Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2Z-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

350 godzin, w tym:

zajęcia: 180 godz.=7,2 ECTS

godziny kontaktowe z konsultacjami: 10= 1,4 ECTS

praca własna studenta: 160 godz.= 6,4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru

kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego

obszaru językowego (np., media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego

obszaru kulturowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B1/B2 w

ramach języka/języków specjalności

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zwiększenie stopnia samodzielności studentów i stosowania w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Rozszerza się zakres słownictwa. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają.

Pełny opis:

Zajęcia wzmacniają samodzielność studentów w pracy z tekstami, ćwiczą stosowanie w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Ćwiczone są czytanie zorienowane na zrozumienie tekstu oral czytanie analityczne.

Dyskusje problemowe, pisemne zadania domowe oraz praca nad słownictwem dominują na zajęciach w II roku studiów. Na podstawie tekstów pisanych i materiałów audiowizualnych oraz tematycznie uporządkowanemu słownictwu prowadzone są dyskusje na aktualne tematy. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają, a także poszerzają spektrum własnych środków wyrazu. Na zajęciach wykorzystywane są różne media.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell: Neubearbeitung / Lehr- und Übungsbuch. Hueber Verlag 2021

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A2+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert Verlag 2021.

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard, Übungsgrammatik für die Grundstufe. Verlag Liebaug-Dartmann 2006.

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag 2011

Literatura uzupełniająca:

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag 2011

Habersack, Charlotte / Pude, Angela / Specht, Franz, Menschen A2: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch. Hueber Verlag 2022

Braun-Podeschwa, Julia / Habersack, Charlotte / Pude, Angela, Menschen B1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch. Hueber Verlag 2022

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Spektrum Deutsch A2+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2018

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Spektrum Deutsch B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2018

Grigull, Ingrid / Raven, Susanne, Geschäftliche Begegnungen B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert Verlag 2022

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. Der Student äußert sich grammatisch und lexikalisch korrekt zu Themen aus dem Themenkatalog des ersten und des zweiten Studienjahres sprechen.

2. Der Student äußert sich klar und detailliert zu bestimmten Problemen (Themenkatalog des ersten und des zweiten Studienjahres), erläutert einen gibt einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage und gibt Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten an.

3. Der Student erkennt und korrigiert eigene Fehler.

4. Der Student versteht komplexere Texte (Erkennen und Verstehen der Verweisstrukturen, wird besonders betont, analytisches Lesen wird zunehmend entwickelt)

5. Der Student versteht komplexere Hörtexte.

6. Der Student schreibt grammatisch und lexikalisch korrekt kurze Aufsatztexte und verwendet dabei angemessen verschiedene Mittel zur Textverknüpfung

7. Der Student verfügt über ein ausreichend breites Spektrum von Redemitteln, um in klaren Beschreibungen oder Berichten über die meisten Themen allgemeiner Art zu sprechen und eigene Standpunkte auszudrücken.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest:

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

(obejmujący sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K02, K_K08)

Kilka krótkich kolokwiów w semestrze

(K_W01, K-W02, K_U02, K_U18, K_K01)

Pisemne prace domowe

(K_W01, K_W02, K_KU02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K08)

Rozwiązanie reader`u

(K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01)

Zaliczenie na ocenę

(K_W01, K_W02, K_U02, K_U12, K_U18, K_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka, Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)