Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francuski dyplomacji i polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM2L-FDIP-N Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Francuski dyplomacji i polityki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Poziom biegłości językowej B2 według ESOKJ.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku francuskim


K_W09: ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury francuskiej i frankofońskiej


K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z wybraną specjalnością/specjalizacją

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U08 potrafi prowadzić debatę


K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka francuskiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)


K_U10 potrafi kierować pracą zespołu


K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język francuski i odwrotnie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


K_K03 poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego


K_K04 umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy)


K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie leksykalnej i stylistycznej specyfiki dyskursu medialnego, politycznego i dyplomatycznego. Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu organizacji Piątej Republiki i prawa międzynarodowego, a także doskonalą umiejętność rozumienia i tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych na poziomie C1 i C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia wchodzą w skład modułu francuskiego języka specjalistycznego. 30 godzin ćwiczeń umożliwia studentom zapoznanie się z wybranymi aspektami języka polityki i dyplomacji francuskiej. Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu organizacji Piątej Republiki, a także wybranych zagadnień życia politycznego i społecznego oraz polityki międzynarodowej. Studenci doskonalą umiejętność rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie C1 i C2 wg ESOKJ.

Literatura:

Michel Soignet, « Objectif diplomatie 2 », 2011, Paris : Hachette.

"Diplomatie.com", 2005, Paris : CLE International

"Administration.com", 2005, Paris : CLE International

"Lexique de politique", 2001, Paris : Dalloz

http://www.franceculture.fr/podcasts

http://www.ambafrance-pl.org/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

http://www.vie-publique.fr/

http://www.france-politique.fr/

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Ocenie podlegają :

1. udział studenta w ćwiczeniach i innych formach aktywności proponowanych na zajęciach. (Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w semestrze). Przygotowanie do zajęć świadczące o znajomości literatury przedmiotu, oddawanie zadań domowych w wyznaczonym terminie (ocena bieżąca).

2. prace kontrolne (np. mini-test ze słownictwa, struktur etc., rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego).

3. Ocena końcowa stanowi średnią oceny formującej (wg. ocen czastkowych) i oceny ze sprawdzianu końcowego.

Ewaluacja testów:

60% - 74% - dostateczny (3)

75% - 89% - dobry (4)

od 90% - bardzo dobry

Ogólne kryteria oceny sprawdzianu końcowego:

- poprawność językowa w mowie i piśmie (poziom C1/C2 według ESOKJ);

- znajomość słownictwa i struktur gramatycznych języka ogólnego i wprowadzonego na zajęciach oraz studiowanego w ramach pracy własnej słownictwa specjalistycznego;

- rozumienie tekstu mówionego i pisemnego;

- umiejętność tworzenia krótkiej mowy / notatki prasowej etc na odpowiednim poziomie językowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie leksykalnej i stylistycznej specyfiki dyskursu medialnego, politycznego i dyplomatycznego. Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu organizacji Piątej Republiki, a także wybranych zagadnień życia politycznego i społecznego oraz polityki międzynarodowej. Studenci doskonalą umiejętność rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie C1 i C2 wg ESOKJ (w tym umiejętność negocjacji).

Pełny opis:

Liste des thèmes traités en cours :

1) L’Ambassade de France en Pologne et L’Ambassade de Pologne en France (siège, organisation, services, actions, actualités, etc.).

2) Le pouvoir législatif en France.

3) Le pouvoir exécutif de la Cinquième République.

4) Principaux partis politiques français.

5) La presse nationale.

6) Mai 1968 en France.

7) Le mouvement des Gilets Jaunes.

8) Les affaires politiques sous la Cinquième République.

9) Les parodies, la satire politique, l’humour sur la politique.

10) La décolonisation française.

11) Les caractéristiques linguistiques du discours médiatique (anglicismes, siglaison, euphémismes contemporains).

12) La langue de bois.

13) Débats politiques, négociations.

14) Réseau diplomatique et consulaire.

15) L'actualité.

Literatura:

Andrew Gillies, «Tłumaczenia ustne (Conference Interpreting)», 2001, Kraków: Tertium.

Michel Soignet, « Objectif diplomatie 2 », 2011, Paris : Hachette.

"Diplomatie.com", 2005, Paris : CLE International

"Administration.com", 2005, Paris : CLE International

"Lexique de politique", 2001, Paris : Dalloz

http://www.franceculture.fr/podcasts

http://www.ambafrance-pl.org/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

http://www.vie-publique.fr/

http://www.france-politique.fr/

Uwagi:

Si les cours sont réalisés à distance durant le semestre d'été, le cours de français politique et diplomatie sera assuré via le service MS Teams (visioconférences.)

Pour valider le cours, les étudiants sont obligés de remplir les conditions suivantes :

1) PARTICIPATION ACTIVE AUX COURS (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs (oraux et écrits) dans les délais prévus.

2) Chaque étudiant présente en cours :

a) l’actualité

b) un exposé sur un sujet choisi (travail en groupe de deux personnes).

3) À la fin du semestre, les étudiants écrivent un contrôle final (test de vocabulaire, compréhension des documents sources, rédaction des textes, exercices de traduction) réalisé soit en forme traditionnelle, à l'université, soit via le service MS Teams. Pour pouvoir se présenter au contrôle final, les étudiants doivent remplir les conditions des points 1 et 2.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - très bien (5)

Toutes les notes obtenues durant le semestre seront prises en compte pour la note finale.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.