Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1L-FON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Spełnione kryteria konieczne do zaliczenia pierwszego semestru przedmiotu

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy w semestrze wynosi 3 ECTS (90 godzin) i obejmuje:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – ćwiczenia w laboratorium językowym: różnorodne sekwencje ćwiczeń (np. oddechowe, dykcji, słuchu fonematycznego, rozpoznawania ciągów głosek, artykulacji w języku francuskim oraz korelacji wymowy z zapisem API i ortograficznym etc.); konsultacje bezpośrednie i zdalne: 1,3 ECTS (39 godzin).


Praca własna: praca z poleconymi przez nauczyciela podręcznikami i innymi materiałami (ćwiczenia, teksty, nagrania etc.); przygotowanie do zadań kontrolnych i egzaminu: 1,7 ECTS (51 godzin).


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy odpowiadają następującym efektom kierunkowym:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu (ortograficznego i API) właściwy dla języka francuskiego (romańskiego obszaru kulturowego) w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w odniesieniu do studiowanego przedmiotu

K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Szczegółowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Po drugim semestrze nauki przedmiotu student:

- zna zapis wszystkich głosek francuskich w API (W1),

- zna opis artykulacyjny samogłosek i spółgłosek (po polsku i po francusku) (W2),

- zna i definiuje obligatoryjne i fakultatywne reguły łączenia międzywyrazowego (po polsku i po francusku) (W3),

- zna zasady podziału łańcucha mowy na sylaby i grupy rytmiczne (W4),

- zna schematy intonacyjne podstawowych typów zdań (W5),

- zna zasady ortografii francuskiej (W6),

- zna podstawową, występującą w wykorzystywanej do zajęć literaturze, terminologię z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka francuskiego (W7).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności odpowiadają następującym efektom kierunkowym:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka francuskiego potocznego, standardowego i literackiego

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka

K_U08 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury


Szczegółowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Po drugim semestrze nauki przedmiotu student:

- świadomie używa aparatu mowy (U1),

- potrafi rozpoznać głoski i matryce sylab oraz wyrazów francuskich (U2),

- potrafi poprawnie wymawiać głoski francuskie (U3),

- potrafi literować i dzielić wyrazy oraz ciągi słów na sylaby (U4),

- potrafi zapisywać sekwencje wyrazów i zdania w API (U5),

- potrafi zapisać usłyszany tekst zgodnie z regułami ortografii francuskiej (U6),

- potrafi rozpoznawać sekwencje homofoniczne i paronimiczne w zależności od kontekstu (U7),

- potrafi poprawnie czytać i powtarzać wyrazy i sekwencje zdań oraz teksty (z podziałem na role) (U8).

- potrafi rozpoznać, opisać i poprawić popełniane przez siebie błędy wymowy (U9).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych odpowiadają efektowi kierunkowemu:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


Szczegółowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Po drugim semestrze nauki przedmiotu student:

- ma świadomość konieczności doskonalenia wymowy w języku francuskim (K1)

- potrafi porozumiewać się z nauczycielem oraz innymi studentami w języku francuskim za pomocą technik poznanych w laboratorium językowym i zgodnie z odgrywaną rolą (K2)

- korzysta z nowoczesnych technologii (K3)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- punktowana
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Ćwiczenia fonetyczne oraz fonologiczne w laboratorium językowym w drugim semestrze mają na celu doskonalenie wymowy studentów w języku francuskim i prowadzą do osiągnięcia poziomu A2+/B1 lub wyższego według ESOKJ.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne z fonetyki prowadzone są w języku francuskim z elementami języka polskiego i obejmują sekwencje ćwiczeń w rozpoznawaniu, interpretowaniu, artykułowaniu oraz rozumieniu grup rytmicznych, fraz i tekstów w języku francuskim (standardowym i potocznym).

Ćwiczenia fonetyczne oraz fonologiczne w laboratorium językowym w drugim semestrze mają na celu doskonalenie wymowy studentów w języku francuskim z wykorzystaniem różnorodnych nagrań i lektur z uwzględnieniem fragmentów tekstów literackich. Ponadto student pogłębia znajomość zasad zapisu łańcucha mowy w API. Kładzie się zwłaszcza nacisk na ćwiczenia poprawnej artykulacji i intonacji szerszych sekwencji z zastosowaniem reguł pozycyjnych wpływających na wymowę segmentów.

Wdrażane są ćwiczenia korekcyjne w odniesieniu do najczęściej popełnianych błędów. Student opanowuje poprawną artykulację łańcucha mowy z uwzględnieniem rozpoznawania i odtwarzania uproszczeń, asymilacji spółgłoskowych i samogłoskowych, odpowiedniego tempa wymowy i akcentowania. W ćwiczeniach uwzględniane są także elementy fonostylistyki. Student rozwija umiejętność samooceny i autokorekty wymowy w języku francuskim. Różnorodne ćwiczenia (słuchu fonematycznego, dykcji, wymowy wyrazów, zdań, czytania, rejestrowania i odtwarzania tekstów, etc.) umożliwiają studentom pogłębianie znajomości zasad prawidłowej wymowy (starannej i potocznej).

Literatura:

Podstawowa literatura do zajęć i pracy własnej:

ABRY, D., CHALARON, M-L., Les 500 exercices de phonétique A1/A2, Hachette, Paris. (CD audio MP3).

ABRY, D., CHALARON, M-L., Les 500 exercices de phonétique B1/B2, Hachette, Paris. (CD audio MP3).

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2003.

MARTINI, B., WACHS, S., Phonétique en dialogues, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2007.(+ CD)

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau intermédiaire, Clé International, Paris, 2003.

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau avancé, Clé International, Paris, 2007.

CHOLLET, I., ROBERT, J.-M., Orthographe progressive du français , Clé International, Paris, 2004.

MABILAT J. et C. MARTINS, «Sons et intonation», Didier, 2004 (+ 3 CD).

WARNANT, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Duculot, Paris-Gembloux, 1987.

Le Petit Robert, version numérique 2013.

TAULELLE, D., Le Robert Oral-Ecrit. L’orthographe par la phonétique, Paris, 1989.

Inne pozycje bibliograficzne (zwłaszcza źródła internetowe) są sukcesywnie podawane w trakcie semestru.

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja końcowa przedmiotu obejmuje następujące elementy:

- aktywny udział w proponowanych zadaniach;

- pozytywne wyniki ze wszystkich typów aktywności/zadań w semestrze (np.: transkrypcja API, ćwiczenia na: rozpoznawanie głosek i ciągów wyrazów, transformacje różnego rodzaju, podział tekstu na sylaby, dyktando, głośne czytanie rejestrowane i wysyłane do oceny przez nauczyciela, etc.).

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę przewidzianą dla każdego zadania oraz pozytywną ocenę za pracę własną i egzamin końcowy.

Zadania oraz egzamin końcowy a także globalna ocena za aktywność weryfikują wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W trakcie semestru (ewaluacja formująca) i na egzaminie (ewaluacja podsumowująca) oceniane są:

- umiejętność poprawnej lektury odzwierciedlająca znajomość korelacji między ortografią i wymową oraz odpowiednie stosowanie poznanych reguł artykulacji i prozodii;

- umiejętność poprawnego zapisu ortograficznego usłyszanego dyktanda;

- znajomość zapisu łańcucha mowy w API z uwzględnieniem reguł łączenia międzywyrazowego (obowiązkowych i fakultatywnych), podziału na sylaby, grupy rytmiczne etc.;

- znajomość terminologii i reguł fonetycznych oraz fonologicznych;

- umiejętność autokorekty wymowy.

W trakcie semestru oceniany jest również aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach i terminowe rozliczanie się z zadań/lektur.

Stosowane formy i typy ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności:

- dyktando całkowite i/lub z lukami sprawdzające słuch fonematyczny (rozpoznawanie głosek i sekwencji łańcucha mowy w różnych kontekstach)

- ćwiczenia polegające na: rozpoznawaniu elementów segmentalnych (głosek) i suprasegmentalnych (prozodii); powtarzaniu według modelu; przekształcaniu struktur, interpretacji i dopasowywaniu sekwencji do modelu;

- lektura: poprawne odczytanie i interpretacja zapisanego tekstu i jego nagranie; zaznaczanie w tekście lektury wskazanych zjawisk np.: łączeń, e niestałego i niemego;

- podawanie przykładów do wskazanych zjawisk i reguł fonetycznych;

- transkrypcja API/ zapis ortograficzny tekstu podanego w API;

- rozpoznawanie i uzupełnianie schematów artykulacyjnych głosek,

- definiowanie/dopasowywanie terminu do definicji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Irena Kruszka
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Irena Kruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis:

w opisie nadrzędnym

Pełny opis:

w opisie nadrzędnym

Literatura:

w opisie nadrzędnym

Uwagi:

W przypadku kształcenia w formie zdalnej, zajęcia z fonetyki będą odbywać się̨ z wykorzystaniem narzędzi określonych przez Uniwersytet do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na zasadzie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

50% zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi informatycznych.

50% praca własna studenta: przygotowanie ćwiczeń udostępnionych przez prowadzącą.

Wymagane są:

-Aktywny udział w zajęciach zdalnych, umożliwiający ocenę wypowiedzi ustnych studenta oraz sposób wykonywania ćwiczeń (połączenie audiowizualne). Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

-Terminowe oddawanie prac pisemnych, ćwiczeń, nagrań i/lub testów.

-W razie problemów technicznych obecność na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.