Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3L-HLmon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. wykład = 1,2 ECTS,

33 godz. kontaktowe (platforma moodle, e-mail, wyjazd do Warszawy, korekta prac pisemnych, seanse filmowe) = 1,32 ECTS,

62 godz. praca własna studenta = 2,48 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury danego obszaru kulturowego

K_W06 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07 ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U19 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K05 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

K_K06 systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania polskiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki.

Pełny opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki. Tematyka wykładu monograficznego nawiązuje do ważnych dziedzin germanistyki, a stopień trudności przekazywanych treści jest dostosowany do poziomu studiów licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie. Egzamin pisemny albo ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Das deutschsprachige Drama und Theater nach 1945

Celem wykładu jest prezentacja tendencji rozwojowych w dramacie i teatrze niemieckojęzycznym od 1945 roku do początku XXI wieku. Do głównych zagadnień, które zostaną podjęte w ramach wykładu, należą: teatr absurdu w Niemczech, teatr paraboli M. Frischa i F. Dürrenmatta, dramat dokumentu lat sześćdziesiątych XX wieku i jego renesans we współczesnym teatrze niemieckim, dramat i teatr w NRD, twórczość dramatyczna Thomasa Bernharda, powojenne inscenizacje dzieł klasyków, nurt „brutalistów” w niemieckim dramacie i teatrze, teatr postdramatyczny, formy prezentacji przełomu politycznego w 1989 roku, twórczość wybitnych powojennych reżyserów niemieckich oraz aktualne tendencje w dramacie i teatrze niemieckojęzycznego kręgu kulturowego.

Literatura:

Peter von Becker, Das Jahrhundert des Theaters, Köln 2002.

Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen, Basel 1999.

Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main 1999.

Bernd Sucher, Das Theater der achtziger und neunziger Jahre, Frankfurt am Main 1995.

Małgorzata Sugiera, W cieniu Brechta, Kraków 1999.

Ulrich Profitlich (Hrsg.), Dramatik der DDR, Frankfurt am Main 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Dramat niemieckojęzyczny od oświecenia do naturalizmu

Pełny opis:

- Gottscheds und Lessings Tragödientheorie

- Lessings bürgerliche Trauerspiele

= Lessings Komödientheorie

= Lessing und das Toleranzproblematik

- Schillers Dramentheorie

- Schillers Dramen des Sturm und Drang

Schillers historische Dramen

Goethe über das Theater

Goethes Faust

Die Dramen Heinrich von Kleists

Büchners soziales Drama

Das naturalistische Drama

Die Dramen Hauptmanns

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Dramat niemieckojęzyczny od oświecenia do naturalizmu

Pełny opis:

- Gottscheds und Lessings Tragödientheorie

- Lessings bürgerliche Trauerspiele

= Lessings Komödientheorie

= Lessing und das Toleranzproblematik

- Schillers Dramentheorie

- Schillers Dramen des Sturm und Drang

Schillers historische Dramen

Goethe über das Theater

Goethes Faust

Die Dramen Heinrich von Kleists

Büchners soziales Drama

Das naturalistische Drama

Die Dramen Hauptmanns

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)