Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe (literaturoznawczo-kulturoznawcze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2L-SP/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (literaturoznawczo-kulturoznawcze)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. letnim s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

i. godziny kontaktowe:

1. praca na zajęciach 30h = 1,2 ECTS

2. konsultacje 25h = 1 ECTS

ii. praca własna studenta 70h = 2,8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury niemieckojęzycznego obszaru kulturowego - K_W05

W2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa - K_W06

W3: ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa - K_W07

W4: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemiekojęzycznego obszaru kulturowego - K_W10

W5: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym - K_W13Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - K_U01

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku niemieckim - K_U02

U3: potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego- K_U07

U4: umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze - K_U08

U5: umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym - K_U09

U6: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii - K_U10

U7: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źróde - K_U11

U8: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U12

U9: posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U13

U10: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01

K2: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K3: systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego - K_K06


Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium przedmiotowe to zajęcia autorskie uzupełniające wobec seminariów magisterskich i poszerzające horyzonty badawcze magistrantów. Jest to więc forma zajęć wspomagająca pisanie pracy dyplomowej na studiach II stopnia.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, krótkie referaty, krótkie sprawdziany pisemne w ciągu semestru, test zaliczeniowy lub przygotowana samodzielnie praca zaliczeniowa, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Włodzimierz Zientara, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Norkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.