Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski w handlu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-JFWH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język francuski w handlu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość j. francuskiego na poziomie co najmniej A2.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka specjalistycznego (w odniesieniu do wybranych dziedzin)


K_W14 ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej


K_W15 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych


K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)/ języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (francuskim lub drugim, wybranym języku romańskim)


K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U21 potrafi tłumaczyć z języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego na język polski


K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język (francuski) /języki (hiszpański lub włoski) romańskiego obszaru kulturowegoEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K02 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu


K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zaznajomienie ze słownictwem używanym w relacjach handlowych w firmie i w sytuacjach z życia codziennego.

Pełny opis:

1. Opanowanie i utrwalenie słownictwa używanego w kontaktach klient-sprzedawca/usługodawca (ćwiczenia leksykalno-tłumaczeniowe).

2. Słownictwo w handlu przez Internet (kupno i sprzedaż na platformach transakcyjnych z licytacją).

3. Leksyka w negocjacjach handlowych.

4. Korespondencja handlowa.

5.Zakupoholizm.

6.Sklepy wielkopowierzchniowe: zakupy, pułapki.

7. Utrwalenie struktur leksykalnych i gramatycznych.

Literatura:

Podstawowa:

J.-L. Penformis, Communication progressive du français des affaires avec 250 activités : niveau intermédiaire, CLE International, 2010 (wybór).

J.-L. Penformis, Vocabulaire progressif du français des affaires - Niveau intermédiaire,Clé International, Paris, 2018 (wybór).

T. Hopkins, Vente pour les Nuls,First, Paris, 2004.

D. Jégou, Quartier d'affraires 2 B1: cahier d'affaires : français professionnel et des affaires, Paris : CLE International, 2014 (wybór).

Uzupełniająca:

D. Roche, Le lexique du bon négociateur commercial, Afnor, Paris, 2020.

C. Bouthier (red), La correspondance commerciale française, Nathan, Paris, 2018.

A. Nishima, Savoir rédiger vos e-mails professionnels : les points clés pour que vos e-mails professionnels soient lus par vos destinataires : tout ce qu'il faut savoir pour bien rédiger vos e-mails professionnels, Issy-les-Moulineaux : Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2018.

A. Bloomfield, Affaires a suivre : cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Cahier d'exercices,Paris : Hachette, 2008 (wybór)

S. Kinsella, Confessions d'une accro du shopping, Pocket Jeunesse, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie cząstkowych testów weryfikacyjnych (min. 60 proc. punktów).

Dwie nieobecności dozwolone.

Końcowa ocena może być podwyższona za wyjątkowo aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.