Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Języki specjalistyczne: Fachsprache Jura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2L-JS-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Języki specjalistyczne: Fachsprache Jura
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Języki specjalistyczne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe)
Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. letnim s2
Przedmioty z niemieckim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczone dwa pierwsze semestry przedmiotu PNJN (II stopień).

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 25 godzin = 1 ECTS, w tym 15 godzin zajęć = 0,6 ECTS, 5 godzin konsultacji = 0,2 ECTS i 5 godzin pracy własnej studentki/studenta = 0,2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W12 ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej,

K_W13 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze,

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka specjalistycznego, stanowiące zajęcia obowiązkowe do wyboru – student wybiera trzy 15-godzinne ćwiczenia z zakresu języków specjalistycznych z aktualnej dla danego roku oferty tematycznej.

Na zajęciach pracujemy nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne).

Pełny opis:

W pracy nad poszerzaniem słownictwa wykorzystywane są w dużym stopniu teksty skłaniające do intelektualnej refleksji, stanowiące punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu i do zadań pisemnych. Jednakże oprócz nich wykorzystuje się przy poszerzaniu leksyki teksty o charakterze praktycznym, a słownictwo ćwiczy się także w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Literatura:

Listę literatury, wykorzystywanych tekstów, filmów i nagrań dźwiękowych podaje wykładowca kierując się wybranym przez siebie obszarem leksykalnym (zob. opis zajęć z cyklu).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwiów, pisemnych i ustnych prac domowych oraz zdanie zaliczeniowego testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cajetan Baumann, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Cajetan Baumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cajetan Baumann, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Cajetan Baumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)