Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM1L-SJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Stylistyka języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku w semestrze letnim - filologia romańska s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie biegłości B2+/C1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach, omawianie prac i wyników w nauce: 60 godzin - 2 ECTS

- konsultacje (osobiste i mailowe): średnio 3 godziny - 0,1 ECTS

3. Praca własna (przygotowanie do sprawdzianów i do zajęć): średnio 57 godzin=1,9 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku francuskim /wybranym drugim języku romańskim


K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem francuskim / wybranym drugim językiem romańskim


K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze francuskojęzycznego obszaru kulturowego obejmującą kluczowe zagadnienia


K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury francuskiej i frankofońskiej (np. media, teatr, film)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ z wybranego drugiego języka romańskiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) i odpowiednio wyższe z języka francuskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

Metody dydaktyczne:

- opis

- wykład konwersatoryjny

- metoda seminaryjna

- dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania zabiegów stylistycznych oraz wariantów środowiskowych i stylistycznych języka francuskiego.

Pełny opis:

Rozpoznawanie dominanty stylistycznej różnych typów tekstów poprzez ćwiczenia polegające na lekturze oraz tworzeniu tekstów o konkretnym nacechowaniu stylistycznym w języku francuskim. Tłumaczenie i komentowanie fragmentów tekstów z zachowaniem zadanych reguł i proponowanych figur retorycznych. Utrwalenie struktur gramatycznych i leksykalnych. Uwrażliwienie na rozbieżności słowotwórcze, znaczeniowe i pozajęzykowe.

Literatura:

Literaturę niezbędną do zaliczenia przedmiotu podaje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości literatury przedmiotu i przygotowaniu do zajęć (weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych).

2. Analiza stylistyczna tekstu (ustna lub pisemna)

3. Test ze znajomości figur stylistycznych, słownictwa i struktur poznanych na zajęciach (60 % punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Podstawowa

Chovelon B., Barthe M., "Expression et style. Perfectionner son expression en français", FLE PUG, Grenoble 2015.

Uzupełniająca:

(wybrane i udostępnione przez prowadzącego fragmenty z opracowań):

A. Vervier, Rédaction claire, EDI PRO, Paris, 2012.

C. Morhange-Begue Mieux rédiger - 100 exercices: construire ses phrases, simplifier son expression, pratiquer des exercices de réécriture , Hatier, Paris, 2003.

Les figures de style, 100 exercices, Hatier Parascolaire, Paris, 2004.

A. Spicher, Savoir Rédiger Les Techniques pour Écrire avec Clarté et Efficacité, ELLIPSES, Paris, 2014.

A. Lesot, Mieux rédiger. L'essentiel pour améliorer son expression, Bescherelle poche, Paris, 2018.

Savoir rédiger, Les indispensables Larousse, 2016.

J. Soulie, Trucs et astuces pour écrire sans faute, Le Petit Livre, 2016.

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style 2, Hatier, Paris 2002.

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993.

Cressot M., Le style et ses techniques, Paris, 1963.

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995.

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995.

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995.

Julaud, J-J., 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins, Editions First, Paris 2017.

Perrin-Naffkakh A., Stylistique. Pratique du commentaire, Paris, 1989.

Pierrot A., Stylistique de la prose, Paris, 1993.

Poisson-Quinton S., Mimran R., Expression écrite, niveau 4, Paris, 2017.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Podstawowa

Chovelon B., Barthe M., "Expression et style. Perfectionner son expression en français", FLE PUG, Grenoble 2015.

Uzupełniająca:

(wybrane i udostępnione przez prowadzącego fragmenty z opracowań):

A. Vervier, Rédaction claire, EDI PRO, Paris, 2012.

C. Morhange-Begue Mieux rédiger - 100 exercices: construire ses phrases, simplifier son expression, pratiquer des exercices de réécriture , Hatier, Paris, 2003.

Les figures de style, 100 exercices, Hatier Parascolaire, Paris, 2004.

A. Spicher, Savoir Rédiger Les Techniques pour Écrire avec Clarté et Efficacité, ELLIPSES, Paris, 2014.

A. Lesot, Mieux rédiger. L'essentiel pour améliorer son expression, Bescherelle poche, Paris, 2018.

Savoir rédiger, Les indispensables Larousse, 2016.

J. Soulie, Trucs et astuces pour écrire sans faute, Le Petit Livre, 2016.

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style 2, Hatier, Paris 2002.

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993.

Cressot M., Le style et ses techniques, Paris, 1963.

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995.

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995.

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995.

Julaud, J-J., 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins, Editions First, Paris 2017.

Perrin-Naffkakh A., Stylistique. Pratique du commentaire, Paris, 1989.

Pierrot A., Stylistique de la prose, Paris, 1993.

Poisson-Quinton S., Mimran R., Expression écrite, niveau 4, Paris, 2017.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.