Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język francuski techniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-JFT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język francuski techniczny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Pozytywnie zaliczony blok PNJF na I roku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,2 ECTS (średnio 30 godzin)

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do testów weryfikacyjnych - 0,8 ECTS = średnio 20 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W12 ma średniozaawansowaną i zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka specjalistycznego (w odniesieniu do wybranych dziedzin)


K_W14 ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych


K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)/ języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (francuskim lub drugim, wybranym języku romańskim)


K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U21 potrafi tłumaczyć z języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego na język polski


K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język (francuski) /języki (hiszpański lub włoski) romańskiego obszaru kulturowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K02 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu


K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zaznajomienie ze słownictwem technicznym w wybranych dziedzinach życia codziennego.

Pełny opis:

1. Opanowanie słownictwa technicznego w wymiarze praktycznym (ćwiczenia leksykalno-tłumaczeniowe na podstawie rysunków i schematów) w czterech dziedzinach: mieszkanie i wyposażenie, funkcjonowanie miasta, czas wolny i rozrywki, transport i przemieszczanie się.

2. Utrwalenie struktur leksykalnych i gramatycznych.

Literatura:

Lektura podstawowa:

J. Lebeaume, C. Lebeaume, "Comprendre comment ça marche!", Nathan, Paris, 2019

Lektury uzupełniające:

J.-C. Corbeil, A. Archambault, Angielski i francuski słownik obrazkowy : odszukaj słowo według ilustracji, znajdź właściwą ilustrację słowa, Warszawa, Wydaw. "Alfa", 1990.

J.-C. Corbeil, A. Archambault, Słownik obrazkowy polski - francuski : 20 000 haseł, Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, 2007.

Słownik techniczny francusko-polski i polsko-francuski / Dictionnaire technique français-polonais et polonais-français,Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977

Słowniki dostępne w Internecie

Strony internetowe, np. https://context.reverso.net

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie testów kontrolnych (min. 60 proc. punktów).

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Ocena końcowa może być podwyższona za wyjątkowo aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)