Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1LSROM2Z-SPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość j. francuskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację (poziom biegłości A2 wg ESOKJ).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) = 1 ECTS

2. konsultacje osobiste lub mailowe oraz praca własna studenta (zapoznanie z fragmentami lektur, przygotowanie do kolokwium, zredagowanie pracy zaliczeniowej) = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi - K_W06: +++

student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_W13: +

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U21: +

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Francji i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie K_K05: ++

Metody dydaktyczne:

Poszukujące

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot „Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa” ma na celu utrwalenie i poszerzenie zdobytych wcześniej wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa romańskiego. Jako przedmiot fakultatywny pozwala studentowi rozwijać swoje zainteresowania językiem i językoznawstwem oraz poznawać i utrwalać metajęzyk z tej dziedziny.

Pełny opis:

Przedmiot „Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa” ma na celu utrwalenie i poszerzenie zdobytych wcześniej wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa romańskiego. Jako przedmiot fakultatywny pozwala studentowi rozwijać swoje zainteresowania językiem i językoznawstwem oraz poznawać i utrwalać metajęzyk z tej dziedziny.

W ramach zajęć poruszane są wybrane tematy z zakresu trudności językowych specyficznych dla języka francuskiego. Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego doskonalenia się językowego oraz poszukiwania wzorców językowych.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu (wybrane fragmenty):

zostanie podana w terminie późniejszym.

Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty): zostanie podana w terminie późniejszym.

Słowniki języka francuskiego: zostaną podane w terminie późniejszym.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów: K_W13 (student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym) oraz K_U21 (potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego i języków romańskiech) może być zweryfikowane podczas zajęć przez bieżącą ocenę przygotowania studenta do nich lub poprzez ocenę pisemnej pracy kontrolnej z zakresu podstawowej terminologii badań językoznawczych i/lub ocenę aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach świadczącego o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

Osiągnięcie efektu K_W06 (student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi) może być weryfikowane przez ocenę umiejętności wykorzystania wiadomości z innych dziedzin humanistycznych w analizie zjawisk filologicznych podczas dyskusji.

Osiągnięcie efektu K_K05 (docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Francji i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie) oraz K_K06 (systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Francji) może być weryfikowane przez ocenę udziału w imprezach promujących kulturę Francji w Toruniu (np. Dni Frankofonii).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci utrwalają i pogłębiają wiedzę m.in. na temat związków językoznawstwa z semiologią, zagadnień z zakresu semantyki i pragmatyki, szkół językoznawczych XX wieku, czy też dyscyplin z pogranicza językonzawstwa, tj. socjolingwistyki, psycholingwistyki i filozofii języka.

Literatura:

Literatura:

Fragmenty dzieł do wyboru spośród poniższej listy:

1. ANUSIEWICZ J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

2. BAYLON Ch., FABRE P., Initiation à la linguistique, Paris, Nathan, 1990.

3. BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

4. CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

5. CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

6. DUBOIS J.(dir.), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse 1994

7. GARRIC N., Introduction à la linguistique, Paris, Hachette, 2001.

8. GARY-PRIEUR M-N., Les termes clés de la linguistique, éd. du Seuil, 1999.

9. HEINZ A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, W-wa, PWN, 1983.

10. JAKOBSON R., Essais de linguistique générale, t.1-Les fondations du langage, Paris, éd. de Minuit, 1963; t.2-Rapports internes et externes du langage, Paris, 1973.

11. KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

12. LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

13. LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

14. MALHERBE M., Les langages de l’humanité, Paris, Ed. Seghers, 1983.

15. MARTIN R., Comprendre la linguistique, PUF, 2002.

16. MARTINET A., Eléments de linguistique générale, Paris, 1960.

17. MILEWSKI T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa.

18. MONNERET P., Exercices de linguistique, Paris, PUF, 1999.

19. POLAŃSKI K.(red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1995.

20. SAUSSURE F. de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972.

21. SIOUFFI G., VAN RAEMDONCK D., 100 fiches pour comprendre la linguistique, Rosny, Bréal, 1999.

22. TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków

23. TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

24. TOMASZKIEWICZ T., Texte et image dans les communications aux masses, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.

25. WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

26. WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

27. WILCZYŃSKA W., La compréhension orale en langue étrangère en tant que construction du sens, UAM, Poznań 1993.

28. ZAWADOWSKI L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci utrwalają i pogłębiają wiedzę m.in. na temat związków językoznawstwa z semiologią, zagadnień z zakresu semantyki i pragmatyki, szkół językoznawczych XX wieku, czy też dyscyplin z pogranicza językonzawstwa, tj. socjolingwistyki, psycholingwistyki i filozofii języka.

Literatura:

Literatura:

Fragmenty dzieł do wyboru spośród poniższej listy:

1. ANUSIEWICZ J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

2. BAYLON Ch., FABRE P., Initiation à la linguistique, Paris, Nathan, 1990.

3. BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

4. CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

5. CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

6. DUBOIS J.(dir.), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse 1994

7. GARRIC N., Introduction à la linguistique, Paris, Hachette, 2001.

8. GARY-PRIEUR M-N., Les termes clés de la linguistique, éd. du Seuil, 1999.

9. HEINZ A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, W-wa, PWN, 1983.

10. JAKOBSON R., Essais de linguistique générale, t.1-Les fondations du langage, Paris, éd. de Minuit, 1963; t.2-Rapports internes et externes du langage, Paris, 1973.

11. KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

12. LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

13. LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

14. MALHERBE M., Les langages de l’humanité, Paris, Ed. Seghers, 1983.

15. MARTIN R., Comprendre la linguistique, PUF, 2002.

16. MARTINET A., Eléments de linguistique générale, Paris, 1960.

17. MILEWSKI T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa.

18. MONNERET P., Exercices de linguistique, Paris, PUF, 1999.

19. POLAŃSKI K.(red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1995.

20. SAUSSURE F. de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972.

21. SIOUFFI G., VAN RAEMDONCK D., 100 fiches pour comprendre la linguistique, Rosny, Bréal, 1999.

22. TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków

23. TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

24. TOMASZKIEWICZ T., Texte et image dans les communications aux masses, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.

25. WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

26. WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

27. WILCZYŃSKA W., La compréhension orale en langue étrangère en tant que construction du sens, UAM, Poznań 1993.

28. ZAWADOWSKI L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci utrwalają i pogłębiają wiedzę m.in. na temat związków językoznawstwa z semiologią, zagadnień z zakresu semantyki i pragmatyki, szkół językoznawczych XX wieku, czy też dyscyplin z pogranicza językonzawstwa, tj. socjolingwistyki, psycholingwistyki i filozofii języka.

Literatura:

Literatura:

Fragmenty dzieł do wyboru spośród poniższej listy:

1. ANUSIEWICZ J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

2. BAYLON Ch., FABRE P., Initiation à la linguistique, Paris, Nathan, 1990.

3. BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

4. CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

5. CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

6. DUBOIS J.(dir.), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse 1994

7. GARRIC N., Introduction à la linguistique, Paris, Hachette, 2001.

8. GARY-PRIEUR M-N., Les termes clés de la linguistique, éd. du Seuil, 1999.

9. HEINZ A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, W-wa, PWN, 1983.

10. JAKOBSON R., Essais de linguistique générale, t.1-Les fondations du langage, Paris, éd. de Minuit, 1963; t.2-Rapports internes et externes du langage, Paris, 1973.

11. KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

12. LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

13. LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

14. MALHERBE M., Les langages de l’humanité, Paris, Ed. Seghers, 1983.

15. MARTIN R., Comprendre la linguistique, PUF, 2002.

16. MARTINET A., Eléments de linguistique générale, Paris, 1960.

17. MILEWSKI T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa.

18. MONNERET P., Exercices de linguistique, Paris, PUF, 1999.

19. POLAŃSKI K.(red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1995.

20. SAUSSURE F. de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972.

21. SIOUFFI G., VAN RAEMDONCK D., 100 fiches pour comprendre la linguistique, Rosny, Bréal, 1999.

22. TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków

23. TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

24. TOMASZKIEWICZ T., Texte et image dans les communications aux masses, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.

25. WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

26. WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

27. WILCZYŃSKA W., La compréhension orale en langue étrangère en tant que construction du sens, UAM, Poznań 1993.

28. ZAWADOWSKI L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.