Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3L-PNJFt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku w semestrze letnim lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1
Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim
Przedmioty: III rok 6 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z Tłumaczeń w semestrze zimowym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:

1 ECTS - uczestnictwo studenta w zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.

0, 5 ECTS - konsultacje bezpośrednie i on-line z prowadzącym zajęcia

1,5 ECTS - przygotowywanie się do zajęć, w tym przygotowywanie tłumaczeń pisemnych podlegających ocenie.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski (K_U03)


Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski (K_U04)


Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)


Student ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka francuskiego (K_U18)


Student potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

Metody dydaktyczne:

laboratorium

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- sytuacyjna
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kształcenie sprawności rozumienia, mówienia oraz pisania na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Doskonalenie przez studentów umiejętności tłumaczenia tekstów użytkowych (szczególnie z języka polskiego na język francuski) oraz wypowiedzi ustnych (szczególnie tłumaczenie konsekutywne).

Literatura:

- Tomaszkiewicz T. (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo… czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań, UAM, 2006.

- A. Gillies: Tłumaczenia ustne (Conference Interpreting), Tertium, Kraków, 2001.

- A. Gillies: Sztuka notowania, Tertium, Kraków, 2007.

- Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków, 2004.

- M. Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa, 2006.

- T. Tomaszkiewicz: Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa, 2006.

- M. Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa, 2007.

Inne opracowania:

- W. Wilczyńska, B. Rabiller: Słownik pułapek językowych polsko-francuski (Dictionnaire des mots-pièges polonais-français), Warszawa, Wiedza Powszechna, 1995.

- M. Braud: Les difficultés du français. Dictionnaire (Podręczny słownik trudności języka francuskiego), Kraków, C&D, 1993.

- L. Zaręba: Polsko-francuski słownik frazeologiczny (Dictionnaire phraséologique polonais-français), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1992.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i przygotowaniu do zajęć.

2. Pisemne prace kontrolne.

3. Przygotowanie przez studenta tłumaczenia wybranego fragmentu tekstu.

4. Zaliczenie na ocenę po semestrze 6. Forma zgodna z założeniami przyjętymi w sylabusie dla danego cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé - B2.

Pełny opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé est le B2.

Les étudiants perfectionnent la capacité de traduction des principaux types de texte du polonais en français et du français en polonais, au nivau B2.

Literatura:

Comme dans la partie A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé - B2.

Pełny opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé est le B2.

Les étudiants perfectionnent la capacité de traduction des principaux types de texte du polonais en français et du français en polonais, au nivau B2.

Literatura:

Comme dans la partie A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Natalia Nielipowicz, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Natalia Nielipowicz, Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé - B2.

Pełny opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé est le B2.

Les étudiants perfectionnent la capacité de traduction des principaux types de texte du polonais en français et du français en polonais, au nivau B2.

Literatura:

Comme dans la partie A.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Augustyn
Prowadzący grup: Joanna Augustyn, Natalia Nielipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé - B2.

Pełny opis:

Le cours se concentre autour de la pratique de traduction écrite (et orale) do polonais en français et du français en polonais. Le niveau recommandé est le B2.

Les étudiants perfectionnent la capacité de traduction des principaux types de texte du polonais en français et du français en polonais, au nivau B2.

Literatura:

Comme dans la partie A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.