Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekładoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-PRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przekładoznawstwo
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczona Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (wszystkie moduły) w semestrze zimowym II roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:

1 ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela

1 ECTS - Bieżące przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowanie co najmniej 1 prezentacji z zakresu omawianych zagadnień.

1 ECTS - Zaliczenie na ocenę, mające charakter krótkiej (do 15 000 znaków) pracy pisemnej o wybranym aspekcie teorii lub praktyki przekładu


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekt 1: Student poprawnie identyfikuje najważniejszych przedstawicieli współczesnej translatologii, umie wymienić najbardziej znaczące tezy wysuwanych przez nich teorii.


Efekt 2: Student potrafi wskazać praktyczne zastosowania teorii wybranych autorów, tzn. potrafi przywołać przykłady tłumaczeń, które ilustrują teorie (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (Matryca efektów kształcenia : K_W13+++) )Efekt 4: Student zna schemat komunikacyjny zachodzący w procesie tłumaczenia, umie wymienić wszystkich uczestników schematu komunikacji (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (Matryca efektów kształcenia : K_W13+++), Student ma podstawową wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii (Matryca efektów kształcenia : K_W07 ++) )


Efekt 5: Student definiuje poprawnie operację rozumienia; umie wymienić kompetencje, które związane są z rozumieniem tekstu źródłowego. Student zna inne czynniki mające wpływ na operację rozumienia. ( Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (Matryca efektów kształcenia : K_W10+++) )


Efekt 6: Student definiuje poprawnie operację dewerbalizacji; zna parametry uczestniczące w konstrukcji sensu. Student umie wymienić typy tekstów, w których forma odgrywa decydującą rolę w konstrukcji sensu (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (Matryca efektów kształcenia : K_W10+++) )


Efekt 7: Student definiuje poprawnie operację reekspresji; identyfikuje różnice językowe między językiem polskim i francuskim, rozpoznaje w stopniu podstawowym stylistykę tekstów źródłowych i wskazuje na rolę zachowania stylu w tekście docelowym. (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (Matryca efektów kształcenia : K_W10+++) )


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności powiązane są z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, stanowią ich uzupełnienie i rozszerzenie, stąd też otrzymały paralelną numerację:


Efekt 3: Student potrafi odnieść się krytycznie do analizowanych teorii przekładu, tzn. wskazuje ich praktyczne zastosowania oraz ich ograniczenia/porażki (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (Matryca efektów kształcenia : K_U05+++))


Efekt 4: Student umie poprawnie wskazać na funkcję/-e, która/-e dominuje/-ą w tekście źródłowym i określić jej wpływ na tekst przekładu. Student potrafi przełożyć tekst zachowując dominującą funkcję/-e (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (Matryca efektów kształcenia : K_U04+++))


Efekt 5: Student czyta za zrozumieniem tekst źródłowy. Student potrafi użyć kompetencji niezbędnych do przełożenia danego tekstu. Student potrafi zidentyfikować błędy w tekście przekładu oraz potrafi je poprawić (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (Matryca efektów kształcenia : K_ U04+++)

Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (Matryca efektów kształcenia : K_ U05+++))Efekt 6: Student samodzielnie dokonuje próby tłumaczenia prostego tekstu narracyjnego z języka francuskiego na język polski (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (Matryca efektów kształcenia : K_ U04+++)

Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (Matryca efektów kształcenia : K_ U05+++))Efekt 7: Student samodzielnie znajduje błędy w tekście docelowym, które pojawiły się w procesie tłumaczenia w fazie reekspresji (np. błędy językowe lub stylistyczne) (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (Matryca efektów kształcenia : K_ U04+++)

Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (Matryca efektów kształcenia : K_ U05+++))Efekt 8: Student identyfikuje różne rodzaje błędów tłumaczeniowych, proponuje rozwiązania poprawniejsze, przyjmuje krytykę własnego tłumaczenia ze strony innych studentów (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów:Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (Matryca efektów kształcenia : K_ U04+++))


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekt 1: Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe nauk o przekładzie oraz sztuki przekładu w Polsce, we Francji oraz w świecie. Student ma świadomość roli tłumacza w zachowywaniu dziedzictwa kulturowego narodów i kultur. (Matryca efektów kształcenia : K_K05 ++))Efekt 2: Student identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza (Matryca efektów kształcenia : K_K04++))

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą historii przekładu oraz stanu obecnego współczesnych badań nad przekładem, podstawowymi składowymi procesu tłumaczenia, kryteriami oceny przekładu, typami przekładów. Student nabywa jednocześnie umiejętności związane z praktykowaniem poznawanej wiedzy oraz ćwiczy pierwsze, podstawowe kompetencje personalne, które będzie rozwijać na zajęciach z przekładu na III roku studiów.

Pełny opis:

Konwersatorium z przekładoznawstwa ma na celu zdobycie przez studenta podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o przekładzie i praktyki przekładu.

Ten cel ogólny osiągany jest przez studenta dzięki realizacji celów szczegółowych:

Cel 1. Zapoznania studenta z najważniejszymi autorami współczesnej translatologii. Student powinien identyfikować najważniejsze tezy autorów oraz określić ich implikacje dla praktyki przekładu,

Cel 2. Zapoznania studenta z podstawami opisu procesu przekładu oraz podstawowymi fazami składającymi się na opis procesu przekładu (wg Interpretacyjnej Teorii Przekładu oraz modelu komunikacyjnego). Student powinien posiadać umiejętność przekładania prostych tekstów świadomie stosując się do metodologii faz przekładu (rozumienia, dewerbalizacji, reekspresji i weryfikacji), dostrzegając najważniejsze wyzwania każdej z faz przekładu i nabywając umiejętności autokorekty w każdej fazie przekładu. Student świadomie i poprawnie stosować winien podstawowe techniki przekładu (np. ekwiwalencja, adaptacja),

Cel 3. Zapoznania studenta z typami przekładu: ustnego, pisemnego, artystycznego i specjalistycznego. Student powinien wskazać podstawowe kryteria odróżniające przekład artystyczny od specjalistycznego oraz podstawowy warsztat tłumacza związany z przekładem artystycznym lub specjalistycznym,

Cel 4. Uczenia studenta podstawowych i niezbędnych cech personalnych w pracy tłumacza.

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji, w zależności od wskazań prowadzącej:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwiów z zakresu wskazanego przez prowadzącego zajęcia.

3. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji, w zależności od wskazań prowadzącej:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

Tytuł: Terminologia tłumaczenia / Teresa Tomaszkiewicz (przekład i adaptacja); Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 lub 2006.

Tytuł: La traduction aujourd'hui / Marianne Lederer, Vanves :Hachette, 1994.

Tytuł: Iluzja przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Literatura uzupełniająca:

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Tytuł: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films / Teresa Tomaszkiewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993.

Tytuł: Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Tytuł: Tłumaczenie filmów / Arkadiusz Belczyk, Wydanie: Wilkowice : Wydawnictwo "Dla szkoły", 2007.

Uwagi:

Pour valider le cours, les étudiants sont obligés de remplir les conditions suivantes :

1)PARTICIPATION ACTIVE AUX COURS (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

2) Les étudiants écrivent des contrôles en classe durant le semestre.

3) À la fin du semestre, les étudiants écrivent un contrôle final.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - tres bien

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska
Prowadzący grup: Anna Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji, w zależności od wskazań prowadzącej:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

Tytuł: Terminologia tłumaczenia / Teresa Tomaszkiewicz (przekład i adaptacja); Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 lub 2006.

Tytuł: La traduction aujourd'hui / Marianne Lederer, Vanves :Hachette, 1994.

Tytuł: Iluzja przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Literatura uzupełniająca:

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Tytuł: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films / Teresa Tomaszkiewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993.

Tytuł: Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Tytuł: Tłumaczenie filmów / Arkadiusz Belczyk, Wydanie: Wilkowice : Wydawnictwo "Dla szkoły", 2007.

Uwagi:

Pour valider le cours, les étudiants sont obligés de remplir les conditions suivantes :

1)PARTICIPATION ACTIVE AUX COURS (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

2) Les étudiants écrivent des contrôles en classe durant le semestre.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - tres bien

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Anna Kochanowska
Prowadzący grup: Anna Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji, w zależności od wskazań prowadzącej:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

Tytuł: Terminologia tłumaczenia / Teresa Tomaszkiewicz (przekład i adaptacja); Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 lub 2006.

Tytuł: La traduction aujourd'hui / Marianne Lederer, Vanves :Hachette, 1994.

Tytuł: Iluzja przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Literatura uzupełniająca:

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Tytuł: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films / Teresa Tomaszkiewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993.

Tytuł: Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Tytuł: Tłumaczenie filmów / Arkadiusz Belczyk, Wydanie: Wilkowice : Wydawnictwo "Dla szkoły", 2007.

Uwagi:

Pour valider le cours, les étudiants sont obligés de remplir les conditions suivantes :

1)PARTICIPATION ACTIVE AUX COURS (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

2) Les étudiants écrivent des contrôles en classe durant le semestre.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - tres bien

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.