Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego: język pisany i leksyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-PNjp-M1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: język pisany i leksyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

0707-s1ROM1L-PNJF

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) - 2 ECTS

2. Konsultacje (w tym konsultacje internetowe i mailowe) - 0,5 ECTS

3. Praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, przygotowanie prac i zdań pisemnych, opracowanie tekstów, przygotowanie do kolokwiów - 0,5 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku francuskim - K_U02


U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i francuskim - K_U05


U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w

ramach języka francuskiego - K_U18


U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim

I języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł - K_U14Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02


K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się we francuskojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Activités : lecture et analyse de récits, écriture du début, du milieu ou de la fin d’un récit dont nous avons les autres parties, écriture de récits à partir de différentes amorces (titres, résumé, images, etc.)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Kształcenie sprawności rozumienia, mówienia oraz pisania na poziomie B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (PNJF)

Język pisany

Podczas zajęć studenci uczą się zasad tworzenia i posługiwania się wybranymi formami pisemnymi, takimi jak list, artykuł prasowy, recenzja filmu (książki, sztuki itd.), prosty tekst argumentacyjny, résumé, sprawozdanie.

Zasady te poznają poprzez pracę z teksami źródłowymi, imitowanie ich, a natępnie kreatywne tworzenie własnych tekstów pisanych.

Dodatkowo, kompetencję posługiwania się językiem pisemnym wspierać będą cwiczenia gramatyczno-stylistyczne mające na celu utrwalanie poprawności językowej.

Literatura:

1. Mimran, R., Piosson-Quinton S., "Expression écrite niveau 4", CLE, Paris 2008

2. Mimran, R., Piosson-Quinton S., "Expression écrite niveau 3", CLE, Paris 2006

3. Morhange-Bégué, C., " 100 exercices. Mieux rédiger. Exemples et corrigés. ", Hatier, Paris 1995

4. Niquet, G., " Expression écrite et orale. Du paragraphe ? l'essai. ", Hatier, Paris 1995

5. Arénilla-Béros, A., " Expression écrite et orale. Améliorez votre style, Tome 1. ", Hatier, Paris 1996

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- programowane (z użyciem podręcznika)

- podające

- praktyczne

- aktywizująca

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem w semestrze zimowym.

Kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność i udział w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności) - K02, K08

- przygotowanie do zajęć i pozytywne zaliczenie kolokwiów - W02, W11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Emmanuel Lajus, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z leksyki i języka pisanego mają na celu poszerzenie wiedzy studentów I roku tak, aby potrafili wykazać się znajomością leksyki na poziomie B1/B2. Rozwijanie umiejętności pisania na poziomie B1/B2.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną wprowadzone techniki pisania rozprawki. Szczególny nacisk zostanie położony na argumentację i spójność pisanego tekstu. W tym celu zostaną wprowadzone artykulatory logiczne.

Celem zajęć leksyki będzie wprowadzenie specyficznej terminologii dot. zagadnienia podejmowanego na zajęciach. Wprowadzone zostaną również elementy cywilizacyjne niezbędne do zrozumienia tematyki.

Cele:

1. Student tworzy dłuższą, złożoną formę pisemną, w której wyraża opinię i popiera ja argumentami i przykładami.

2. Student wykorzystuje poprawnie struktury gramatyczne poznane na zajęciach.

3. Student poprawienie posługuje się poznanym słownictwem, precyzyjnie dobiera słownictwo do kontekstu

4. Student potrafi tworzyć dłuższą, złożoną pracę pisemną o charakterze argumentacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z leksyki i języka pisanego mają na celu poszerzenie wiedzy studentów I roku tak, aby potrafili wykazać się znajomością leksyki na poziomie B1/B2. Rozwijanie umiejętności pisania na poziomie B1/B2.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną wprowadzone techniki pisania rozprawki. Szczególny nacisk zostanie położony na argumentację i spójność pisanego tekstu. W tym celu zostaną wprowadzone artykulatory logiczne.

Celem zajęć leksyki będzie wprowadzenie specyficznej terminologii dot. zagadnienia podejmowanego na zajęciach. Wprowadzone zostaną również elementy cywilizacyjne niezbędne do zrozumienia tematyki.

Cele:

1. Student tworzy dłuższą, złożoną formę pisemną, w której wyraża opinię i popiera ja argumentami i przykładami.

2. Student wykorzystuje poprawnie struktury gramatyczne poznane na zajęciach.

3. Student poprawienie posługuje się poznanym słownictwem, precyzyjnie dobiera słownictwo do kontekstu

4. Student potrafi tworzyć dłuższą, złożoną pracę pisemną o charakterze argumentacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z leksyki i języka pisanego mają na celu poszerzenie wiedzy studentów I roku tak, aby potrafili wykazać się znajomością leksyki na poziomie B1/B2. Rozwijanie umiejętności pisania na poziomie B1/B2.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną wprowadzone techniki pisania rozprawki. Szczególny nacisk zostanie położony na argumentację i spójność pisanego tekstu. W tym celu zostaną wprowadzone artykulatory logiczne.

Celem zajęć leksyki będzie wprowadzenie specyficznej terminologii dot. zagadnienia podejmowanego na zajęciach. Wprowadzone zostaną również elementy cywilizacyjne niezbędne do zrozumienia tematyki.

Cele:

1. Student tworzy dłuższą, złożoną formę pisemną, w której wyraża opinię i popiera ja argumentami i przykładami.

2. Student wykorzystuje poprawnie struktury gramatyczne poznane na zajęciach.

3. Student poprawienie posługuje się poznanym słownictwem, precyzyjnie dobiera słownictwo do kontekstu

4. Student potrafi tworzyć dłuższą, złożoną pracę pisemną o charakterze argumentacyjnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)