinda. Zestaw ów, na pierwszy rzut oka chaotyczny i arbitralny, nabierze spójności za sprawą następującego pytania przewodniego: na ile w ogóle można mówić sensownie o ekranizacjach literatury? Czy termin ten automatycznie zakłada, że dane dzieło ma stanowić normę dla adaptacji filmowej? W tym miejscu dałoby się sformułować uzasadnioną obiekcję, że literatura i film dysponują, każde z osobna, własnymi specyficznymi możliwościami narracji. Nie wszystko co możliwe do przedstawienia w literaturze da się przełożyć na język filmu. Czy w tym kontekście nie jest sensowniej i trafniej mówić o twórczych filmowych przeobrażeniach dzieł literackich? Na siedmiu filmowych przykładach owa złożona relacja między literaturą i filmem zostanie poddana szczegółowej charakterystyce i dyskusji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie krótki wstęp, skupiający się na sposobie filmowej adaptacji, tj. na aspektach estetyczno-artystycznych, jak również na tym, jak dany film został przyjęty i oceniony przez krytykę. W miarę potrzeby uwzględniony zostanie także jego kontekst społeczno-polityczny.

wtorek 19.11, godz. 12:00 „Czik“(2016), reż. Fatih Akin

wtorek 26.11, godz. 12:00 „Pachnidło“ (2006), reż. Tom Tykwer

wtorek 3.12, godz. 12:00 „Jakub kłamca“ (1999), reż. Peter Kassovitz

wtorek 7.01, godz. 12:00 „Proces“ (1926), reż. Orson Welles

wtorek 14.01, godz. 12:00 „Mefisto“ (1980), reż. István Szabó

wtorek 28.01, godz. 12:00 „Na Zachodzie bez zmian“ (1930), reż. Lewis Milestone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3892
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Unzuverlässiges Erzählen, untersucht an deutschsprachigen Beispielen (Literatur und Film)

Pełny opis:

Unzuverlässiges Erzählrn beruht auf einer Diskrepanz zwischen den Inhalten der Erzählung und den Sachvrhakten, denen die Erzählung gilt. Das einfachste Beispiel dafür ist eine Lügengeschichte, doch der Begriff umfasst weit mehr: einerseits Erzähler, die ihrer eigenen Defizite (Verkommenheit, Voreingenommensein, Naivität) nicht bewusst sind, andererseits solche, die bewusst und raffiniert die Leser in die Irre führen. Das Phänomen ist unzertrennbar mit der Moderne verbunden und hat um die Jahtausendwende sichtbar zugenommen auch im Bereich der populären Kultur. Im Seminar werden wir sein Vorkommen im deutschsprachigen Raum verfolgen und anhand theoretischer Modelle systematisieren und erklären.

Literatura:

Primärquellen

• Texte

Aichinger, Ilse (1991): Mein Vater aus Stroh; in: Dies: Eliza Eliza. Erzählungen 2; Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch, S.13-18.

Brecht, Bertolt (2005): Hitler-Choräle; in: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Bd. 1: Gedichte I; Frankfurt/M: Suhrlamp, S. 216-224.

Degenhardt, Franz-Josef (1980): verteidigung eines sozialdemokraten vor dem fabriktor; in: Schubert, Werner/Höfer, Karl-Heinz (Hgg.): Ansichten über Lyrik. Beiträge zum Dialog zwischen Poetik und Poesie, Leipzig: Erzyklopädie, S. 234-235.

Einstein, Carl (1995): Bebuquin, hrsg. v. Erich Kleinschmidt; Stuttgart: Philipp Reclam Jun.

Grzimek, Martin (1989): Die Beschattung; München: Hanser.

Handke, Peter (1969): Das Umfallen der Kegel von einer bäuerlichen Kegelbahn; in: Ders. (Hg.): Der gewöhnliche Schrecken. Horrorgeschichten; Salzburg: Residenzverlag, S. 120-130.

Herzmanovsky-Orlando, Fritz von (1984): Pater Knjakals erbauliche Predigt; in: Das Gesamtwerk, hrsg. v. Friedrich Torberg; Langen Müller: München/Wien, S. 597-602.

Hesse Hermann (1993): Indischer Lebenslauf; in: Die Romane und die großen Erzählungen, 8. Band: Das Glasperlenspiel 2, Frankfurt/M: Suhrkamp, S. 566-609.

Heym, Georg (2003): Der Irre; in: Martini, Fritz (Hg.): Prosa des Expressionismus; Stuttgart: Reclam, S. 140-155.

Khider, Abbas (2017): Die Ohrfeige; München: btb.

Lernet-Holenia, Alexander (1980): Der Baron Bagge; in: Gyory, Jean (Hg.): Phantastisches Österreich; München: dtv, S. 175-227

Perutz, Leo (1983): Nur ein Druck auf den Knopf; in: Ders.: Herr, erbarme dich meiner; München: Knaur, S. 202-214.

Mann, Thomas (2008): Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde; Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch.

Thoma, Leonhard (2007): Das Idealpaar; in: Ders.: Das Idealpaar. Lesetexte für die Grundstufe DaF; [Madrid]: Editorial Idiomas, Hueber, S. 3-7.

Thoma, Leonhard (2020): In der Fremde; in: Ders.: In der Fremde. Deutsch als Fremdsprache; Ismaning: Max-Hueber-Verlag, S. 3.

Tieck, Ludwig (1999): Die Freunde; in: Gsteiger, Manfred (Hg.): Träume in der Weltliteratur; Zürich: Manesse, S. 92-11.

• Songs

Falco: Jeanny (Part I), 1985.

Rammstein: Klavier (Album: Sehnsucht, 1997).

Rammstein: Stein um Stein (Album: Reise, Reise, 2004).

• Filme

Akin, Fatih: Tschick, Deutschland 2016.

Burger, Neil: The Illusionist – nichts ist, wie es scheint, USA, 2006.

Erlenwein, Maximilian: Stereo, Deutschland 2015.

Ikon, Akiz: Der Nachtmahr, Deutschland 2015.

Petzold, Christian: Yella, Deutschland, 2007.

Wiene, Robert: Das Kabinett des Dr. Caligari, Deutschland 1920.

Zglinski, Greg: Tiere, Österreich/Schweiz/Polen 2017.

Sekundärliteratur

Jacke, Janina (2020): Systematik unzuverlässigen Erzählens. Analytische Aufarbeitung und Explikation einer problematischen Kategorie; Berlin und Boston: De Guyter.

Liptay, Fabienne/Wolf, Yvonne (Hgg.) (2005): Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Film; München: Ed. Text + Kritik.

Martínez, Matías/Scheffel, Michael (2019): Einführung in die Erzähltheorie; München: C.H. Beck.

Nünning, Vera (Hg.) (2015): Unreliable narration and trustworthiness, Intermedial and interdisciplinary perspectives; Berlin u.a.: De Gruyter.

Vogt, Robert (2018): Theorie und Typologie narrativer Unzuverlässigkeit am Beispiel englischsprachiger Erzählliteratur, Berlin und Boston: De Gruyter.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)