Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3Z-PNJFt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku w semestrze zimowym lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1
Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim
Przedmioty: III rok 5 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty modułu PNJF na wcześniejszych etapach.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student :

zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (efekt kierunkowy: K_W10)

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W 13)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- (efekt kierunkowy: K_U03) potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski

- (K_U04) potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski

- (K_U12) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

- (K_U18) ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka/języków specjalności

- (K_U21) potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- (efekt kierunkowy: K_K04) identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu

Pełny opis:

Rozwijanie kompetencji językowej, jaką jest tłumaczenie poprzez:

- Zapoznanie z podstawami teorii przekładu w oparciu o analizę dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia tekstów użytkowych

- Analiza specyfiki wybranych tekstów (struktura, cechy języka itp.) ze zwróceniem uwagi na różne problemy translatorskie

- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji tematycznych z danej dziedziny, korzystania ze słowników, encyklopedii, użytecznych stron internetowych

- Tłumaczenie wybranych tekstów (we fragmentach lub w całości), między innymi: tekst reklamowy, instrukcja obsługi, przewodnik, broszura, korespondencja zawodowa, tekst medyczny.

W zależności od potrzeb, lista tłumaczonych tekstów zostanie uzupełniona.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, (przekład i adaptacja T. Tomaszkiewicz), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction = Translation terminology, Amsterdam ; Philadelphia : J.Benjamins, 1999.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

Inne pozycje bibliograficzne mogą być proponowane przez prowadzącego zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

Po piątym semestrze - egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowych,przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, rejestrów językowych itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, i warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, uczyli się wyszukiwać informacje z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów. Będą to między innymi artykuły prasowe, blogi, przewodniki turystyczne, teksty medyczne, materiały reklamowe, instrukcje obsługi itp.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

2) Po piątym semestrze - egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań (bez słowników, na podstawie słownictwa z zajęć) oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach (ze słownikami).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowych, przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, rejestrów językowych itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, i warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, uczyli się wyszukiwać informacje z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów. Będą to między innymi artykuły prasowe, blogi, przewodniki turystyczne, teksty medyczne, materiały reklamowe, instrukcje obsługi itp.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 3, Preston Publishing, Brzozów, 2016.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 4, Preston Publishing, Warszawa, 2017.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

2) Po piątym semestrze - egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań (bez słowników, na podstawie słownictwa z zajęć) oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach (ze słownikami).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowych, przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, rejestrów językowych itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, i warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, uczyli się wyszukiwać informacje z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów. Będą to między innymi artykuły prasowe, blogi, przewodniki turystyczne, teksty medyczne, materiały reklamowe, instrukcje obsługi itp.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 3, Preston Publishing, Brzozów, 2016.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 4, Preston Publishing, Warszawa, 2017.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

2) Po piątym semestrze - egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań (bez słowników, na podstawie słownictwa z zajęć) oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach (ze słownikami).

Kryteria oceny egzaminu:

ocena dostateczna od 60% do 74% punktów

ocena dobra od 75% do 89% punktów

ocena bardzo dobra od 90% punktów

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis:

ZAJĘCIA REALIZOWANE ZDALNIE

50% zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Microsoft Teams

50% praca własna studenta: przygotowanie ćwiczeń i tłumaczeń wskazanych przez prowadzącą.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowej, rejestrów językowych, przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, znajomości kultury wyjściowej i docelowej itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, a także będą uczyli się wyszukiwania informacji z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów użytkowych.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 3, Preston Publishing, Brzozów, 2016.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 4, Preston Publishing, Warszawa, 2017.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Microsoft Teams.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie:

1) aktywnego udziału w zajęciach zdalnych. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze.

2) pozytywnych wyników z testów i prac domowych. Prace należy oddawać w terminie wskazanym przez prowadzącą.

3) Po piątym semestrze odbywa się egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK z 18 grudnia 2020, egzamin odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem komunikatora Teams.

Ewaluacja egzaminu:

ocena dostateczna od 60% do 74% punktów

ocena dobra od 75% do 89% punktów

ocena bardzo dobra od 90% punktów

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

4) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.