Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U10: umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem kształcenia w ramach seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy dyplomowej na zakończenie studiów I stopnia; służy temu samodzielne opracowywanie cząstkowych zagadnień badawczych przez studentów, prezentowanie wyników i wspólna dyskusja.

Szczegolowa tematyka zajec wj. niemieckim - zob. obok.

Literatura:

Heike Kraft: Das Verfassen und Präsentieren wissenschaftlicher Arbeiten, 2006 (Internet)

Walter Krämer: Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit, 1992

Wilhelm H. Peterßen. Wissenschaftliche(s) Arbeiten, 1991.

Bettina Törpel,Christian Siefkes, Joachim Korb Das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten,

1999 (Internet)

Obowiązkowa lista lektur zależy od zagadnienia omawianego w ramach seminarium licencjackiego w danym cyklu. Lista pozycji fakultatywnych zależy od tematu pracy licencjackiej oraz zainteresowań studentów. Obowiązkową literaturę niedostepną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Przy zaliczeniu przedmiotu brane są pod uwagę następujące kryteria: aktywny udział w zajęciach, zebranie materiału do pracy, przygotowanie kolejnych jej części, przedłożenie skończonej pracy. Sprawdzane sa efekty kształcenia - ze szczególnym uwzględnieniem: K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Edyta Grotek, Tomasz Waszak, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Edyta Grotek, Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Edyta Grotek, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Emilia Pankanin, Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)