Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1L-GFJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość języka francuskiego na poziomie A1 według ESOKJ.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 2 ECTS za realizację przedmiotu

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela

zajęcia - średnio 30 godzin (1 ECTS);

pozostałe godziny kontaktowe z prowadzącym w ramach konsultacji - konsultacje osobiste, internetowe oraz omawianie wyników realizowanych projektów, wykonanych zadań etc. - 0,1 ECTS.

2. Praca własna studenta - zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań oraz przygotowanie do zaliczenia - 0,9 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia się - wiedza

Student:

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku (francuskim)/ językach (łacińskim oraz hiszpańskim lub włoskim) romańskiego obszaru kulturowego;

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka (francuskiego)/ języków (łacińskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia;

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego / romańskiego;

K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii
Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się - umiejętności

Student:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka (francuskiego)/ języków (łacińskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego;

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)/ języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego;

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii;

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze;Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty uczenia się - kompetencje

Student:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


Metody dydaktyczne:

- opis

- wykład konwersatoryjny

- studium przypadku


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fonetyki, fonologii i morfologii, w perspektywie funkcjonalnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fonetyki, fonologii oraz morfologii języka francuskiego (zakres poszczególnych dziedzin i ich praktyczne zastosowania, podstawowe pojęcia takie jak głoska, fonem, opozycja dystynktywna, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna etc.).

Literatura:

P. Léon, Phonétisme et prononciations du français, Paris, Armand Colin.

L. Charliac, A.-C. Motron, Phonétique progressive du français, Paris, CLE.

M. Riegel, J.-C Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

J. Gardes-Tamine, La grammaire. 2. La syntaxe, Paris, Armand Colin.

J.-C. Chevalier, C. Blanche-Benveniste, M. Arrivé, J. Peytard, Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse.

Ch. Baylon, P. Fabre, Grammaire systématique de la langue française, Paris, Nathan.

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

2.Test pisemny (końcowy).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe dziedziny językoznawstwa.

2. Fonetyka i fonologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

3. System fonologiczny i fonetyczny języka francuskiego.

4. Charakterystyka funkcjonalna głosek.

5. Międzynarodowy alfabet fonetyczny.

6. Morfologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

7. Podstawowe pojęcia morfologii: fleksja, słowotwórstwo, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna.

8. Części mowy - wprowadzenie.

9. Przegląd kategorii gramatycznych nominalnych i werbalnych - wprowadzenie do problematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska
Prowadzący grup: Anna Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fonetyki, fonologii oraz morfologii języka francuskiego (zakres poszczególnych dziedzin i ich praktyczne zastosowania, podstawowe pojęcia takie jak głoska, fonem, opozycja dystynktywna, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna etc.).

W cyklu 2020/2021 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym (platforma Teams) oraz nierzeczywistym (platforma Moodle).

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe dziedziny językoznawstwa.

2. Fonetyka i fonologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

3. System fonologiczny i fonetyczny języka francuskiego.

4. Charakterystyka funkcjonalna głosek.

5. Międzynarodowy alfabet fonetyczny.

6. Morfologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

7. Podstawowe pojęcia morfologii: fleksja, słowotwórstwo, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna.

8. Części mowy - wprowadzenie.

9. Przegląd kategorii gramatycznych nominalnych i werbalnych - wprowadzenie do problematyki.

Literatura:

P. Léon, Phonétisme et prononciations du français, Paris, Armand Colin.

L. Charliac, A.-C. Motron, Phonétique progressive du français, Paris, CLE.

M. Riegel, J.-C Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

J. Gardes-Tamine, La grammaire. 2. La syntaxe, Paris, Armand Colin.

J.-C. Chevalier, C. Blanche-Benveniste, M. Arrivé, J. Peytard, Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse.

Ch. Baylon, P. Fabre, Grammaire systématique de la langue française, Paris, Nathan.

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN.

Uwagi:

W cyklu 2020/2021 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym (platforma Teams) oraz nierzeczywistym (platforma Moodle).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.