Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1Z-FON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 1 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Dla studentów rozpoczynających naukę języka - brak wymagań wstępnych.

Pozostałe grupy tworzone są po teście weryfikującym poziom biegłości językowej lub na podstawie wyniku egzaminu maturalnego/certyfikatu poziomu biegłości językowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – ćwiczenia w laboratorium językowym, konsultacje osobiste i internetowe): średnio 36 godzin = 1,2 ECTS

2. Praca własna studenta (praca z poleconymi przez nauczyciela podręcznikami i innymi materiałami (teksty, nagrania piosenek, ćwiczenia etc.): średnio 24 godziny = 0,8 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy (odpowiadają następującym efektom kierunkowym):

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu (ortograficznego i API) właściwy dla języka francuskiego romańskiego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w odniesieniu do studiowanego przedmiotu

K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

Szczegółowe brzmienie efektów uczenia się:<b/>

Po pierwszym semestrze nauki przedmiotu student:

• zna opis i działanie aparatu mowy (po polsku i po francusku),

• zna zapis głosek francuskich w API,

• zna opis artykulacyjny samogłosek jedno i wielobrzmieniowych (po polsku i po francusku),

• zna i definiuje reguły łączenia międzywyrazowego (po polsku i po francusku),

• zna zasady podziału łańcucha mowy na sylaby i grupy rytmiczne,

• zna schematy intonacyjne podstawowych typów zdań,

• zna wybraną terminologię z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka francuskiego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności (odpowiadają następującym efektom kierunkowym):

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka francuskiego potocznego, standardowego i literackiego

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka

K_U08 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

Szczegółowe brzmienie efektów uczenia się:<b/>

Po pierwszym semestrze nauki przedmiotu student:

• świadomie używa aparatu mowy

• potrafi rozpoznać głoski i matryce sylab oraz wyrazów francuskich

• potrafi poprawnie wymawiać głoski francuskie (zwłaszcza samogłoski)

• potrafi interpretować znaczenie wyrazów pozostających w opozycji fonologicznej

• potrafi literować i dzielić wyrazy oraz ciągi słów na sylaby

• potrafi zapisywać krótkie sekwencje w API

• potrafi zapisać usłyszany tekst zgodnie z podstawowymi regułami ortografii francuskiej

• potrafi poprawnie czytać i powtarzać wyrazy i sekwencje zdań oraz teksty (z podziałem na role)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych (odpowiadają zwłaszcza efektowi kierunkowemu K_K01):

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


Szczegółowe brzmienie efektów uczenia się:<b/>

Po pierwszym semestrze nauki przedmiotu student:

• ma świadomość konieczności doskonalenia wymowy w języku francuskim

• potrafi porozumiewać się z nauczycielem oraz innymi studentami za pomocą technik poznanych w laboratorium językowym zgodnie z odgrywaną rolą

• korzysta z nowoczesnych technologii (oprogramowania i aplikacji dostępnych w laboratorium fonetycznym AB 2.15)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- punktowana
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Ćwiczenia fonetyczne i fonologiczne w laboratorium językowym w pierwszym semestrze mają na celu wyrobienie u studentów słuchu fonematycznego w odniesieniu do dźwięków mowy, a także prawidłowych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych w języku francuskim. Zakłada się uzyskanie przez studentów biegłości w wymowie na poziomie A1/A2 lub wyższym według ESOKJ, w zależności od wstępnego poziomu biegłości językowej studentów danej grupy.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne z fonetyki wspierają nabywanie przez studentów sprawności rozpoznawania, interpretowania, artykułowaniu i rozumienia segmentów oraz grup rytmicznych łańcucha mowy w języku francuskim. Różnorodne ćwiczenia (słuchu fonematycznego, dykcji, literowania, wymowy wyrazów, zdań, czytania i odtwarzania tekstów) umożliwiają studentom poznanie cech dystynktywnych francuskich głosek w różnych kontekstach.

Kładzie się szczególny nacisk na ćwiczenia w rozpoznawaniu i poprawnej artykulacji samogłosek wielobrzmieniowych i nosowych oraz poprawnej intonacji. Student uczy się podstawowych zasad segmentacji wypowiedzeń na grupy rytmiczne. Ćwiczenia obejmują zjawiska elizji, rozziewu oraz podstawowe typy łączenia międzywyrazowego i związane z nimi reguły. Student uczy się dzielić zapisane wyrazy oraz jednostki łańcucha mowy na sylaby.

Ponadto student opanowuje, w dużej mierze samodzielnie, zasady zapisu poszczególnych wyrazów i jednostek łańcucha mowy w API.

Literatura:

Podstawowa literatura do zajęć i pracy własnej:

ABRY, D., CHALARON, M-L., Les 500 exercices de phonétique A1/A2, Hachette, Paris. (CD audio MP3).

ABRY, D., CHALARON, M-L., Les 500 exercices de phonétique B1/B2, Hachette, Paris. (CD audio MP3).

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2003.

CHOLLET, I., ROBERT, J.-M., Orthographe progressive du français , Clé International, Paris, 2004.

MABILAT J. et C. MARTINS, «Sons et intonation», Didier, 2004 (+ 3 CD).

MARTINI, B., WACHS, S., Phonétique en dialogues, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2007.(+ CD)

Le Petit Robert, version numérique 2013 (ou autre).

TAULELLE, D., Le Robert Oral-Ecrit. L’orthographe par la phonétique, Paris, 1989.

Inne pozycje bibliograficzne (zwłaszcza źródła internetowe) są sukcesywnie podawane w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć w laboratorium fonetycznym odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, pozytywnych wyników ze wszystkich testów/zadań w semestrze oraz sprawdzianu końcowego.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są weryfikowane w trakcie zajęć (ocena formująca) i na zakończenie semestru (ocena podsumowująca) i obejmują:

testy sprawdzające znajomość zapisu API, literowania i podziału na sylaby, testy sprawdzające znajomość podziału łańcucha mowy na grupy rytmiczne, reguł łączenia międzywyrazowego i schematów intonacyjnych, dyktanda, głośne czytanie rejestrowane przez nauczyciela, rozpoznawanie głosek i ciągów wyrazów, końcowy sprawdzian weryfikujący znajomość terminologii i reguł.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są weryfikowane w trakcie zajęć (ocena formująca) i na zakończenie semestru (ocena podsumowująca) i obejmują:

dyktanda z lukami sprawdzające słuch fonematyczny (rozpoznawanie głosek w różnych kontekstach);ćwiczenia laboratoryjne (powtarzanie według modelu, przekształcanie, interpretacja i dopasowywanie sekwencji do modelu, czytanie zapisanego tekstu i jego nagrywanie, czytanie dialogów z podziałem na role, etc.); semestralną diagnozę fonetyczną na podstawie nagrania lektury tekstu (zasób leksykalny znany z zajęć oraz materiałów do pracy własnej)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są weryfikowane w trakcie zajęć (ocena formująca) i na zakończenie semestru (ocena podsumowująca) i obejmują:

aktywny udział w proponowanych przez nauczyciela ćwiczeniach; weryfikację postępów w nauce na podstawie przeprowadzonych testów, nagrań, oceny pracy własnej studenta.

Uwaga:

Przewidziane dla każdej aktywności oceny lub pula punktów (np. za obecność, aktywny udział w ćwiczeniach, terminowe oddawanie zadań/projektów etc.) pozwalają odpowiednio zweryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz sprawiedliwie ocenić zaangażowanie studentów. Zasady ewaluacji są przekazywane studentom przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Irena Kruszka
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Irena Kruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

w opisie nadrzędnym

Pełny opis:

w opisie nadrzędnym

Literatura:

w opisie nadrzędnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się̨ z wykorzystaniem narzędzi określonych przez Uniwersytet do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na zasadzie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

50% zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi informatycznych.

50% praca własna studenta: przygotowanie ćwiczeń udostępnionych przez prowadzącą.

Wymagane są:

-Aktywny udział w zajęciach zdalnych, umożliwiający ocenę wypowiedzi ustnych studenta oraz sposób wykonywania ćwiczeń (połączenie audiowizualne). Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

-Terminowe oddawanie prac pisemnych, ćwiczeń, nagrań i/lub testów.

-W razie problemów technicznych obecność na konsultacjach w trybie stacjonarnym.

Ćwiczenia fonetyczne i fonologiczne w pierwszym semestrze mają na celu wyrobienie u studentów słuchu fonematycznego w odniesieniu do dźwięków mowy, a także prawidłowych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych w języku francuskim. Zakłada się uzyskanie przez studentów biegłości w wymowie na poziomie A1/A2 lub wyższym według ESOKJ, w zależności od wstępnego poziomu biegłości językowej studentów danej grupy.

Pełny opis:

Treści programowe zawierają się w następujących modułach (ćwiczenia z poszczególnych modułów mogą się powtarzać w zależności od potrzeb i progresji studentów):

1. Prezentacja typologii i sekwencji ćwiczeń (oddechowe, poprawiające dykcję, rozwijające słuch fonematyczny, wprowadzające korelację między wymową i ortografią) oraz zasad obsługi modułów laboratorium (odsłuch, nagrywanie, przesyłanie zadań, komunikacja z nauczycielem i studentami)

2. Omówienie podstawowych cech systemu fonologicznego i specyfiki fonetycznej języka francuskiego. Wprowadzenie opisu aparatu mowy i głosek. Literowanie i podział łańcucha mowy na sylaby.

3. Zapis fonetyczny i ortograficzny. Progresywne wprowadzanie korelacji między wymową i ortografią francuską. Symbole i znaki diakrytyczne zapisu API.

4. Rozpoznawanie i poprawna artykulacja samogłosek jedno- oraz wielobrzmieniowych w ujęciu dystynktywnym (rozpoznawanie i wymowa samogłosek pozostających w opozycji na poziomie sylaby i wyrazu; interpretacja znaczeń wyrazów wynikająca z opozycji fonologicznych). Neutralizacja opozycji fonologicznych.

5. Ćwiczenie schematów intonacji, akcentowania i podstawowych zasad segmentacji wypowiedzeń.

6. Prezentacja i ćwiczenia związane ze zjawiskami elizji, rozziewu oraz podstawowymi regułami łączenia międzywyrazowego (wokalicznego, konsonantycznego, liaison).

7. Zasady artykulacji e niestałego. Omówienie i ćwiczenia wymowy samogłosek w określonym typie sylaby.

8. Lektura

a) w oparciu o nagranie lub lekturę modelową

b) samodzielna (z wykorzystaniem słowników wymowy ) z uwzględnieniem odpowiedniej ekspresji, akcentowania i interpretacji tekstu ukierunkowanego na wybrany problem fonetyczny.

9. Zapisywanie i przekształcanie (ustne oraz pisemne) usłyszanych sekwencji zawierających cechy ustnego stylu potocznego.

10. Korelacja wymowy z ortografią i ćwiczenie dykcji: lektura tekstów z uwzględnieniem h niemego, rozziewu, geminat, łączenia międzywyrazowego).

Literatura:

w opisie nadrzędnym

Uwagi:

Zaliczenie zajęć w laboratorium fonetycznym odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, pozytywnych wyników ze wszystkich testów/zadań w semestrze oraz sprawdzianu końcowego.

1) Aktywny udział w zajęciach zdalnych, umożliwiający ocenę wypowiedzi ustnych studenta oraz sposób wykonywania ćwiczeń (połączenie audiowizualne). Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

2) Terminowe oddawanie prac pisemnych, nagrań i/lub testów.

3) Sprawdzian (w formie zdalnej) na koniec semestru (odpowiedź pisemna lub ustna - w zależności od ustaleń prowadzącej i stopnia zaawansowania grupy) obejmujący wybrane zagadnienia:

-dyktando

-nagranie lektury krótkiego tekstu w języku francuskim

-literowanie i zapis API krótkich sekwencji w języku francuskim

-zestaw ćwiczeń sprawdzających opanowanie poznanych reguł fonetycznych/fonologicznych i zasad poprawnej wymowy.

Warunkiem podejścia do sprawdzianu jest spełnienie warunków określonych w punkcie 1. i 2.

Ocena: od 60% - dostateczna

od 75% - dobra

od 90% - bardzo dobra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.