Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1FRHI3L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z hiszpańskim, grupa przedm. do wym. etapowych
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

PNJH (znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2 wg ESOKJ), historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, historia literatury hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu = 2 ECTS (60 godz.)

2. konsultacje – (w tym konsultacje internetowe i mailowe) = 3 ECTS (90 godz.)

3. praca własna studenta - przygotowanie referatu/prezentacji związanej z tematem pracy, przedstawienie efektów swojej pracy, lektura literatury przedmiotu, redakcja tekstu pracy = 7 ECTS (210 godz.)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W09)

W2: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)

W3: Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W07)

W4: Ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii (K_W07)

W5: Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i technik (K_U01).

U2: Umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych tekstów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod, uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i kulturowy (K_U01)

U3: Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy oraz umiejętność formułowania wniosków (K_U16)

U4: Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, sporządzać bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17)

U5: Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych oraz potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/ opiekuna naukowego (K_U07)

U6: Posiada umiejętność tworzenia akademickich prac pisemnych w języku hiszpańskim oraz w języku polskim, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych i różnych źródeł (K_U14)

U7: Posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim oraz w języku polskim, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych i różnych źródeł (K_U15)

U8: Ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu B2+ w ramach języka hiszpańskiego (K_U18)

U9: Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U10: Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

K2:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

(K_K01)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

- podające: opis, pogadanka

- poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, panelowa, projektu, referatu, seminaryjna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest przygotowaniu pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskania stopnia licencjata. Zapoznanie studenta z zasadami redagowania pracy licencjackiej oraz przygotowanie do jej napisania. Na bieżąco oceniane indywidualne postępy w pisaniu pracy licencjackiej (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku akademickiego).

Pełny opis:

Seminarium zaplanowane jest jako całoroczna seria spotkań dla studentów, którzy podejmą decyzję o przygotowywaniu pracy licencjackiej z zakresu historii i kultury Hiszpanii (od czasów najdawniejszych po współczesność). Po uzgodnieniu tematów prac licencjackich zajęcia skoncentrowane będą na kształtowaniu warsztatu badawczego studentów, doskonaleniu umiejętności sporządzania prac pisemnych i publicznej prezentacji wyników swoich poszukiwań badawczych oraz systematycznym monitorowaniu i omawianiu postępów w przygotowywaniu prac. Zapoznanie z zasadami pisania prac licencjackich. Zredagowanie pracy dyplomowej na wybrany temat, samodzielnie wykorzystując i porządkując zebrany materiał źródłowy, stosując argumentację i dowodzenie, oraz opracowując przypisy, aneksy i bibliografię końcową.

Treści kształcenia:

1. Etapy przygotowywania pracy dyplomowej.

2. Zasady doboru literatury. Rodzaje źródeł (drukowane, nie drukowane, audiowizualne, elektroniczne etc.).

3. Zasady redagowania tekstu głównego pracy (rozdziały, podrozdziały).

4. Strona graficzna pracy (czcionka, marginesy etc.).

5. Język pracy (style i konwencje językowe).

6. Przypisy – rodzaje i sposób ich redagowania.

7. Cytaty (zasady cytowania).

8. Skróty i skrótowce.

9. Indeksy, aneksy, załączniki.

10. Rodzaje bibliografii.

11. Wstęp i zakończenie pracy.

12. Prawo autorskie i własność intelektualna.

13. Specyfika prac dyplomowych z historii i kultury Hiszpanii.

Z zakresu pisania akademickiego:

1. Cechy charakterystyczne dyskursu akademickiego na poziomie gramatycznym, leksykalnym, dyskursywnym.

2. Zasady ortografii, zasady akcentowania, interpunkcji (powtórzenie).

3. Interpunkcja i jej znaczenie w dyskursie akademickim.

4. Zasady stosowania konektorów dyskursywnych (powtórzenie zasad);

5. Hipoteza, teza, argumentacja, wnioskowanie.

6. Parafrazowanie wypowiedzi naukowców;

7. Streszczenia.

8. Przygotowanie bibliografii (zasady).

9. Budowa logiczna akapitu, rozwijanie myśli w akapity;

10. Analiza językowa i dyskursywna gatunków akademickich;

11. Przygotowanie leksykalne i bibliograficzne do pisania tekstów dotyczących określonej dziedzin naukowych i tematów;

12. Analiza recenzji i pisanie recenzji.

Zakres tematyczny prac dyplomowych (do wyboru):

1. Hiszpania arabska.

2. Hiszpania Królów Katolickich.

3. Hiszpania XVIII-wieczna: historia, polityka, kultura.

4. Wiek XIX w historii, kulturze i sztuce Hiszpanii.

5. Hiszpania współczesna (historia, polityka, kultura): II Republika, Wojna Domowa, Hiszpania frankistowska, okres „Transición”, rządy PSOE, PP.

6. Sztuka XX wieku: Picasso, Gris, Dalí, Miró, Saura, Tapiés (kubizm, surrealizm etc.).

7. Relacje polsko-hiszpańskie w XVIII, XIX i XX wieku. Obraz Hiszpanii i jej mieszkańców w Polsce (podręczniki do historii, geografii, relacje podróżnicze).

8. Kino hiszpańskie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Eco, U. (2007): Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Pioterek, P. i Zieleniecka, B. (1997): Technika pisania prac dyplomowych, Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej.

Paun de García, S. (2004): Manual práctico de investigación literaria. Cómo preparar informes, trabajos de investigación, tesis y tesinas, Madrid: Editorial Castalia S. A.

Pułło, A. (2006): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa: Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, wyd. 4 zmienione.

Literatura uzupełniająca:

Eco, U. (2002): Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Versión castellana de Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez, Barcelona: Editorial Gedisa.

Pérez, S. (2004): Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos, Madrid: Universidad Pontificia Comillas, tercera edición.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego - przedstawienie wstępnego planu pracy wraz z bibliografią. Zaliczenie semestru letniego - przedstawienie całości pracy do akceptacji (lub jej 70%) wraz z całościową bibliografią i streszczeniem w języku polskim.

Zajęcia odbywają się na platformach zdalnych, uniwersyteckich, typ i użycie platformy jest uzależnione od prowadzącego.

Na bieżąco oceniane będą zadania pisemne związane z tematyką zajęć oraz indywidualne postępy w pisaniu pracy dyplomowej (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku akademickiego). Prowadzący będzie brał pod uwagę:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i przygotowaniu do zajęć.

2. Przedstawienie referatu z tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

3. Regularne konsultacje z opiekunem.

4. Regularne, terminowe i staranne przygotowywanie kolejnych części pracy licencjackiej.

5. Zaliczenie na ocenę po semestrze: 5,6.

Referat:

1. Zgodność pracy z wybranym tematem.

2. Samodzielna interpretacja i refleksja nad tematem.

3. Poprawne i logicznie przedstawione wnioski.

4. Odwołania do literatury fachowej.

5. Spełnienie wymogów formalnych.

6. Estetyka pracy.

Skala ocen:

60% -69,9% - ocena dostateczna

70% -74,9% - ocena dostateczna plus

75% -84,9% - ocena dobra

85% -89,9% - ocena dobra plus

90% -100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Klejewska
Prowadzący grup: Karolina Klejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Klejewska
Prowadzący grup: Karolina Klejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aneta Pawlak, Sylwia Skuza, Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Aneta Pawlak, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii pisania rozprawy naukowej, jaką jest praca licencjacka.

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

- pozna sposoby zdobywania, selekcji i gromadzenia tekstów związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej;

- zdobędzie wiedzę na temat opracowania pozycji bibliograficznych oraz sporządzania przypisów;

- rozwinie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi podczas przedstawiania fragmentów pracy na zajęciach.

Literatura:

American Psychological Association (2014). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. APA.

Alonso Raya, Rosario; Castañeda Castro, Alejandro; Martínez Gila, Pablo; Miquel López, Lourdes; Ortega Olivares, Jenaro y Ruiz Campillo, José Plácido (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona. Difusión.

Badia, A. (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona. Grao.

Monereo, C. (2002). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona. Graó.

Monereo, C. (2014). Enseñar a enseñar en la universidad. Ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.