Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1L-PNJFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Warunkiem wstępnym jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu w poprzednim semestrze.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W każdym semestrze 1 ECTS, w tym:

1. Godziny kontaktowe (zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – ćwiczenia 15 godzin i konsultacje osobiste i internetowe ok. 3 godzin; średnio 18 godzin = 0,6 ECTS

2. Praca własna studenta (praca z poleconymi przez nauczyciela podręcznikami i innymi materiałami (teksty, nagrania piosenek, ćwiczenia etc.): średnio 12 godzin = 0,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka ;francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia;

W2: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa romańskiego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego;

U2: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

U3: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

U4: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.


Metody dydaktyczne:

metoda dydaktyczna poszukująca (forma ćwiczeń i obserwacji praktycznych)

metoda dydaktyczna eksponująca (pokaz)

metoda dydaktyczna podająca (wykład konwersatoryjny)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego mają za cel doskonalenie umiejętności posługiwania się gramatyką i strukturami języka francuskiego do poziomu B1 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Ćwiczenia ze Struktur i gramatyki praktycznej mają na celu rozwijanie umiejętności gramatycznych studenta, tak aby osiągnął on poziom B1 znajomości j. francuskiego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez szczegółowe badanie zagadnień gramatycznych j. francuskiego oraz praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności w oparciu o listę zagadnień dostępnych dla danego cyklu nauczania

Literatura:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

U. Dąmbska-Prokop, Nowa gramatyka języka francuskiego, Virdis, Kraków, 1992

M. Riegel, Grammaire methodique du français, Paris 1994

R. Eluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Paris 2002

Metody i kryteria oceniania:

Po semestrach I i II zaliczenie na ocenę,

Szczegółowe warunki zaliczenia:

1.Obecność na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności

nieusprawiedliwione.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Przygotowanie do zajęć.

4. Zaliczenie testów w semestrze i testu końcowego rocznego. Oceny :

90-100% - bardzo dobra

80-89% - dobra

60-79% - dostateczna

0-59% - niedostateczna

Ostatecznie zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest:

- zaliczeniem na ocenę pozytywną wszystkich testów w trakcie semestru;

- zdaniem na ocenę pozytywną zaliczenia końcowego.

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną z :

- średniej z testów semestralnych (40% wartości oceny końcowej).

- oceny z zaliczenia końcowego (60% wartości oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom B1 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Morfologia. J. francuski i kategorie gramatyczne. Analiza części mowy spośród: liczebniki,przymiotniki, przysłówki,przyimki.

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska
Prowadzący grup: Anna Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom B1 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Morfologia. J. francuski i kategorie gramatyczne. Analiza części mowy spośród: liczebniki,przymiotniki, przysłówki,przyimki, czasownik: formy, tryby, bezokolicznik, strona czynna i bierna, imiesłowy.

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Anna Kochanowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Anna Kochanowska, Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Le cours est orienté vers le développement et le perfectionnement (par rapport au niveau déjà possédé) de la compétence grammaticale (niveau B1)

Pełny opis:

Morfologia. J. francuski i kategorie gramatyczne. Analiza części mowy spośród: liczebniki,przymiotniki, przysłówki,przyimki, czasownik: formy, tryby, bezokolicznik, strona czynna i bierna, imiesłowy.

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Sylwia Mołoń, Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Le cours est orienté vers le développement et le perfectionnement (par rapport au niveau déjà possédé) de la compétence grammaticale (niveau B1)

Pełny opis:

Morfologia. J. francuski i kategorie gramatyczne. Analiza części mowy spośród: liczebniki,przymiotniki, przysłówki,przyimki, czasownik: formy, tryby, bezokolicznik, strona czynna i bierna, imiesłowy.

Literatura:

L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire,

Autor : Ch. Descotes-Genon,

Wydawca : FLEM, Grenoble 1992

Grammaire en dialogues. Niveau débutant A1-A2

Autor: Miquel Claire

Wydawca: Cle International

Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire B1

Autor: Miquel Claire

Wydawca: Cle International

Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire Niveaux : A2 - B1

Autor : Maïa Grégoire, Odile Thievenaz

Wydawca: CLE

Grammaire expliquée du français - Niveau intermédiaire - Exercices

Autor : Michèle Maheo-Le Coadic, Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton

Wydawca : CLE

Podręczniki :

Grammaire expliquée du français

Autor : S. Poisson-Quinton

Wydawca : CLE

Eléments de grammaire française,

Autor : A. Kacprzak, J. Sypnicki

Wydawca : UAM Poznań

Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne

Autor : Y. Delatour

Wydawca : Hachette

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.