Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-JS-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Języki specjalistyczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczone dwa pierwsze semestry przedmiotu PNJN (II stopień).

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin = 3 ECTS: w tym 45 godzin = 1,8 ECTS ćwiczenia i 25 godzin = 1 ECTS konsultacje (bezpośrednie i w sieci),

5 godzin = 0,2 ECTS praca własna studenta .


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W03ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W12ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej,

K_W13zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U09ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U11potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_U13umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze,

K_U15umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K07wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


Metody dydaktyczne:

- inscenizacja

- pokaz

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- projektu

- referatu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka specjalistycznego, stanowiące zajęcia obowiązkowe do wyboru – student wybiera język specjalistyczny (30 godzin z oferowanych 45) z co roku zmieniającej się oferty tematycznej.

Na zajęciach pracujemy nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne).

Pełny opis:

W pracy nad poszerzaniem słownictwa wykorzystywane są w dużym stopniu teksty skłaniające do intelektualnej refleksji, stanowiące punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu i do zadań pisemnych. Jednakże oprócz nich wykorzystuje się przy poszerzaniu leksyki teksty o charakterze praktycznym, a słownictwo ćwiczy się także w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Literatura:

Listę literatury, wykorzystywanych tekstów, filmów i nagrań dźwiękowych podaje wykładowca kierując się wybranym przez siebie obszarem leksykalnym (zob. opis zajęć z cyklu).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwiów, pisemnych i ustnych prac domowych oraz zdanie zaliczeniowego testu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalie Kosch, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Natalie Kosch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.