Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka francuskiego (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-MORF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego (morfologia)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy z przedmiotów modułu: Gramatyka opisowa języka francuskiego (fonetyka i fonologia) - 0707-s1LSROM1L-GOJF.

Znajomość języka francuskiego na poziomie A1+/ A2 według ESOKJ.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy potrzebny do uzyskania 4 punktów ECTS (średnio 120 godzin pracy) obejmuje:

a) uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych, ćwiczeniach i innych formach pracy wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (np. konsultacjach osobistych i mailowych, nauczaniu zdalnym etc.) - 1,5 ECTS (średnio 45 godzin)

b) pracę własną (przygotowanie do zajęć, zadań kontrolnych i egzaminu końcowego oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu) - 2,5 ECTS (średnio 75 godzin)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o języku francuskiego obszaru kulturowego (efekt kierunkowy: K_W01 )

W2: zna gramatykę, leksykę, ortografię i konwencję zapisu API właściwe dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (efekt kierunkowy: K_W02)

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa w obrębie morfologii języka francuskiego (efekt kierunkowy: K_W03)

W4: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii stosowanych w odniesieniu do morfologii języka francuskiego (efekt kierunkowy: K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii w ramach studiowanego przedmiotu (efekt kierunkowy: K_U06)

U2: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze z zakresu morfologii francuskiej (efekt kierunkowy: K_U08)

U3: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (efekt kierunkowy: K_U15)

U4: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące morfologii francuskiej przy użyciu różnych źródeł i sposobów (efekt kierunkowy: K_U01)

U5: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego obszaru kulturowego pod kątem specyfiki morfologicznej (efekt kierunkowy: K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie studiowanego przedmiotu (efekt kierunkowy: K_K01)

Metody dydaktyczne:

Poniżej wyszczególniono metody i techniki, z których może skorzystać nauczyciel prowadzący zajęcia w cyklu dydaktycznym. Wszelkie występujące różnice i ewentualne odstępstwa zaznaczone są dla danego cyklu i/lub danej grupy zajęciowej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- punktowana
- referatu
- WebQuest

Skrócony opis:

Konwersatorium z zakresu najważniejszych problemów dotyczących opisu morfologicznego języka francuskiego w ujęciu synchronicznym.

Pełny opis:

Zajęcia konwersatoryjne Gramatyka opisowa języka francuskiego - morfologia poświęcone są studiowaniu głównych zagadnień dotyczących morfologii współczesnego języka francuskiego pisanego i mówionego. Omawia się specyfikę morfologiczną poszczególnych klas słów występujących w języku francuskim w zakresie derywacji i fleksji. Studenci uczą się analizować i omawiać różne formy językowe, rozpoznawać procedury tworzenia i operacje przekształcania słów stosowane głównie w standardowej odmianie języka francuskiego oraz różnych rejestrach i wariantach językowych francuskiego obszaru kulturowego.

Literatura:

Słowniki:

DUBOIS, J. et al. (2001), Dictionnaire de linguistique, Larousse-Bordas, Paris.

Dostępne słowniki i encyklopedie internetowe.

Podręczniki i inne źródła:

HUOT, H., (2001) Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

APOTHELOZ, D., (2002) La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

ARRIVE M., GADET F., GALMICHE M., (1986) La grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion.

GARDES-TAMINE J., (1988) La grammaire; t. 1 Paris, Armand Colin.

WILMET M.(2003), Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot.(fragmenty)

YAGUELLO M., (1981), Alice au pays du langage, Seuil, Paris.

YAGUELLO M. (dir.) (2003). Le grand livre de la langue française, Seuil, Paris.(fragmenty)

Uwaga:

Inne pozycje bibliograficzne mogą być proponowane przez prowadzącego zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z § 30 Regulaminu studiów UMK "1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych [...] dokonuje prowadzący te zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen."

Wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są weryfikowane w ewaluacji ciągłej oraz końcowej.

Elementy składowe ewaluacji:

1. Bieżąca kontrola znajomości wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu.

2. Aktywna postawa studenta podczas zajęć, terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń proponowanych przez nauczyciela akademickiego.

3. Testy kontrolne z zakresu terminologii oraz analizy morfologicznej w liczbie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w danym cyklu.

4. Egzamin końcowy w formie testu pisemnego i/lub egzaminu ustnego (zgodnie z założeniami przyjętymi przez prowadzącego zajęcia w danym cyklu).

Kryteria oceniania i przyjęta skala ocen :

1. Aktywność na konwersatoriach i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań (znajomość literatury przedmiotu, realizacja zadań i testów kontrolnych) mogą być oceniane metodą punktowaną, podlegać ocenie procentowej lub stanowić średnią standardowych ocen dla każdego z wymienionych elementów.

2. Egzamin końcowy podlega ocenie według standardowej skali od 2 do 5.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen i/lub 60 procent punktów przewidzianych dla wszystkich branych pod uwagę elementów i form ewaluacji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

1) Morphologie

2) Morphème, monème, morphe, types de morphèmes, allomorphe

3) Dérivation préfixale

4) Dérivation suffixale

5) D’autres mécanismes de formation des mots: l’emprunt, le calque, la conversion, l’antonomase, la composition, la troncation et l’acronymie, la siglaison, les mots-valises

6) Fléxion

7) Les parties du discours variables et invariables.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002 : La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Dumarest D., Morsel, M.- H., 2012 : Le chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble.

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Huot, H., 2001 : Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

6) L. Pierre, P. Bhatt, 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

7) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

8) Bescherelle, la conjugaison pour tous, Hatier.

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testów bieżących i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

2) Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie (1).

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

1) Morphologie

2) Morphème, monème, morphe, types de morphèmes, allomorphe

3) Dérivation préfixale

4) Dérivation suffixale

5) Types d’affixes, valeur sémantique et grammaticale des préfixes et des suffixes

6) Dérivation impropre (conversion et antonomase)

7) D’autres mécanismes de formation des mots : l’emprunt, le calque, la composition, la troncation et l’acronymie, la siglaison, les mots-valises

8) Fléxion

9) Les parties du discours variables et invariables.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002 : La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Dumarest D., Morsel, M.- H., 2012 : Le chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble.

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Huot, H., 2001 : Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

6) L. Pierre, P. Bhatt, 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

7) Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (chapitre XVII, Morphologie grammaticale et lexicale).

8) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

9) Bescherelle, la conjugaison pour tous, Hatier.

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testów bieżących i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

2) Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie (1).

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

1) Morphologie

2) Morphème, monème, morphe, types de morphèmes, allomorphe

3) Dérivation préfixale

4) Dérivation suffixale

5) Types d’affixes, valeur sémantique et grammaticale des préfixes et des suffixes

6) Dérivation impropre (conversion et antonomase)

7) D’autres mécanismes de formation des mots : l’emprunt, le calque, la composition, la troncation et l’acronymie, la siglaison, les mots-valises

8) Fléxion

9) Les parties du discours variables et invariables.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002 : La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Dumarest D., Morsel, M.- H., 2012 : Le chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble.

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Huot, H., 2001 : Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

6) L. Pierre, P. Bhatt, 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

7) Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (chapitre XVII, Morphologie grammaticale et lexicale).

8) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

9) Bescherelle, la conjugaison pour tous, Hatier.

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testów bieżących i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

2) Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie (1).

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

Kryteria oceny testów:

ocena dostateczna od 60% do 74% punktów

ocena dobra od 75% do 89% punktów

ocena bardzo dobra od 90% punktów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.