Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Francji (wybór zagadnień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1Z-HIKF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Francji (wybór zagadnień)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 1 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student


- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze i sztuce francuskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

- pragnie dokładniej poznać wybrane aspekty kultury i cywilizacji Francji

- jest otwarty na zrewidowanie utrwalonych stereotypów w miarę nabywania wiedzy i w bezpośrednim kontakcie z innymi studentami

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi


K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego


K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego obszaru językowego (np. media, teatr, film)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod


K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym


K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanieK_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne:

Główne metody i techniki pracy, z których może skorzystać nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot w cyklu:

- metoda dydaktyczna eksponująca (pokaz)

- metoda dydaktyczna podająca (wykład konwersatoryjny)

- metoda dydaktyczna poszukująca (forma ćwiczeń i obserwacji praktycznych)


Konwersatorium w semestrze zimowym 2020/2021 odbywa się zdalnie za pomocą platform e-learningowych: Microsoft teams lub BigBlueButtton.;

Moodle.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Ukazanie oryginalności i różnorodności kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym (na wybranych przykładach).

Pełny opis:

Przedstawienie wybranych aspektów kultury i cywilizacji Francji, uwrażliwienie na specyfikę i rolę w świecie francuskiej kultury popularnej, gastronomii i sztuki, wprowadzenie i przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących symboli narodowych, historii i geografii Francji (w tym terytoriów zamorskich), uwrażliwienie na rozbieżności kulturowe, wzbogacenie i utrwalenie słownictwa.

Kształcenie w cyklu 2020/2021 ma charakter zdalny. Ćwiczenia prowadzone są w trybie rzeczywistym i nierzeczywistym.

Literatura:

Wybrane fragmenty z opracowań :

Almond M., Rewolucje i Przewroty, Muza 1999

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, PiW, 1993

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, 2008

Boutégège R., Longo S., A Paris, CIDEB, Paris 2008

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dictionnaire illustré du cinéma, Seghers, Paris 1962

Impressionnisme. Thèmes, caractéristiques, oeuvres, Gruend, Paris 1998

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Kuchnia francuska, Świat Książki, Warszawa 1999

La mode du VIIIe au XXe siècle (collectif), Kyoto Costume Institute, Taschen Icons, Paris 2004

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Michaud G., Torrès G., Nouveau Guide France, Hachette, Paris 1988

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Monneyron F., La mode et ses enjeux, Klincksieck, Paris 2005

Noyer A.-P., Dictionnaire des chanteurs francophones de 1900 à nos jours, Conseil International de la Langue Française, Paris 1989

Quénelle G., La France – j`aime!, Hatier International, Paris 1985

Richebé M., Impressionnisme, Gründ Coll. Guide de l’Art, Paris 1998

Saka P., La chanson française à travers ses succès, Larousse 1998

Verlant G., Odyssée de la chanson française, Ed.Hors Collection, Paris 2006

- teksty z prasy społeczno-kulturalnej („Le Nouvel Observateur”, „L`Express”, „Le Point”, „Paris Match”)

- wiadomości z Internetu

- filmy dokumentalne, rysunkowe, piosenki

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy podlega ocenie według standardowej skali od 2 do 5. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny (60 procent punktów procentowych) z testu pisemnego końcowego, który odbędzie się na platformie internetowej powiązanej z M. Teams (www.testportal.pl)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. symbole oficjalne i nieoficjalne Francji : Marianna, flaga trójkolorowa, Semeuse (Siewczyni), Marsylianka, kogut galijski, rózgi liktorskie

3. Nazwy siedzib rządu, prezydenta, sejmu i senatu

4. Rola Akademii Francuskiej

5. Postać René Goscinnego w kontekście kultury masowej (komiksy)

6. Postać Wercyngetoryksa, wojny galijskie z Rzymem (oblężenie twierdzy Alesii)

7. Chlodwig I - chrzest Francji (data i miejsce), podboje terenów Alemanów i Franków Rypuarskich

8. Cesarstwo Karola Wielkiego: podboje, wojna przeciw Arabom hiszpańskim i koronacja na Cesarza (koniec Cesarstwa, traktat z Verdun)

9. Hugo Kapet – główne osiągnięcia

10. Wojna stuletnia – przyczyny wojny, kontekst Joanny d’Arc (jej główne osiągnięcia polityczne i militarne, przyczyny śmierci), tkanina z Bayeux

11. Zakończenie wojny stuletniej – bilans

12. Franciszek I i podboje północnej Italii, mecenat uczonych i artystów (L. da Vinci)

13. Wojny religijne (okoliczności masakry w nocy 23 VIII 1572, nocy św. Bartłomieja), edykt nantejski, wojna „trzech Henryków”

14. Ludwik XIV – polityka zewnętrzna (wojny z Hiszpanią) i mecenat sztuki (budowa Wersalu)

15. Rewolucja Francuska :

a) Przyczyny ekonomiczne i społeczne (prace filozofów : Monteskiusz, Wolter, Rousseau), Encyklopedia i Diderot,

b) Powołanie Stanów Generalnych

c) Kwestia trybu głosowania

d) Przysięga w Sali do gry w piłkę

e) Powstanie konstytuanty – okoliczności

f) 14 lipca – powody wybuchu społecznego i zdobycia Bastylii

g) Deklaracja praw człowieka i obywatela

h) Konstytucja cywilna kleru

i) Zmiany społeczne, które przyniosła rewolucja : - miary, kalendarz rewolucyjny, departamenty

j) Ucieczka króla w 1791 (21 czerwiec) – przyczyny i skutki

k) Wypowiedzenie wojny Austrii (1792 20 kwiecień) – powody wypowiedzenia

l) 10 sierpnia 1792 – koniec monarchii konstytucyjnej, okoliczności

m) Proklamowanie I Republiki, skład nowego parlamentu (Konwentu) – Montaniardzi, Żyrondyści

n) Okoliczności powstania w Wandei i skutki, czym były „piekielne kolumny”

o) Powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego

p) Kim byli sankiuloci?

q) Czerwiec 1793 – okoliczności upadku Montaniardów (Górali)

r) Zabójstwo Marata

s) kult Bytu Najwyższego

t) Okoliczności upadku Robespierre’a.

u) Okres Dyrektoriatu

v) Kim były główne postaci Rewolucji : Robespierre, Danton, Desmoulins, Charlotte Corday, Marat, Hébert,

OKRES NAPOLEOŃSKI

1. Zwycięstwa Napoleona w wojnach z I Koalicją antynapoleońską, traktat z Campo Formio, skutki traktatu

2. Kampania Napoleona w Egipcie – przyczyny i skutki

3. 18 brumaire 1799 – zamach stanu i początek konsulatu

4. Kodeks cywilny Napoleona – główne założenia

5. Bitwa pod Trafalgarem

6. Dlaczego bitwa pod Austerlitz nazywa się bitwą „trzech cesarzy”

7. traktat w Tylży

8. Wyprawa na Moskwę – przebieg (przyczyny), główne bitwy (Smoleńsk, Borodino, Berezyna),

9. Jaki był wynik Bitwy Narodów

10. Okoliczności Stu dni Napoleona i ich wynik.

EPOKA POSTNAPOLEOŃSKA

1. Ustroje polityczne w XIX wieku (Restauracja… do III Republiki)

2. Cechy Monarchii Konstytucyjnej

3. Okoliczności upadku Karola X (3 glorieuses 1830)

5. Monarchia Lipcowa i przyczyny niepopularności rządów Ludwika Filipa

6. Rewolucja lutowa 1848 – przyczyny upadku Ludwika Filipa.

7. II Cesarstwo – przyczyna zamachu stanu Napoleona III

8. II Cesarstwo i rozbudowa Paryża (baron Haussmann), styl haussmannowski, przeobrażenia Paryża dokonane za czasów Napoleona III

9. przyczyny upadku II Cesarstwa

10. Cesarzowa Eugenia i jej wpływ na rewolucję w obyczajach

11. Eugenia i jej losy po upadku II Cesarstwa

Literatura:

Almond M., Rewolucje i Przewroty, Muza 1999

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, 2008

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, PiW, 1993

Loba A, Kowalski J., Loba M., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005

Filmy DVD:

Napoleon, BBC History (3 części)

Joanna d'Arc - wojowniczka Boga, Wielka Brytania, Viasat History

Cykl "Sekrety historii" : Cesarzowa Eugenia, Charles de Gaulle (Francja)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres tematyki :

1. Symbole oficjalne i nieoficjalne Francji : Marianna, flaga trójkolorowa, Semeuse (Siewczyni), Marsylianka, kogut galijski, rózgi liktorskie

3. Nazwy siedzib rządu, prezydenta, sejmu i senatu

4. Rola Akademii Francuskiej

5. Postać René Goscinnego w kontekście kultury masowej (komiksy)

6. Postać Wercyngetoryksa, wojny galijskie z Rzymem (oblężenie twierdzy Alesii)

7. Chlodwig I - chrzest Francji (data i miejsce), podboje terenów Alemanów i Franków Rypuarskich

8. Cesarstwo Karola Wielkiego: podboje, wojna przeciw Arabom hiszpańskim i koronacja na Cesarza (koniec Cesarstwa, traktat z Verdun)

9. Hugo Kapet – główne osiągnięcia

10. Wojna stuletnia – przyczyny wojny, kontekst Joanny d’Arc (jej główne osiągnięcia polityczne i militarne, przyczyny śmierci), tkanina z Bayeux

11. Zakończenie wojny stuletniej – bilans

12. Franciszek I i podboje północnej Italii, mecenat uczonych i artystów (L. da Vinci)

13. Wojny religijne (okoliczności masakry w nocy 23 VIII 1572, nocy św. Bartłomieja), edykt nantejski, wojna „trzech Henryków”

14. Ludwik XIV – polityka zewnętrzna (wojny z Hiszpanią) i mecenat sztuki (budowa Wersalu)

15. Rewolucja Francuska :

a) Przyczyny ekonomiczne i społeczne (prace filozofów : Monteskiusz, Wolter, Rousseau), Encyklopedia i Diderot,

b) Powołanie Stanów Generalnych

c) Kwestia trybu głosowania

d) Przysięga w Sali do gry w piłkę

e) Powstanie konstytuanty – okoliczności

f) 14 lipca – powody wybuchu społecznego i zdobycia Bastylii

g) Deklaracja praw człowieka i obywatela

h) Konstytucja cywilna kleru

i) Zmiany społeczne, które przyniosła rewolucja : - miary, kalendarz rewolucyjny, departamenty

j) Ucieczka króla w 1791 (21 czerwiec) – przyczyny i skutki

k) Wypowiedzenie wojny Austrii (1792 20 kwiecień) – powody wypowiedzenia

l) 10 sierpnia 1792 – koniec monarchii konstytucyjnej, okoliczności

m) Proklamowanie I Republiki, skład nowego parlamentu (Konwentu) – Montaniardzi, Żyrondyści

n) Okoliczności powstania w Wandei i skutki, czym były „piekielne kolumny”

o) Powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego

p) Kim byli sankiuloci?

q) Czerwiec 1793 – okoliczności upadku Montaniardów (Górali)

r) Zabójstwo Marata

s) kult Bytu Najwyższego

t) Okoliczności upadku Robespierre’a.

u) Okres Dyrektoriatu

v) Kim były główne postaci Rewolucji : Robespierre, Danton, Desmoulins, Charlotte Corday, Marat, Hébert,

OKRES NAPOLEOŃSKI

1. Zwycięstwa Napoleona w wojnach z I Koalicją antynapoleońską, traktat z Campo Formio, skutki traktatu

2. Kampania Napoleona w Egipcie – przyczyny i skutki

3. 18 brumaire 1799 – zamach stanu i początek konsulatu

4. Kodeks cywilny Napoleona – główne założenia

5. Bitwa pod Trafalgarem

6. Dlaczego bitwa pod Austerlitz nazywa się bitwą „trzech cesarzy”

7. traktat w Tylży

8. Wyprawa na Moskwę – przebieg (przyczyny), główne bitwy (Smoleńsk, Borodino, Berezyna),

9. Bitwa Narodów

10. Okoliczności Stu Dni Napoleona i ich wynik.

EPOKA POSTNAPOLEOŃSKA

1. Ustroje polityczne w XIX wieku (Restauracja… do III Republiki)

2. Cechy Monarchii Konstytucyjnej

3. Okoliczności upadku Karola X (3 glorieuses 1830)

5. Monarchia Lipcowa i przyczyny niepopularności rządów Ludwika Filipa

6. Rewolucja lutowa 1848 – przyczyny upadku Ludwika Filipa.

7. II Cesarstwo – przyczyna zamachu stanu Napoleona III

8. II Cesarstwo i rozbudowa Paryża (baron Haussmann), styl haussmannowski, przeobrażenia Paryża dokonane za czasów Napoleona III

9. przyczyny upadku II Cesarstwa

10. Cesarzowa Eugenia i jej wpływ na rewolucję w obyczajach

11. Eugenia i jej losy po upadku II Cesarstwa

Literatura:

Almond M., Rewolucje i Przewroty, Muza 1999

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, 2008

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, PiW, 1993

Loba A, Kowalski J., Loba M., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005

Filmy DVD, jako uzupełnienie :

Napoleon, BBC History (3 części)

Joanna d'Arc - wojowniczka Boga, Wielka Brytania, Viasat History

Cykl "Sekrety historii" : Cesarzowa Eugenia, Ludwik Święty, Rewolucja Francuska, Ludwik XIV (Francja)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Marcin Skibicki, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres tematyki :

1. Symbole oficjalne i nieoficjalne Francji : Marianna, flaga trójkolorowa, Semeuse (Siewczyni), Marsylianka, kogut galijski, rózgi liktorskie

3. Nazwy siedzib rządu, prezydenta, sejmu i senatu

4. Rola Akademii Francuskiej

5. Postać René Goscinnego w kontekście kultury masowej (komiksy)

6. Postać Wercyngetoryksa, wojny galijskie z Rzymem (oblężenie twierdzy Alesii)

7. Chlodwig I - chrzest Francji (data i miejsce), podboje terenów Alemanów i Franków Rypuarskich

8. Cesarstwo Karola Wielkiego: podboje, wojna przeciw Arabom hiszpańskim i koronacja na Cesarza (koniec Cesarstwa, traktat z Verdun)

9. Hugo Kapet – główne osiągnięcia

10. Wojna stuletnia – przyczyny wojny, kontekst Joanny d’Arc (jej główne osiągnięcia polityczne i militarne, przyczyny śmierci), tkanina z Bayeux

11. Zakończenie wojny stuletniej – bilans

12. Franciszek I i podboje północnej Italii, mecenat uczonych i artystów (L. da Vinci)

13. Wojny religijne (okoliczności masakry w nocy 23 VIII 1572, nocy św. Bartłomieja), edykt nantejski, wojna „trzech Henryków”

14. Ludwik XIV – polityka zewnętrzna (wojny z Hiszpanią) i mecenat sztuki (budowa Wersalu)

15. Rewolucja Francuska :

a) Przyczyny ekonomiczne i społeczne (prace filozofów : Monteskiusz, Wolter, Rousseau), Encyklopedia i Diderot,

b) Powołanie Stanów Generalnych

c) Kwestia trybu głosowania

d) Przysięga w Sali do gry w piłkę

e) Powstanie konstytuanty – okoliczności

f) 14 lipca – powody wybuchu społecznego i zdobycia Bastylii

g) Deklaracja praw człowieka i obywatela

h) Konstytucja cywilna kleru

i) Zmiany społeczne, które przyniosła rewolucja : - miary, kalendarz rewolucyjny, departamenty

j) Ucieczka króla w 1791 (21 czerwiec) – przyczyny i skutki

k) Wypowiedzenie wojny Austrii (1792 20 kwiecień) – powody wypowiedzenia

l) 10 sierpnia 1792 – koniec monarchii konstytucyjnej, okoliczności

m) Proklamowanie I Republiki, skład nowego parlamentu (Konwentu) – Montaniardzi, Żyrondyści

n) Okoliczności powstania w Wandei i skutki, czym były „piekielne kolumny”

o) Powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego

p) Kim byli sankiuloci?

q) Czerwiec 1793 – okoliczności upadku Montaniardów (Górali)

r) Zabójstwo Marata

s) kult Bytu Najwyższego

t) Okoliczności upadku Robespierre’a.

u) Okres Dyrektoriatu

v) Kim były główne postaci Rewolucji : Robespierre, Danton, Desmoulins, Charlotte Corday, Marat, Hébert,

OKRES NAPOLEOŃSKI

1. Zwycięstwa Napoleona w wojnach z I Koalicją antynapoleońską, traktat z Campo Formio, skutki traktatu

2. Kampania Napoleona w Egipcie – przyczyny i skutki

3. 18 brumaire 1799 – zamach stanu i początek konsulatu

4. Kodeks cywilny Napoleona – główne założenia

5. Bitwa pod Trafalgarem

6. Dlaczego bitwa pod Austerlitz nazywa się bitwą „trzech cesarzy”

7. traktat w Tylży

8. Wyprawa na Moskwę – przebieg (przyczyny), główne bitwy (Smoleńsk, Borodino, Berezyna),

9. Bitwa Narodów

10. Okoliczności Stu Dni Napoleona i ich wynik.

EPOKA POSTNAPOLEOŃSKA

1. Ustroje polityczne w XIX wieku (Restauracja… do III Republiki)

2. Cechy Monarchii Konstytucyjnej

3. Okoliczności upadku Karola X (3 glorieuses 1830)

5. Monarchia Lipcowa i przyczyny niepopularności rządów Ludwika Filipa

6. Rewolucja lutowa 1848 – przyczyny upadku Ludwika Filipa.

7. II Cesarstwo – przyczyna zamachu stanu Napoleona III

8. II Cesarstwo i rozbudowa Paryża (baron Haussmann), styl haussmannowski, przeobrażenia Paryża dokonane za czasów Napoleona III

9. przyczyny upadku II Cesarstwa

10. Cesarzowa Eugenia i jej wpływ na rewolucję w obyczajach

11. Eugenia i jej losy po upadku II Cesarstwa

Literatura:

Almond M., Rewolucje i Przewroty, Muza 1999

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, 2008

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, PiW, 1993

Loba A, Kowalski J., Loba M., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005

Filmy DVD, jako uzupełnienie :

Napoleon, BBC History (3 części)

Joanna d'Arc - wojowniczka Boga, Wielka Brytania, Viasat History

Cykl "Sekrety historii" : Cesarzowa Eugenia, Ludwik Święty, Rewolucja Francuska, Ludwik XIV (Francja)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.