Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1FRHI3L-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka na poziomie B1-B2.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

Godziny kontaktowe: 60 godzin

Konsultacje: 20 godzin

Praca własna studenta: 70 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie językoznawstwa stosowanego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady w języku hiszpańskim

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

PNJH-konwersacje i język pisany

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego na poziomie B2 z naciskiem na dwa obszary kompetencyjne: wypowiedź pisemną i wypowiedź ustną. Praca w oparciu o materiały audiowizualne i artykuły prasowe poświęcone wybranym tematom o problematyce społecznej, na podstawie których student przygotowuje się do zaliczenia "wejściówek z leksyki", do wypowiedzi ustnej oraz przygotowuje prace pisemne (listy formalne bądź rozprawki, w których student przedstawia swój punkt widzenia na dany temat i go argumentuje).

Wybrane tematy spośród:

1. La eterna juventud

2. La brecha de género

3. El mundo laboral y el paro

4. La ley anti-aborto

5. La educación del futuro

6. La inmigración

7. La familia en el siglo XXI

8. El consumismo

9. La ecología

10. El consumo de estupefacientes

11. La juventud de hoy

12. La ley y la justicia; la pena de muerte

Literatura:

Artukuły prasowe, Internet: materiały audiowizualne

Arnal C., Ruiz de Garibay A., Escribe en espaňol, Madrid: SGEL

Artuňedo Guillén B., González Sainz M., Taller de escritura, Madrid: EdiNumen

Roldan Melgosa R., Tarancon Alvaro B., 2010, Expresate, Madrid: SGEL.

Múňoz-Basols J., Gironetti E., Pérez J., ¡A debate! Estrategias para la interacción oral, Madrid: Edelsa.

Frank Ch., Rinvolucri F., Martinez Gila P., 2012, Escritura creativa, Madrid: SGEL

Marsa V., 2002, Enlaces oracionales, Madrid: Espasa Calpe

Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema, Madrid: Edelsa

Siles Artés J., Sánchez Maza J., Curso de lectura, conversación y redacción, Madrid: SGEL

Castro Viudez F., Rodero Diaz I., Sardinero Franco C., 2007, Espańol en marcha 4, Madrid: SGEL.

Marin F., Morales R., M. de Unamun o, 2005,Nuevo Ven 3, Madrid:Edelsa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Klejewska, Adam Węgrzyn
Prowadzący grup: Karolina Klejewska, Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Konwersacje i język pisany:

Literatura podstawowa:

Arnal C., Ruiz de Garibay A., Escribe en espaňol, Madrid: SGEL

Artuňedo Guillén B., González Sainz M., Taller de escritura, Madrid: EdiNumen

Roldan Melgosa R., Tarancon Alvaro B., 2010, Expresate, Madrid: SGEL.

Múňoz-Basols J., Gironetti E., Pérez J., ¡A debate! Estrategias para la interacción oral, Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

Frank Ch., Rinvolucri F., Martinez Gila P., 2012, Escritura creativa, Madrid: SGEL

Marsa V., 2002, Enlaces oracionales, Madrid: Espasa Calpe

Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema, Madrid: Edelsa

Siles Artés J., Sánchez Maza J., Curso de lectura, conversación y redacción, Madrid: SGEL

Castro Viudez F., Rodero Diaz I., Sardinero Franco C., 2007, Espańol en marcha 4, Madrid: SGEL.

Marin F., Morales R., M. de Unamun o, 2005,Nuevo Ven 3, Madrid:Edelsa

Artukuły prasowe, Internet: materiały audiowizualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Klejewska, Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Karolina Klejewska, Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Konwersacje i język pisany:

Literatura podstawowa:

Arnal C., Ruiz de Garibay A., Escribe en espaňol, Madrid: SGEL

Artuňedo Guillén B., González Sainz M., Taller de escritura, Madrid: EdiNumen

Roldan Melgosa R., Tarancon Alvaro B., 2010, Expresate, Madrid: SGEL.

Múňoz-Basols J., Gironetti E., Pérez J., ¡A debate! Estrategias para la interacción oral, Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

Frank Ch., Rinvolucri F., Martinez Gila P., 2012, Escritura creativa, Madrid: SGEL

Marsa V., 2002, Enlaces oracionales, Madrid: Espasa Calpe

Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema, Madrid: Edelsa

Siles Artés J., Sánchez Maza J., Curso de lectura, conversación y redacción, Madrid: SGEL

Castro Viudez F., Rodero Diaz I., Sardinero Franco C., 2007, Espańol en marcha 4, Madrid: SGEL.

Marin F., Morales R., M. de Unamun o, 2005,Nuevo Ven 3, Madrid:Edelsa

Artukuły prasowe, Internet: materiały audiowizualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Skuza, Adam Węgrzyn
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego na poziomie B2

Pełny opis:

PNJH-konwersacje i język pisany

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego na poziomie B2 z naciskiem na dwa obszary kompetencyjne: wypowiedź pisemną i wypowiedź ustną. Praca w oparciu o materiały audiowizualne i artykuły prasowe poświęcone wybranym tematom o problematyce społecznej, na podstawie których student przygotowuje się do zaliczenia "wejściówek z leksyki", do wypowiedzi ustnej oraz przygotowuje prace pisemne (listy formalne bądź rozprawki, w których student przedstawia swój punkt widzenia na dany temat i go argumentuje).

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego na poziomie B2 z naciskiem na dwa obszary kompetencyjne: wypowiedź pisemną i wypowiedź ustną. Praca w oparciu o materiały audiowizualne i artykuły prasowe poświęcone wybranym tematom o problematyce społecznej, na podstawie których student przygotowuje się do zaliczenia "wejściówek z leksyki", do wypowiedzi ustnej oraz przygotowuje prace pisemne (listy formalne bądź rozprawki, w których student przedstawia swój punkt widzenia na dany temat i go argumentuje).

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. La eterna juventud

2. La brecha de género

3. El mundo laboral y el paro

4. La ley anti-aborto

5. La educación del futuro

6. La inmigración

7. La familia en el siglo XXI

8. El consumismo

9. La ecología

10. El consumo de estupefacientes

11. La juventud de hoy

12. La ley y la justicia; la pena de muerte

Literatura:

Artukuły prasowe, Internet: materiały audiowizualne

Arnal C., Ruiz de Garibay A., Escribe en espaňol, Madrid: SGEL

Artuňedo Guillén B., González Sainz M., Taller de escritura, Madrid: EdiNumen

Roldan Melgosa R., Tarancon Alvaro B., 2010, Expresate, Madrid: SGEL.

Múňoz-Basols J., Gironetti E., Pérez J., ¡A debate! Estrategias para la interacción oral, Madrid: Edelsa.

Frank Ch., Rinvolucri F., Martinez Gila P., 2012, Escritura creativa, Madrid: SGEL

Marsa V., 2002, Enlaces oracionales, Madrid: Espasa Calpe

Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema, Madrid: Edelsa

Siles Artés J., Sánchez Maza J., Curso de lectura, conversación y redacción, Madrid: SGEL

Castro Viudez F., Rodero Diaz I., Sardinero Franco C., 2007, Espańol en marcha 4, Madrid: SGEL.

Marin F., Morales R., M. de Unamun o, 2005,Nuevo Ven 3, Madrid:Edelsa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.