Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1L-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. letnim s2
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczenie na ocenę I semestru seminarium.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - udział w zajęciach = 1,2 ECTS,

125 godz. - przygotowywanie rozdziału pracy w trybie indywidualnych konsultacji z promotorem (dyżury, kontakt mailowy/platforma moodle, korekta prac pisemnych) = 5 ECTS,

95 godz. - praca własna: kwerenda biblioteczna i internetowa, lektura domowa, przygotowanie się do zajęć = 3,8 ECTS.Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą kluczowe zagadnienia,

K_W05 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa,

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii,

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii,

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej,

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich,

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z pracą tłumacza,

K_W11 zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych,

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie,

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii germańskiej,

K_U08 potrafi prowadzić debatę

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K03 poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego,

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu filologa i tłumaczaMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone jest przygotowaniu pracy dyplomowej na zakończenie studiów II stopnia.

Pełny opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy dyplomowej na zakończenie studiów II stopnia; służy temu samodzielne opracowywanie cząstkowych zagadnień badawczych przez studentów, prezentowanie wyników i wspólna dyskusja. Szczegółowy opis zajęć: zob. opis zajęć z cyklu.

Literatura:

Jeßling: Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studium, Stuttgart 2001; W. Kayser: Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1967/ B. Rothstein: Wissenschaftliches Arbeiten für Linguisten, Tübingen 2011; H. Vater: Einführung in die Sprachwissenschaft, Stuttgart 2002.

Obowiązkowa lista lektur zależy od zagadnienia omawianego w ramach seminarium magisterskiego w danym cyklu. Lista pozycji fakultatywnych zależy od tematu pracy magisterskiej oraz zainteresowań studentów. Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmujące: aktywny udział w zajęciach, zebranie materiału do pracy i przygotowanie kolejnych jej części, referaty.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska, Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Marek Podlasiak, Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)