Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-JS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Języki specjalistyczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

zaliczone dwa pierwsze semestry przedmiotu pnjn (II stopien)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

300 godzin = 12 ECTS: w tym 60 godzin= 2,4 ECTS ćwiczenia, 91 godzin kontaktowych = 3,64 ECTS konsultacje (bezpośrednie i w sieci), Moodle, korekta prac. Duża liczba godzin przypada na pracę własną (149 godzin = 5,96 ECTS), ponieważ w trzecim semestrze studiów drugiego stopnia studenci pracują bardzo intensywnie nad językiem w domu, poświęcając dużo czasu na czytanie i słuchanie tekstów oryginalnych oraz pisanie własnych tekstów (prace magisterskie), które muszą odpowiadać poprawnościowym standardom języka niemieckiego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W01 ma pogłębioną znajomość języka niemieckiego


K_W02 zna gramatykę i leksykę języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym


K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności


w języku niemieckim


K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i niemieckim, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny


K_U12 posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku niemieckim


K_U15 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ języka niemieckiego


K_U18 potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka niemieckiego


K_U19 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmowy prowadzone w języku niemieckim na tematy niespecjalistyczne

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

StudentK_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób


K_K02 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role


K_K06 systematycznie uczestniczy w działaniach popularyzujących kulturę krajów niemieckojęzycznych


K_K08 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckim obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne:

Metody i techniki pracy dostosowywane są każdorazowo do potrzeb grupy.


1. Czytanie i słuchanie tekstów oryginalnych: ćwiczenia na rozumienie tekstu i pogłębiające słownictwo;


2. Mówienie i pisanie: samodzielne swobodne formułowanie wypowiedzi (m.in. praca w minigrupach), sterowane formułowanie wypowiedzi z podaną leksyką lub strukturami, parafrazowanie, prezentacja własnych wystąpień, tłumaczenia uwzględnieniem przerobionych tematów leksykalnych,


3. Rozpoznawanie i poprawianie błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych


4. Udział studentów w przygotowaniu zajęć: np. wybór tekstów / filmów / audycji, układanie i przeprowadzanie ćwiczeń w grupie, opracowywanie list słownictwa, refleksja nad metodami uczenia się i indywidualnymi deficytami językowymi.


5. Praca indywidualna nad zdiagnozowanymi deficytami językowymi: portfolio z ćwiczeniami, konsultacje, nagrania przy uporczywych błędach fonetycznych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka specjalistycznego, stanowiące zajęcia obowiązkowe do wyboru – student wybiera język specjalistyczny (60 godzin z oferowanych 90) z co roku zmieniającej się oferty tematycznej.

Na zajęciach pracujemy nad nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne).

Pełny opis:

Ćwiczenia z języka specjalistycznego, stanowiące zajęcia obowiązkowe do wyboru – student wybiera język specjalistyczny (60 godzin z oferowanych 90) z co roku zmieniającej się oferty tematycznej.

Na zajęciach pracujemy nad nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne). W pracy nad poszerzaniem słownictwa wykorzystywane są w dużym stopniu teksty skłaniające do intelektualnej refleksji, stanowiące punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu i do zadań pisemnych. Jednakże oprócz nich wykorzystuje się przy poszerzaniu leksyki teksty o charakterze praktycznym, a słownictwo ćwiczy się także w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Literatura:

Listę literatury, wykorzystywanych tekstów, filmów i nagrań dźwiękowych podaje wykładowca kierując się wybranym przez siebie obszarem leksykalnym (zob. opis zajęć z danego cyklu).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwiów, pisemnych i ustnych prac domowych oraz zdanie zaliczeniowego testu pisemnego.

Ocenie podlegają efekty kształcenia: K_W01, K_W02, K_W04, K_U02, K_U05, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02,

K_K06, K_K08.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalie Kosch, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Natalie Kosch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Fachsprache Wirtschaftsdeutsch

Pełny opis:

Wir werden uns mit der Fachlexik, grammatischen Strukuturen sowie fachbezogenen Textsorten befassen, die fuer den Bereich Wirtschaft relevant sind. Wir werden uns dabe dem Geld und Bankenwesen sowie der Volks- und Betriebswirtschaft zuwenden. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, muendliche Berichte und Kuzvorstraege in authentischer, d. h. in einer fuer die jeweilige kommunikative Situatuon angemessenen Weise vorzutragen. Was die schriftliche Ausdrucksfaehigkeit betrifft, sollen die Studierenden lernen, E-Mails, Protokolle, aber auch Stellungnahmen und Korrespondenzen zu verfassen. Nebst der Erarbeitung von Wortschatz und sprachlichen Strukturen, wird selbstverstaendlich auch das Hoerverstehen geuebt. Als Material werden wir authentische Texte aus Zeitungen und Zeitschriften verwenden.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Fachsprache Wirtschaftsdeutsch

Pełny opis:

Wir werden uns mit der Fachlexik, grammatischen Strukuturen sowie fachbezogenen Textsorten befassen, die fuer den Bereich Wirtschaft relevant sind. Wir werden uns dabe dem Geld und Bankenwesen sowie der Volks- und Betriebswirtschaft zuwenden. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, muendliche Berichte und Kuzvorstraege in authentischer, d. h. in einer fuer die jeweilige kommunikative Situatuon angemessenen Weise vorzutragen. Was die schriftliche Ausdrucksfaehigkeit betrifft, sollen die Studierenden lernen, E-Mails, Protokolle, aber auch Stellungnahmen und Korrespondenzen zu verfassen. Nebst der Erarbeitung von Wortschatz und sprachlichen Strukturen, wird selbstverstaendlich auch das Hoerverstehen geuebt. Als Material werden wir authentische Texte aus Zeitungen und Zeitschriften verwenden.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.