Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja (językoznawcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM1Z-SPECJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja (językoznawcza)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku w semestrze zimowym - filologia romańska s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowej terminologii językoznawczej i tradycyjnych metod opisu semantycznego (z poziomu licencjackiego)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS poprzez:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem w ramach zajęć oraz konsultacji - 45 godzin = 1,5 ECTS

2. Lekturę fachowej literatury i wykonanie zadań domowych stosownie do przerabianego materiału - 30 godzin = 1 ECTS

3. Przygotowanie do pisemnej pracy zaliczeniowej - 45 godzin = 1,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z językoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować informacje z różnych źródeł oraz użytkować je zgodnie z wybraną metodologią badawczą

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii romańskiej

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii romańskiej i realizowanych na tym kierunku badań

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


Metody dydaktyczne:

Podające, poszukujące

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Semantyka języka francuskiego z elementami leksykologii

Pełny opis:

W trakcie zajęć ze specjalizacji językoznawczej realizowane są następujące cele:

- zapoznanie studentów z przedmiotem i celem badań semantyki

- wzbogacenie wiedzy językoznawczej o aparat pojęciowy wykorzystywany w semantyce

- wykazanie, iż badania semantyczne mają zastosowanie praktyczne (gramatyka opisowa, dydaktyka, leksykografia, traduktologia)

- zapoznanie studentów z różnymi podejściami stosowanymi w semantyce, jak: semantyka w ujęciu tradycyjnym, pragmatyka, kognitywizm, połączenie semantyki ze składnią itd.

- zwrócenie uwagi na wieloaspektowy charakter analizy semantycznej

- na przykładzie języków francuskiego i polskiego wdrożenie do badań porównawczych przy definiowaniu znaczeń

Literatura:

Literatura spośród:

T Milewski, Językoznawstwo, 1967, PWN, Warszawa.

I. Bobrowski, 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

R. Grzegorczykowa, 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

R. Grzegorczykowa, 2007, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

A. Heinz, 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

J. Lyons, Semantyka, t.1, PWN, Warszawa.

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, 2002, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfati, 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, FLAIR, Kraków.

E. Tabakowksa (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków.

A. Wierzbicka, 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

A. Wierzbicka, 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

J. Wierzchowski, 1980, Semantyka językoznawcza, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

3. Praca zaliczeniowa/prezentacja na zaproponowane tematy.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Grażyna Vetulani
Prowadzący grup: Grażyna Vetulani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semantyka języka francuskiego z elementami leksykologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wskazanie, iż badania semantyczne mają zastosowanie praktyczne (gramatyka opisowa, dydaktyka, leksykografia, traduktologia).

Studenci zostają zapoznani z różnymi podejściami stosowanymi w semantyce, jak: semantyka w ujęciu tradycyjnym, pragmatyka, kognitywizm, połączenie semantyki ze składnią itd.

Literatura:

Literatura spośród :

T Milewski, Językoznawstwo, 1967, PWN, Warszawa.

I. Bobrowski, 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

R. Grzegorczykowa, 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

R. Grzegorczykowa, 2007, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

A. Heinz, 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

J. Lyons, Semantyka, t.1, PWN, Warszawa.

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, 2002, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfati, 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, FLAIR, Kraków.

E. Tabakowksa (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków.

A. Wierzbicka, 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

A. Wierzbicka, 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

J. Wierzchowski, 1980, Semantyka językoznawcza, PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semantyka języka francuskiego z elementami leksykologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wskazanie, iż badania semantyczne mają zastosowanie praktyczne (gramatyka opisowa, dydaktyka, leksykografia, traduktologia).

Studenci zostają zapoznani z różnymi podejściami stosowanymi w semantyce, jak: semantyka w ujęciu tradycyjnym, pragmatyka, kognitywizm, połączenie semantyki ze składnią itd.

Literatura:

Literatura spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

T Milewski, Językoznawstwo, 1967, PWN, Warszawa.

I. Bobrowski, 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

R. Grzegorczykowa, 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

R. Grzegorczykowa, 2007, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

A. Heinz, 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

J. Lyons, Semantyka, t.1, PWN, Warszawa.

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, 2002, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfati, 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, FLAIR, Kraków.

E. Tabakowksa (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków.

A. Wierzbicka, 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

A. Wierzbicka, 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

J. Wierzchowski, 1980, Semantyka językoznawcza, PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.