Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-PNJFT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Tłumaczenia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: II rok 4 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość j. francuskiego na poziomie co najmniej A2.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 0,7 ECTS = średnio 20 godzin

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do testów - 0,3 ECTS = średnio 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


K_W13 zna podstawowe zasady przekładoznawstwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)/ języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku (francuskim)/językach (hiszpańskim lub włoskim) romańskiego obszaru kulturowego i/lub języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U21 potrafi tłumaczyć z języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego na język polski


K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język (francuski) /języki (hiszpański lub włoski) romańskiego obszaru kulturowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności praktycznego tłumaczenia tekstów użytkowych (przede wszystkim z języka polskiego na język francuski).

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język francuski (oraz - w mniejszym zakresie - z języka francuskiego na j. polski) zdań i krótkich tekstów:

- uwrażliwienie na rozbieżności słowotwórcze i znaczeniowe (tzw. faux amis)

- uwrażliwienie na rozbieżności pozajęzykowe (przede wszystkim kulturowe) i pojęcia specyficznie polskie

- utrwalenie znajomości francuskich wyrażeń idiomatycznych i zwrotów frazeologicznych

Literatura:

Bernet Ch., Rzeau P., On va le dire comme ça. Dictionnaire des expressions quotidiennes,Balland- Le Livre de Poche, Paris 2009

M. Braud: Les difficultés du français. Dictionnaire (Podręczny słownik trudności języka francuskiego), Kraków, C&D, 1993.

Difficultés du français, Les Indispensables Larousse, Paris 2009

W. Wilczyńska, B. Rabiller: Słownik pułapek językowych polsko-francuski (Dictionnaire des mots-pièges polonais-français), Warszawa, Wiedza Powszechna, 1995.

L. Zaręba: Polsko-francuski słownik frazeologiczny (Dictionnaire phraséologique polonais-français), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1992.

Słowniki dostępne w Internecie

Strony internetowe: np. https://context.reverso.net

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie cząstkowych prac kontrolnych lub testu obejmującego całość materiału na koniec semestru (min. 60 proc. pozytywnych odpowiedzi).

Dozwolone dwie nieobecności.

Ocena końcowa może być podwyższona na wyjątkowo aktywny udział w zajęciach i przygotowanie dodatkowych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Augustyn
Prowadzący grup: Joanna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.