Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3Z-SLkul Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu kultury Francji na poziomie studiów I stopnia. Znajomość j. francuskiego na poziomie biegłości B2.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (zajęcia i mailowe konsultacje indywidualne) - 1 ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie do zajęć, uzupełnienie wiedzy, określenie tematu pracy licencjackiej, przygotowanie projektu i planu pracy, zebranie i wybór bibliografii, czytanie źródeł i literatury przedmiotu - 2 ECTS

3. Zredagowanie rozdziału - 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08 - ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru kulturowego Francji

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U07 - potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14-posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17 - potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody dydaktyczne:

Elementy kształcenia na odległość dla studentów objętych programem Erasmus.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc studentom na pierwszych etapach wiodących do zredagowania pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu kultury francuskiej.

Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania i wykorzystania źródeł i bibliografii dla potrzeb redakcji pracy oraz technikę redakcji pracy licencjackiej w języku obcym lub polskim).

Literatura:

Nie dotyczy (spis lektur uzależniony jest od wyboru tematu pracy)

Pomocne opracowania:

Beaud Michel, L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Editions La Découverte, Paris 1998.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę na koniec semestru zimowego jest przedstawienie tematu, planu pracy i kompletnej bibliografii oraz oddanie pierwszego rozdziału pracy licencjackiej. Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę na koniec semestru letniego jest złożenie gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy licencjackiej.

Zadowalające spełnienie tych warunków dowiedzie uzyskania zakładanych efektów.

Kryteria oceniania - ocenie podlega jakość wywiązania się z wymogów zaliczenia I semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.