Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-PNJFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: II rok 4 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Struktury i gramatyka praktyczna w semestrze III.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego;

0,5 ECTS - przygotowywanie się do zajęć, kolokwiów i konsultacje z prowadzącym zajęcia;

1,5 ECTS - przygotowanie się do egzaminu końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia;

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa romańskiego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego;

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

ćwczenia

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Zajęcia ze struktur i gramatyki praktycznej dla studentów II roku w semestrze letnim mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się poprawnymi strukturami gramatycznymi języka francuskiego na poziomie B1+/B2.

Pełny opis:

Studenci pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania w języku francuskim elementów morfoskładni na poziomie B1+/B2 według ESKJ.

Szczegółowy zakres tematów znajduje się w opisach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Grammaire : cours de civilisation française de la Sorbonne : 350 exercices : niveau supérieur 1 / J. Cadiot-Cueilleron [et al.].

Grammaire de la phrase française / Pierre Le Goffic.

La grammaire des premiers temps. Vol. 2 / Dominique Abry, Marie-Laure Chalaron.

Grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne / Y. Delatour [et al.].

Grammaire du sens et de l'expression / Patrick Charaudeau.

Grammaire en dialogues : niveau intermédiaire / Claire Miquel.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe i regularne (dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione) uczestniczenie w zajęciach;

zaliczenie na ocenę pozytywną testów i kolokwiów;

zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom B1 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia spośród:

1. Pronoms:

a. pronoms personnels

b. pronoms possessifs

c. pronoms démonstratifs

d. pronoms relatifs

e. pronoms interrogatifs

f. pronoms indéfinis

3. Gérondif

4. Conditionnel présent et passé

5. Discours indirect au passé

6. Subjonctif

Literatura:

Spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom B1 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia spośród:

1. Pronoms:

a. pronoms personnels

b. pronoms possessifs

c. pronoms démonstratifs

d. pronoms relatifs

e. pronoms interrogatifs

f. pronoms indéfinis

3. Gérondif

4. Conditionnel présent et passé

5. Discours indirect au passé

6. Subjonctif

Literatura:

Spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Anna Kochanowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Anna Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom B1+/B2 wg ESOkJ.

W cyklu 2020/2021 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym (platforma Teams) oraz nierzeczywistym (platforma Moodle).

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia spośród:

• Les pronoms indéfinis

• participe présent/gérondif/adjectif verbal

• cause/conséquence

• opposition/ concession

• but

Literatura:

Spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.