Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-PNJFJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: II rok 3 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

0707-s1ROM1L-PNJF

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe)- 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02


W11: ma podstawową wiedzę z zakresu j specjalistycznego języka francuskiego - K_W11


2020/2021:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka (francuskiego)/ języków (łacińskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia


K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów


K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku francuskim - K_U02


U03: potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski - K_U03


U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski - K_U04


U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i francuskim - K_U05


U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w

ramach języka francuskiego - K_U18


U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim

I języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł - K_U14


U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł - K_U15


2020/2021


K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka (francuskiego)/ języków (łacińskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku (francuskim)/językach (hiszpańskim lub włoskim) romańskiego obszaru kulturowego i/lub języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U21 potrafi tłumaczyć z języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego na język polski


K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język (francuski) /języki (hiszpański lub włoski) romańskiego obszaru kulturowegoEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02


K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się we francuskojęzycznym obszarze kulturowym - K_K082020-2021

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku)  Activités : lecture et analyse de récits, écriture du début, du milieu ou de la fin d’un récit dont nous avons les autres parties, écriture de récits à partir de différentes amorces (titres, résumé, images, etc.)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kształcenie sprawności rozumienia, mówienia oraz pisania na poziomie B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Język pisany i leksyka

Cel zajęć:

- poznawanie zasad tworzenia i posługiwania się wybranymi formami pisemnymi poprzez pracę z teksami źródłowymi, imitowanie ich, a następnie kreatywne tworzenie własnych tekstów pisanych (opis zjawiska, portret postaci, list, krótki artykuł prasowy, recenzja filmu/wystawy/spektaklu, dialog, prosty tekst argumentacyjny, résumé, sprawozdanie)

- doskonalenie rozumienia tekstów pisanych z określonych dziedzin, na podstawie dokumentów autentycznych

- wprowadzenie fachowej terminologii z różnych dziedzin życia codziennego

- wzbogacenie słownictwa

- uwrażliwienie na rozbieżności leksykalne w ujęciu kontrastywnym

- uwrażliwienie na rozbieżności leksykalne o charakterze znaczeniowym (tzw. faux amis) i kulturowym

- powtórzenie i pogłębienie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych

- wprowadzenie elementów cywilizacyjnych (z zakresu francuskiej kultury popularnej)

Literatura:

1. Peyroutet, C., " La pratique de l'expression écrite ", Editions Nathan, Paris 1991

2. Gabay, M., " Guide de l'expression écrite ", Larousse, 1991

3. Braud, M., " L'expression écrite et la composition française ", C&D, Kraków 1991

4. Poisson-Quinton, S. "Expression écrite"Niveau1, CLE International 2004

5. Poisson-Quinton, S., Mi,ran R., "Expression écrite"Niveau2, CLE International 2004

6. Mirtin, Ch., " Expression, rédaction, vocabulaire ", Armand Colin, Paris 1993

7. Bqzou V., Schenker J.-Ch., "Vocabulaire en action", CLE International, 2010

8. Morhange-Bégué, C., " 100 exercices. Mieux rédiger. Exemples et corrigés. ", Hatier, Paris 1995

9. Arénilla-Béros, A., " Expression écrite et orale. Améliorez votre style, Tome 1. ", Hatier, Paris 1996

10. Bernet Ch., Rézeau P., On va le dire comme ça. Dictionnaire des expressions quotidiennes, Balland, Paris 2008

11. Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993

12. Charles R., Le vocabulaire français: par la pratique, Nathan, Paris 1995

13. Wilczyńska W., Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- programowane (z użyciem podręcznika)

- podające

- praktyczne

- aktywizująca

Kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność i udział w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności) - K02, K08

- przygotowanie do zajęć i pozytywne zaliczenie kolokwiów - W02, W11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Travail du résumé et du pastiche

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem) na platformie Microsoft Teams.

Literatura: (tylko po angielsku)

• L’exercisier, Pug.

• Français, méthodes et techniques, Nathan.

• Français, vocabulaire thématique, Ophrys.

• La fabrique des histoires, ellipses.

Uwagi: (tylko po angielsku)

L'évaluation prendra en compte de facon continue l'ensemble des textes selon les critères suivants :

-Niveau de français général : 25%

-Utilisation correcte du vocabulaire et des points de grammaire travaillés :25%

-Compréhension de la consigne, pertinence du travail : 25% (sauf pour les hors-sujet)

-Caractère personnel du travail :25%

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle ou la boite mail d'Usos pour les textes a ecrire.

lL'evaluation prendra en compte l'ensemble des textes des etudiants

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Travail du résumé et du pastiche

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem) na platformie Microsoft Teams.

Literatura: (tylko po angielsku)

• L’exercisier, Pug.

• Français, méthodes et techniques, Nathan.

• Français, vocabulaire thématique, Ophrys.

• La fabrique des histoires, ellipses.

Uwagi: (tylko po angielsku)

L'évaluation prendra en compte de facon continue l'ensemble des textes selon les critères suivants :

-Niveau de français général : 25%

-Utilisation correcte du vocabulaire et des points de grammaire travaillés :25%

-Compréhension de la consigne, pertinence du travail : 25% (sauf pour les hors-sujet)

-Caractère personnel du travail :25%

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle ou la boite mail d'Usos pour les textes a ecrire.

lL'evaluation prendra en compte l'ensemble des textes des etudiants

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.