Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-HIKF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Francji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: II rok 3 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

0707-s1ROM1Z-KF

0707-s1ROM1L-KF

2513-s1ROM1L-SPK


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi


K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego


K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego obszaru językowego (np. media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod


K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym


K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie


K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wybrane aspekty z historii i kultury Francji od czasów starożytnych do końca II wojny światowej w porządku chronologicznym.

Pełny opis:

Studenci poznają najważniejsze aspekty związane z historią i kulturą Francji od czasów starożytnych do zakończenia II wojny światowej (wydarzenia społeczno-polityczne w kontekście historycznym, kultura, ewolucja obyczajów):

1. Z historii Francji: od starożytności do końca XIX w.: Galia, okres galo-rzymski i inwazje barbarzyńców, średniowiecze, renesans i czasy Franciszka I, na dworze Ludwika XIV - narodziny wykwintnego stylu, XVIII w.: Ludwik XV, Ludwik XVI. Maria-Antonina i Wielka Rewolucja, okres napoleoński, restauracja, Belle époque- 9 modułów

2. Pierwsza połowa XX wieku: udział Francji w pierwszej wojnie światowej, dwudziestolecie międzywojenne, Francja w drugiej wojnie światowej - 5 modułów

3. Test kontrolny - 1 moduł

Literatura:

Lektury podstawowe:

L`Histoire de France. Larousse, Paris 2006.

Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, Wrocław 2008.

Duby G., Histoire de France dès origines à nos jours, Larousse, 2011

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005.

- filmy dokumentalne (udostępnione przez prowadzącego)

- filmy fabularne (udostępnione przez prowadzącego: "Une très belle histoire des femmes", "Un long dimanche de fiançailles")

Lektury uzupełniające:

Body-Gendrot S., Histoire de la vie privée. T. 5, De la Premiere Guerre mondiale a nos jours, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Bobkowski A., Szkice piórkiem, Kontra, Londyn 1985

Corbin A., Histoire de la vie privée. T. 4, De la Révolution a la Grande Guerre, Éd. du Seuil, Paris 1999.

Labrune G., L'histoire de France, Nathan, Paris 1994

Le Goff J., Carpentier J., Lebrun F., Histoire de France, Poche, 1989

Le Grand Larousse de l’Histoire de France, Larousse, Paris 2011

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Meyer D., Clés pour la France, Hachette, Paris 2010

Monnerie A. , La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996

Rioux J.-P. (réd.), La vie culturelle sous Vichy, Editions Complexe, Bruxelles 1990

Riding A., A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu, Świat Książki, Warszawa 2012

Sirinelli J.-F. (réd.), La France de 1914 à nos jours, PUF, Paris 1993

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na koniec semestru w trybie stacjonarnym lub zdalnym (min. 60 proc. punktów).

Ocena końcowa może być podwyższona za szczególnie aktywny udział w zajęciach i przygotowanie dodatkowych ćwiczeń.

Dozwolone dwie nieobecności (tryb stacjonarny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem) na platformie Microsoft Teams.

Uwagi:

Zajęcia w języku polskim łączonym z j. francuskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.