Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3L-JFwt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język francuski w turystyce
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Poziom biegłości językowej - B1+ lub wyższy (pozytywne oceny z przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Francuskiego w semestrze zimowym).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta w semestrze odpowiada 2 punktom ECTS, wynosi średnio 60 godzin i obejmuje:

1.godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela oraz konsultacje = 1,1 ECTS (średnio 33 godziny)

2. przygotowanie do udziału w zajęciach, wykonanie zadań/ projektów i przygotowanie do sprawdzianów oraz zaliczenia końcowego = 0,9 ECTS (średnio 27 godzin)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka specjalistycznego (w odniesieniu do wybranych dziedzin)


K_W14 ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej


K_W15 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych


K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)/ języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (francuskim lub drugim, wybranym języku romańskim)


K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego


K_U21 potrafi tłumaczyć z języka (francuskiego) /języków (hiszpańskiego lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego na język polski


K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język (francuski) /języki (hiszpański lub włoski) romańskiego obszaru kulturowegoU 4: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego z obszaru frankofonii z poznanych zakresów tematycznych języka specjalistycznego w stopniu odpowiednim do zakładanego poziomu zaawansowania (B1+/B2 według ESOKJ); efekt kierunkowy K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K02 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu


K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- punktowana
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w realia turystyczne frankofońskie i specyfikę języka specjalistycznego związanego z wybranymi zakresami tematycznymi.

Pełny opis:

Tematy z zakresu:

1. Le portrait d’un (anti-)touriste: équipement, habits et comportement (conditionnements culturels et autres)

2. Eléments de géographie : la Pologne,l’Europe et le monde francophone (révision et approfondissement des connaissances).

3. La faune, la flore et réserves naturelles.

4. Le tourisme et ses différentes faces (tourisme vert, noir etc.)

5. Identifier les partenaires du tourisme, les métiers, les lieux, les activités.

6. S’informer pour bien exercer son métier (p. ex. celui du guide-accompagnateur).

7. Tourismatique et documentation à gérer.

8. Visiter une ville / un site, assister à un festival, etc.

9. Savoir décrire et présenter un monument de façon appropriée au public visé.

10. Encadrer un groupe lors d’un circuit, d’une visite, d’un séjour.

11. Informer à l’office de tourisme, traiter des demandes écrites, promouvoir une ville/un site touristique/ un événement.

12. Vendre et gérer un produit touristique.

13. Planifier et réaliser une visite guidée (virtuelle vs réelle).

Literatura:

Brière-Cuzin F., Dépaux D., Lexique du Tourisme + de 700 Définitions< Paris ELLIPSES, 2014.

Corbeau, D. et al., Tourisme.com, Paris, Clé-International, 2004.

Laygues A., Coll A., Le français en contexte, Tourisme: Méthode de français professionnel, Difusion Centro de Publicacion y Publicaciones de Idiomas, 2014.

Peyroutet, C., La France touristique, Paris. Nathan, 1997.

Pologne Guide 2019 Petit Futé

http://www.appuifle.net/tourisme/

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie części pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy z zakresu:

1. Le portrait d’un (anti-)touriste: équipement, habits et comportement (conditionnements culturels et autres)

2. Eléments de géographie : la Pologne,l’Europe et le monde francophone (révision et approfondissement des connaissances).

3. La faune, la flore et réserves naturelles.

4. Le tourisme et ses différentes faces (tourisme vert, noir etc.)

5. Identifier les partenaires du tourisme, les métiers, les lieux, les activités.

6. S’informer pour bien exercer son métier (p. ex. celui du guide-accompagnateur).

7. Tourismatique et documentation à gérer.

8. Visiter une ville / un site, assister à un festival, etc.

9. Savoir décrire et présenter un monument de façon appropriée au public visé.

10. Encadrer un groupe lors d’un circuit, d’une visite, d’un séjour.

11. Informer à l’office de tourisme, traiter des demandes écrites, promouvoir une ville/un site touristique/ un événement.

12. Vendre et gérer un produit touristique.

13. Planifier et réaliser une visite guidée (virtuelle vs réelle).

Literatura:

Podstawowa:

Laygues A., Coll A., Le français en contexte, Tourisme: Méthode de français professionnel, Difusion Centro de Publicacion y Publicaciones de Idiomas, 2014.

Corbeau, D. et al., Tourisme.com, Paris, Clé-International, 2004.

Pologne. Le Routard 2019/2020, Hachette, 2019.

Uzupełniająca:

Brière-Cuzin F., Dépaux D., Lexique du Tourisme + de 700 Définitions< Paris ELLIPSES, 2014.

Peyroutet, C., La France touristique, Paris. Nathan, 1997.

http://www.appuifle.net/tourisme/

Uwagi:

Całkowity nakład pracy studenta w semestrze odpowiada 2 punktom ECTS, wynosi średnio 60 godzin i obejmuje:

1.godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela oraz konsultacje = 1,1 ECTS (średnio 33 godziny)

2. przygotowanie do udziału w zajęciach, wykonanie zadań/ projektów i przygotowanie do sprawdzianów oraz zaliczenia końcowego = 0,9 ECTS (średnio 27 godzin)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.