Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: język pisany i leksyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-PNjp-M1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: język pisany i leksyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

0707-s1ROM2Z-PNJF

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02


W11: ma podstawową wiedzę z zakresu j specjalistycznego języka francuskiego - K_W11Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku francuskim - K_U02


U03: potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski - K_U03


U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski - K_U04


U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i francuskim - K_U05


U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w

ramach języka francuskiego - K_U18


U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim

I języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł - K_U14


U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł - K_U15Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02


K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się we francuskojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Kształcenie sprawności rozumienia, mówienia oraz pisania na poziomie B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Język pisany i leksyka

Cel zajęć:

- poznawanie zasad tworzenia i posługiwania się wybranymi formami pisemnymi poprzez pracę z teksami źródłowymi, imitowanie ich, a następnie kreatywne tworzenie własnych tekstów pisanych (opis zjawiska, portret postaci, list, krótki artykuł prasowy, recenzja filmu/wystawy/spektaklu, dialog, prosty tekst argumentacyjny, résumé, sprawozdanie)

- doskonalenie rozumienia tekstów pisanych z określonych dziedzin, na podstawie dokumentów autentycznych

- wprowadzenie fachowej terminologii z różnych dziedzin życia codziennego

- wzbogacenie słownictwa

- uwrażliwienie na rozbieżności leksykalne w ujęciu kontrastywnym

- uwrażliwienie na rozbieżności leksykalne o charakterze znaczeniowym (tzw. faux amis) i kulturowym

- powtórzenie i pogłębienie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych

- wprowadzenie elementów cywilizacyjnych (z zakresu francuskiej kultury popularnej)

Literatura:

1. Peyroutet, C., " La pratique de l'expression écrite ", Editions Nathan, Paris 1991

2. Gabay, M., " Guide de l'expression écrite ", Larousse, 1991

3. Braud, M., " L'expression écrite et la composition française ", C&D, Kraków 1991

4. Poisson-Quinton, S. "Expression écrite"Niveau1, CLE International 2004

5. Poisson-Quinton, S., Mi,ran R., "Expression écrite"Niveau2, CLE International 2004

6. Mirtin, Ch., " Expression, rédaction, vocabulaire ", Armand Colin, Paris 1993

7. Bqzou V., Schenker J.-Ch., "Vocabulaire en action", CLE International, 2010

8. Morhange-Bégué, C., " 100 exercices. Mieux rédiger. Exemples et corrigés. ", Hatier, Paris 1995

9. Arénilla-Béros, A., " Expression écrite et orale. Améliorez votre style, Tome 1. ", Hatier, Paris 1996

10. Bernet Ch., Rézeau P., On va le dire comme ça. Dictionnaire des expressions quotidiennes, Balland, Paris 2008

11. Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993

12. Charles R., Le vocabulaire français: par la pratique, Nathan, Paris 1995

13. Wilczyńska W., Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- programowane (z użyciem podręcznika)

- podające

- praktyczne

- aktywizująca

Kryteria oceniania:

1.Obecność na zajęciach i aktywność.

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każdą dodatkową nieobecność nieusprawiedliwioną należy zaliczyć na dyżurze. Zaliczenie polega na zreferowaniu zajęć i wykazaniu się znajomością omawianego na zajęciach materiału.

2.Przygotowanie do bieżących zajęć.

Opracowanie tekstów (pod kątem leksykalnym) jest obowiązkowe.

3.Zaliczenie testów sprawdzających.

Testy (obowiązkowe dla wszystkich) przeprowadzane są w terminie podanym z odpowiednim (na ogół dwutygodniowym) wyprzedzeniem. Osoby nieobecne (usprawiedliwione) mają możliwość napisania testu w terminie uzgodnionym z

prowadzącym zajęcia.

Oceny:

60% <... - dostateczna

4. Końcowy egzamin pisemny (50 % oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.