Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1LSROM2Z-SPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

0707-s1ROM1Z-KF

0707-s1ROM1L-KFa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe) - średnio 48 godzin =1,6 ECTS

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, przygotowanie krótkich prezentacji na wybrany temat, przygotowanie do kolokwium - średnio 42 godziny = 1,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W 1 - ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi

naukami humanistycznymi - K_W06


W 2 - ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym w kontekście języka francuskiego i kultury francuskiej - K_W13Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U 1 - umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję

poznawanych utworów - K_U10


U 2 - potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury - K_U13


U 3 - potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego - K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K 1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe francuskojęzycznego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K05


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przybliżenie i analiza wybranych aspektów kulturowych i historycznych Francji XIX-XX wieku.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

1. Poznawanie cywilizacji i kultury Francji na w aspekcie historycznym od końca XIX w. do połowy XX w.

2. Zdolność oceny zdarzeń historycznych.

3. Umiejętność selekcji i korzystania z różnych źródeł informacji: literatura fachowa i popularno-naukowa, media, Internet, sztuka filmowa i sztuki plastyczne.

4. Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.

5. Ukazywanie wpływu zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych na procesy życia codziennego.

Literatura:

PODSTAWOWA

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, Wrocław 2008.

Body-Gendrot S., Histoire de la vie privée. T. 5, De la Premiere Guerre mondiale a nos jours, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Duby G., Histoire de France dès origines à nos jours, Larousse, 2011

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Riding A., A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu, Świat Książki, Warszawa 2012

UZUPEŁNIAJĄCA

Bobkowski A., Szkice piórkiem, Kontra, Londyn 1985

Corbin A., Histoire de la vie privée. T. 4, De la Révolution a la Grande Guerre, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Labrune G., L'histoire de France, Nathan, Paris 1994

Le Goff J., Carpentier J., Lebrun F., Histoire de France, Poche, 1989

Le Grand Larousse de l’Histoire de France, Larousse, Paris 2011

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Rioux J.-P. (réd.), La vie culturelle sous Vichy, Editions Complexe, Bruxelles 1990

Sirinelli J.-F. (réd.), La France de 1914 à nos jours, PUF, Paris 1993

- filmy dokumentalne ("Les Femmes dans la Première Guerre mondiale", "Occupation intime")

- filmy fabularne ("Une très belle histoire des femmes", "Un long dimanche de fiançailles")

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywnie zaliczony test końcowy: W06, W13

2. Obowiązkowa obecność (dozwolone 2 nieobecności) i aktywny udział w zajęciach: K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii sztuki francuskiej (od baroku do postimpresjonizmu)

Pełny opis:

1. Barok francuski – charakterystyka, przedstawiciele (G. de la Tour),

Wersal i jego ogrody jako przykład architektury francuskiego baroku

Francja i jej wzorce w Europie XVIII wieku

Muzyka francuskiego baroku – przedstawiciele

2. Salon Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, rola literatów w jego funkcjonowaniu

3. Rokoko francuskie – główne cechy, przedstawiciele i dzieła

4. Neoklasycyzm – J. L. David, życie i twórczość, rola sztuki w okresie Wielkiej Rewolucji Fr.

5. Romantyzm – trzech głównych przedstawicieli (Delacroix, Ingres i Gericault), cechy malarstwa romantycznego,

6. Orientalizm – okoliczności zainteresowania sztuką Orientu, przedstawiciele

7. Courbet, Millet – realizm i naturalizm w malarstwie, karykatura Daumier,

8. Szkoła z Barbizon, krótka charakterystyka

9. Impresjonizm : preimpresjonizm w sztuce francuskiej, założenia i konsekwencje

10. Sztuka japońska i jej znaczenie w sztuce francuskiej

11. Vincent van Gogh

12. Neoimpresjonizm - twórczość Seurata i Signaca.

13. Preimpresjonizm, E. Manet „Śniadanie na trawie” - rewolucja w malarstwie francuskim

14. Fenomen obrazu „Olimpia”

15. Relacje Maneta i Baudelaire’a

16. Impresjonizm - założenia kierunku

17. Michel Chevreul i jego wpływ na impresjonizm

18. Wystawy impresjonistów i reakcja krytyków

19. Japonizm – moda na sztukę japońską (ukiyo-e)

20. Polscy impresjoniści.

21. Neoimpresjonizm i jego przedstawiciele

22. Postimpresjonizm, jego ramy czasowe i przedstawiciele

23. Vincent van Gogh jako przedstawiciel postimpresjoznimu

24. Paul Gauguin, jego inspiracje i podróże (kultury pierwotne), założenia malarskie (pojęcia : cloisonnisme, syntetyzm)

Literatura:

Bartolena S., Muzea Świata. Musee d'Orsay, Swiat Książki, warszawa 2006

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum Wrocław 1978

Buisson S., Parisot Ch., Paryż Montmartre, Narodziny Sztuki Współczesnej, Arkady, Warszawa 2004

Deutsch L., Paryż zwiedzanie metrem, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011

Dulewicz A., Encyklopedia sztuki francuskiej, PWN, Warszawa 2002

Eco U., Historia Piekna, Rebis, Warszawa 2004

Frontissi C., Historia sztuki od starożytności do postmodernizmu, Świat Książki, Warszawa 2006

Gombrich E., O sztuce, Rebis 2008

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop, Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2006

de Rynck P., Jak czytać malarstwo, Universitas Kraków 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.