Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1L-SPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe) - średnio 48 godzin =1,6 ECTS

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, przygotowanie krótkich prezentacji na wybrany temat, przygotowanie do kolokwium - średnio 42 godziny = 1,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W 1 - ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi

naukami humanistycznymi - K_W06


W 2 - ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym w kontekście języka francuskiego i kultury francuskiej - K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U 1 - umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję

poznawanych utworów - K_U10


U 2 - potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury - K_U13


U 3 - potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego - K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K 1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe francuskojęzycznego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K05


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przybliżenie i analiza wybranych aspektów kulturowych i historycznych Francji XIX-XX wieku.

Pełny opis:

Celem zajęć jest

1. Poznawanie cywilizacji i kultury Francji na w aspekcie historycznym od końca XIX w. do połowy XX w.

2. Zdolność oceny zdarzeń historycznych.

3. Umiejętność selekcji i korzystania z różnych źródeł informacji: literatura fachowa i popularno-naukowa, media, Internet, sztuka filmowa i sztuki plastyczne.

4. Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.

5. Ukazywanie wpływu zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych na procesy życia codziennego.

Literatura:

ODSTAWOWA

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, Wrocław 2008.

Body-Gendrot S., Histoire de la vie privée. T. 5, De la Premiere Guerre mondiale a nos jours, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Duby G., Histoire de France dès origines à nos jours, Larousse, 2011

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Riding A., A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu, Świat Książki, Warszawa 2012

UZUPEŁNIAJĄCA

Bobkowski A., Szkice piórkiem, Kontra, Londyn 1985

Corbin A., Histoire de la vie privée. T. 4, De la Révolution a la Grande Guerre, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Labrune G., L'histoire de France, Nathan, Paris 1994

Le Goff J., Carpentier J., Lebrun F., Histoire de France, Poche, 1989

Le Grand Larousse de l’Histoire de France, Larousse, Paris 2011

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Rioux J.-P. (réd.), La vie culturelle sous Vichy, Editions Complexe, Bruxelles 1990

Sirinelli J.-F. (réd.), La France de 1914 à nos jours, PUF, Paris 1993

- filmy dokumentalne ("Les Femmes dans la Première Guerre mondiale", "Occupation intime")

- filmy fabularne ("Une très belle histoire des femmes", "Un long dimanche de fiançailles")

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywnie zaliczony test końcowy (min. 60 proc.)

2. Obowiązkowa obecność (dozwolone 2 nieobecności) i aktywny udział w zajęciach.

3. Końcowa ocena może być podwyższona za wyjątkowo aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przybliżenie i analiza wybranych aspektów kulturowych i historycznych Francji XIX-XX wieku.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Belle époque: Paryż (przebudowa miasta, Wystawy Światowe, subkultura apaszowska), podróże i wyjazdy do wód (rozwój kolei, popularność miejscowości nadmorskich), sport (automobile, rowery, pływanie, boks, Olimpiada w 1900 r.), życie kulturalne (kabarety, popularność kankana, gwiazdy tańca i piosenki: La Goulue, Jane Avril, Yvette Guilbert, Polaire), sztuki plastyczne (Henri de Toulouse-Lautrec), muzyka i balet (Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Ballets russes), moda (od krynoliny do tiurniury, gorsety, futra), edukacja, praca, elektryczność, kobiece ruchy emancypacyjne - 5 modułów

2. Narodziny kina (bracia Lumière, Georges Méliès)- 1 moduł

3. Pierwsza wojna światowa - udział Francji i konsekwencje, rola kobiet - 2 moduły

4. Dwudziestolecie międzywojenne: polityka, kultura, sztuka - 2 moduły.

5. Druga wojna światowa - udział Francji, rola kobiet, konsekwencje (weryfikacja) - 2 moduły.

Literatura:

jak wyżej

Uwagi:

AKTUALIZACJA MAJ 2020: Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i zajęciami prowadzonymi w trybie niestacjonarnym, zaliczenie przedmiotu może odbyć się w formie testu elektronicznego. Dla osób, które nie będą mogły przystąpić do testu w trybie zdalnym, lub nie zdobędą wymaganej liczby punktów, przewiduje się możliwość tradycyjnego zaliczenia przedmiotu w sesji egzaminacyjnej, w uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przybliżenie i analiza wybranych aspektów kulturowych i historycznych Francji XVIII-XIX wieku.

Pełny opis:

Wybór tematów spośród poniższej tematyki :

Barok francuski – charakterystyka, przedstawiciele (G. de la Tour),

Wersal i jego ogrody jako przykład architektury francuskiego baroku

Francja i jej wzorce w Europie XVIII wieku

Muzyka francuskiego baroku – przedstawiciele

Salon Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, rola literatów w jego funkcjonowaniu

Rokoko francuskie – główne cechy, przedstawiciele i dzieła

Neoklasycyzm – J. L. David, życie i twórczość, rola sztuki w okresie Wielkiej Rewolucji Fr.

Romantyzm – trzech głównych przedstawicieli (Delacroix, Ingres i Gericault), cechy malarstwa romantycznego,

Orientalizm – okoliczności zainteresowania sztuką Orientu, przedstawiciele

Courbet, Millet – realizm i naturalizm w malarstwie, karykatura Daumier,

Szkoła z Barbizon, krótka charakterystyka

Impresjonizm : preimpresjonizm w sztuce francuskiej, założenia i konsekwencje

Sztuka japońska i jej znaczenie w sztuce francuskiej

Vincent van Gogh

Neoimpresjonizm - twórczość Seurata i Signaca.

Preimpresjonizm, E. Manet „Śniadanie na trawie” - rewolucja w malarstwie francuskim

Fenomen obrazu „Olimpia”

Relacje Maneta i Baudelaire’a

Impresjonizm - założenia kierunku

Michel Chevreul i jego wpływ na impresjonizm

Wystawy impresjonistów i reakcja krytyków

Japonizm – moda na sztukę japońską (ukiyo-e)

Polscy impresjoniści.

Neoimpresjonizm i jego przedstawiciele

Postimpresjonizm, jego ramy czasowe i przedstawiciele

Vincent van Gogh jako przedstawiciel postimpresjoznimu

Paul Gauguin, jego inspiracje i podróże (kultury pierwotne), założenia malarskie (pojęcia : cloisonnisme, syntetyzm)

Od Montmartre do Montparnasse

- Art Nouveau, sztuka nowa w Paryżu, fenomen nowej estetyki

- fenomen życia artystycznego na Montmartrze w XIX wieku

- Rewolucja estetyczna na Bulwarach

- przemiany w Paryżu drugiej połowy XIX wieku

- Życie cyganerii w Chat Noir

- H. Toulouse de Lautrec - twórczość (od obrazów do plakatu)

- Montmartre - schronienie bohemy (van Dongen)

- kubizm i bateau-lavoir

- futuryzm w Paryżu

- twórcy naiwni (H. Rousseau "Douanier")

- La Belle Epoque

- Les Annees Folles

- Josephine Baker / Mistinguett

- Art Deco

Literatura:

jak wyżej

Uwagi:

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i zajęciami prowadzonymi w trybie niestacjonarnym, prowadzenie przedmiotu przewidziane jest na platformie TEAMS a zaliczenie przedmiotu może odbyć się w formie testu elektronicznego na platformie powiązanej z TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.