Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja interkulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1Z-KI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interkulturowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. zimowym s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym:

godziny ćwiczeń z udziałem nauczyciela – 30 = 1,2 ECTS

praca własna studenta – 20 = 0,8 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa

opowiadanie

giełda pomysłów

wykład konwersatoryjny

opis

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Literatura:

1. Bolten, Jürgen. 2007. Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Vandenhoeck & Ruprecht.

2. Griffin, Em. 2003. Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo społeczne.

3. Hall, Edward T. 2009. Ukryty wymiar. Warszawa: Spectrum.

4. Hall, Edward T. 1990. Hall, Mildred Reed. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. Nicholas Brealey.

5. Hall, Edward T. 1976. Poza kulturą. Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Hiller, Gundula Gwenn. 2007. Interkulturelle Kommunikation zwischen Deutschen und Polen an der Europa-Universität Viadrina: eine empirische Analyse von Critical Incidents.

7. Hofstede, Geert. 2006. Lokales Denken, globales Handeln: interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. München: Dt. Taschenbuch-Verl. Beck.

8. House, Robert J. (et.al.). 2004. Culture, Leadership, and Organizations. SAGE Publications.

9. Trompenaars, Alfons. Hampden-Turner, Charles. 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna.

10. von Thun, Friedemann Schulz, Kumbier, Dagmar (Hrsg.) 2006. Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele.

Pozostała literatura w zależności od zainteresowań i referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć i aktywność (33%).

Prezentacja i prowadzenie dyskusji po prezentacji (33%).

Test zaliczeniowy (34%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)