Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Francji (wybór zagadnień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1L-HIKF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Francji (wybór zagadnień)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student


- ma pogłębioną wiedzę o podstawowych i wybranych aspektach francuskiej kultury i historii

- pragnie dokładniej poznać wybrane aspekty historii kultury Francji

- jest otwarty na zrewidowanie utrwalonych stereotypów w miarę nabywania wiedzy i w bezpośrednim kontakcie z innymi studentami

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi


K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego


K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego obszaru językowego (np. media, teatr, film)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod


K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym


K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanieK_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wybrane aspekty z historii i kultury Francji od czasów Belle époque do końca II wojny światowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Belle époque: Paryż (przebudowa miasta, Wystawy Światowe, subkultura apaszowska), podróże i wyjazdy do wód (rozwój kolei, popularność miejscowości nadmorskich), sport (automobile, rowery, pływanie, boks, Olimpiada w 1900 r.), życie kulturalne (kabarety, popularność kankana, gwiazdy tańca i piosenki: La Goulue, Jane Avril, Yvette Guilbert, Polaire), sztuki plastyczne (Henri de Toulouse-Lautrec), muzyka i balet (Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Ballets russes), moda (od krynoliny do tiurniury, gorsety, futra), edukacja, praca, elektryczność, kobiece ruchy emancypacyjne - 5 modułów

2. Narodziny kina (bracia Lumière, Georges Méliès)- 2 moduły

3. Pierwsza wojna światowa - udział Francji i konsekwencje, rola kobiet - 2 moduły

4. Dwudziestolecie międzywojenne: polityka, kultura, sztuka - 2 moduły.

5. Druga wojna światowa - udział Francji, rola kobiet, konsekwencje (weryfikacja) - 2 moduły.

6. Test zaliczeniowy - 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, Wrocław 2008.

Duby G., Histoire de France dès origines à nos jours, Larousse, 2011

L`Histoire de France, Larousse, Paris 2006

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Filmy dokumentalne i fabularne (udostępnione przez prowadzącego)

UZUPEŁNIAJĄCA:

Body-Gendrot S., Histoire de la vie privée. T. 5, De la Premiere Guerre mondiale a nos jours, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Riding A., A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu, Świat Książki, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na koniec semestru w trybie stacjonarnym lub zdalnym (min. 60 proc. pozytywnych odpowiedzi).

Ocena końcowa może być podwyższona za szczególnie aktywny udział w zajęciach i przygotowanie dodatkowych ćwiczeń.

Dozwolone dwie nieobecności (tryb stacjonarny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Test zaliczeniowy na koniec semestru w trybie stacjonarnym lub zdalnym (min. 60 proc. punktów).

Ocena końcowa może być podwyższona za szczególnie aktywny udział w zajęciach i przygotowanie dodatkowych ćwiczeń.

Dozwolone dwie nieobecności (tryb stacjonarny).

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach zdalnych nieobecność należy zgłosić mailem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Test zaliczeniowy na koniec semestru w trybie stacjonarnym lub zdalnym (min. 60 proc. punktów).

Ocena końcowa może być podwyższona za szczególnie aktywny udział w zajęciach i przygotowanie dodatkowych ćwiczeń.

Dozwolone dwie nieobecności (tryb stacjonarny).

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach zdalnych nieobecność należy zgłosić mailem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.